Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1348

V Bruselu dne 19. října 2010

Evropská komise přijala strategii, která má zajistit dodržování Listiny základních práv EU

Evropská komise dnes přijala strategii, jejímž cílem je zajistit účinné uplatňování Listiny základních práv Evropské unie, která je od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost právně závazným dokumentem. Komise bude kontrolovat, že jsou všechny právní předpisy EU v souladu s listinou, a to v každé fázi legislativního procesu – během prvotních příprav v Komisi přes přijímání návrhů předpisů Evropským parlamentem a Radou až po jejich provádění v členských státech. Komise bude také informovat občany o tom, kdy má možnost zasáhnout v otázkách základních práv, a bude zveřejňovat výroční zprávu o pokrocích, kterých se ohledně uplatňování listiny dosáhlo. Takto Komise reaguje na výzvy ze strany Evropského parlamentu.

„Listina základních práv je odrazem našich společných hodnot a ústavního dědictví,“ uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová. „Listina musí být kompasem všech politik EU. Evropská komise, a zejména její právní oddělení, se bude velmi pozorně věnovat tomu, aby byla listina respektována ve všech návrzích legislativy EU, ve všech pozměňovacích návrzích Rady a Evropského parlamentu a také při zapracovávání předpisů EU do právního rámce členských států. Strategie, kterou dnes Komise přijala, je důležitým krokem k vytvoření evropské kultury základních práv.“

Poté, co 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, stala se Listina základních práv EU právně závazným dokumentem nejen pro instituce EU, ale také pro členské státy v okamžiku provádění předpisů EU. Listina pevně zakotvuje všechna práva z Evropské úmluvy o lidských právech a také další práva a zásady vyplývající z ústavních tradic společných členským státům EU, judikatury Soudního dvora Evropské unie a jiných mezinárodních nástrojů. Je velmi moderním kodexem a obsahuje základní práva „třetí generace“, např. práva týkající se ochrany údajů, záruk v oblasti bioetiky a transparentní správy.

V rámci strategie objasňuje Komise kroky, díky kterým může zajistit příkladné dodržování základních práv ze strany EU a zlepšit povědomí veřejnosti o ochraně základních práv v Evropě. Komise chce:

1. Zaručit, aby se Evropské unii nedalo v otázce dodržování základních práv nic vytknout

  • Všechny návrhy právních předpisů EU musí být v souladu s listinou, proto Komise posílí systém posuzování dopadů nových legislativních návrhů na základní práva. Na základě „kontrolního seznamu“ základních práv útvary Komise určí, která práva by mohla být každým návrhem dotčena, a budou systematicky posuzovat dopady jednotlivých zvažovaných alternativ politiky na tato práva.

  • Během celého legislativního procesu, včetně hledání konečných kompromisů v Evropském parlamentu a Radě, bude Komise se spoluzákonodárci usilovat o zajištění souladu právních předpisů EU s listinou. Zahájí také interinstitucionální dialog s cílem stanovit metody projednávání pozměňovacích návrhů, které vzbuzují ohledně své slučitelnosti se základními právy pochybnosti.

  • Členské státy EU jsou vázány povinností dodržovat základní práva, která zaručují jejich vlastní ústavy. Respektovat základní práva však musí také při implementaci předpisů EU. Komise využije všech dostupných nástrojů a v nezbytných případech i řízení pro nesplnění povinnosti, aby zaručila, že při provádění předpisů EU členskými státy je vždy zohledněna slučitelnost s listinou.

2. Zlepšit informovanost občanů

  • Občané by měli vědět, kam se mohou obrátit o pomoc, pokud dojde k porušení základních práv. Proto budou mít od roku 2011 prostřednictvím nového portálu Komise e-Justice přístup k informacím o opravných prostředcích ve všech členských státech.

  • Komise vysvětlí, v kterých případech stížností ohledně porušování základních práv může zasáhnout a kdy naopak zasáhnout nemůže, protože dané stížnosti přesahují rámec pravomocí EU. Listina Komisi neopravňuje zakročit v jakékoli otázce základních práv. Komise má pravomoc zasáhnout, pouze pokud jsou ve hře právní předpisy EU (např. v procesu jejich přijímání nebo v případě, že opatření členských států neuplatňují právní předpisy EU způsobem slučitelným s listinou). Členské státy mají své vlastní systémy ochrany základních práv za pomoci ústavy a soudů a listina je nijak nenahrazuje. Zaručit dodržování základních práv je tedy především odpovědností vnitrostátních soudů.

3. Sledovat pokrok

  • Komise bude zveřejňovat výroční zprávy o uplatňování Listiny základních práv. Zprávy budou sledovat pokrok v oblastech, v nichž je EU zplnomocněna jednat, a budou informovat o tom, jak byla listina v konkrétních případech (např. při předkládání návrhů nové legislativy) zohledněna. Budou také příležitostí pro každoroční výměnu názorů s Evropským parlamentem a Radou a přispějí ke zvýšení informovanosti veřejnosti.

Souvislosti

Listina základních práv Evropské unie byla slavnostně vyhlášena předsedy Evropského parlamentu, Rady a Komise na zasedání Evropské rady v Nice dne 7. prosince 2000. V té době neměla závaznou právní účinnost. Podle čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy je nyní listina právně závazná a má stejnou právní hodnotu jako Smlouvy, což zvláště znamená, že předpisy EU, které jsou v rozporu se základními právy zaručenými listinou, mohou být Soudním dvorem Evropské unie zrušeny. Smlouva také uvádí, že ustanovení listiny nerozšiřují pravomoci EU vymezené Smlouvami. Článek 51 listiny stanovuje, že „ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie“.

V květnu tohoto roku složili členové sboru komisařů poprvé slavnostní přísahu, že budou prosazovat nejen Smlouvy, ale také Listinu základních práv (IP/10/487).

Další informace

Kontaktní osoby:

Matthew NEWMAN: 022962406

Mina Andreeva: 022991382


Side Bar