Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1346

V Bruseli 18. októbra 2010

Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi: Komisia sa zasadzuje za lepšiu ochranu obetí

Vo väčšine členských štátov EÚ sa iba málo povolení na pobyt vydáva obetiam obchodovania s ľuďmi. Potvrdzuje to aj správa o uplatňovaní smernice o povoleniach na pobyt vydávaných obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorú Komisia uverejnila dnes pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Nemôžeme sa zmieriť s tým, že zatiaľ čo sa podľa odhadov každoročne stáva obeťami obchodovania a ľuďmi niekoľko stotisíc ľudí v rámci EÚ, alebo takýmto spôsobom prichádzajú do EÚ, iba niekoľko tisíc obetí dostáva pomoc“ vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti. „Obchodovanie s ľuďmi, či už ide o nútenú prácu alebo sexuálne vykorisťovanie, je ohavným zločinom a malo by sa nazývať pravým menom: moderné otroctvo. Boj proti nemu je najvyššou prioritou pre mňa a musíme mobilizovať všetky nástroje na konanie s cieľom posilniť prevenciu, presadzovanie práva a ochranu obetí“.

Európska komisia sa výrazne angažuje v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, čo potvrdzuje aj návrh novej smernice EÚ, ktorý predložila v marci 2010. Okrem aproximácie trestného práva hmotného nový návrh zabezpečuje aj lepšiu ochranu a pomoc pre obete a posilňuje prevenciu trestnej činnosti. Smernica obsahuje aj zásadu nepotrestania obetí za trestné činy, k spáchaniu ktorých boli prinútené v priamej súvislosti s tým, že sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

Pomáhať obetiam je dôležité nielen preto, aby sa pomohlo im samotným, ale aj preto, aby sa zabránilo tomu, že sa obeťami obchodovania stanú aj iní prostredníctvom tých istých sietí. Obete obchodovania s ľuďmi nemajú vždy odvahu spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, čo sťažuje odhaľovanie páchateľov. Z viacerých dôvodov je preto dôležité plne využívať existujúce nástroje na ochranu obetí. V prvom rade je to smernica 2004/81/ES, ktorá umožňuje členským štátom vydávať povolenia na pobyt v závislosti od dĺžky vnútroštátneho konania výmenou za spoluprácu obetí s vyšetrovacími orgánmi. Európska komisia však vo svojej správe o uplatňovaní tejto smernice konštatuje, že zatiaľ čo sa počet zistených obetí v niektorých členských štátoch pohybuje od niekoľko stoviek až do dvoch tisícov ročne, počet povolení na pobyt vydaných na základe uvedenej smernice iba zriedka presiahne dvadsať za rok. Napriek tomu, že táto smernica by sa na určitú časť obetí nevzťahovala (pretože prichádzajú z krajín EÚ), rozdiel medzi počtom zistených obetí a počtom osôb, ktorým bolo udelené osobitné povolenie na pobyt, je výrazný.

Komisia preskúma všetky prípady, v ktorých vznikli problémy s uplatňovaním tejto smernice. Komisia môže zvážiť aj potrebu zmien a doplnení k smernici, ktoré by zvýšili jej potenciál v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a posilnili ochranu obetí. K takýmto zmenám môže patriť možnosť získať povolenie na prechodný pobyt aj z dôvodu zraniteľného postavenia obete, a nie nevyhnutne výmenou za spoluprácu s príslušnými orgánmi. Medzi ďalšie zmeny a doplnenia by mohla patriť konkrétne stanovená dĺžka času na premyslenie poskytovaného obetiam, posilnenie rámca na zaobchádzanie, predovšetkým s maloletými osobami, a zdôraznenie povinnosti informovať obete o ich právach.

Kontext

Každoročne je 18. október Európskym dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prvý deň proti obchodovaniu s ľuďmi sa konal v roku 2007. Pri príležitosti terajšieho štvrtého výročia organizuje belgické predsedníctvo EÚ konferenciu na vysokej úrovni s názvom „Na ceste k multidisciplinárnemu prístupu pri prevencii obchodovania s ľuďmi, stíhaní obchodníkov s ľuďmi a ochrane obetí“, na ktorej sa zídu politici a predstavitelia vlád a občianskej spoločnosti z celej EÚ.

Európska komisia v marci 2010 navrhla novú smernicu EÚ zameranú proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá zahŕňa opatrenia vo viacerých rovinách:

  • ustanovenia trestného práva vrátane spoločnej definície tohto trestného činu, priťažujúce okolnosti a vyššie trestné sadzby, ako aj nepotrestanie obetí,

  • stíhanie páchateľov vrátane možnosti stíhania štátnych príslušníkov EÚ za trestné činy spáchané v iných krajinách,

  • práva obetí v rámci trestného konania vrátane osobitného zaobchádzania s najzraniteľnejšími obeťami, policajná ochrana obetí, právne poradenstvo, osobitné ochranné opatrenia pre deti,

  • podpora obetí vrátane vnútroštátnych mechanizmov pre včasné zistenie obetí a pomoc obetiam,

  • prevencia vrátane opatrení zameraných na znižovanie dopytu, ktorý stimuluje obchodovanie s ľuďmi,

  • monitorovanie, opatrenia na ustanovenie národných spravodajcov alebo iných rovnocenných mechanizmov poverených monitorovaním vykonávania príslušných opatrení.

Smernica 2004/81/ES o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi, alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi, vytvára systém, v rámci ktorého každá obeť obchodovania s ľuďmi, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, by mala dostať najprv čas na premyslenie, aby mohla dospieť k rozhodnutiu, či bude spolupracovať s príslušnými orgánmi. V rámci času na premyslenie majú obete nárok na vybavenie potrebnými zdrojmi a na zaobchádzanie, ktoré má pomôcť najmä obetiam s osobitnými potrebami. Obete, ktoré sa rozhodli spolupracovať s príslušnými orgánmi, môžu získať povolenie na pobyt v závislosti od dĺžky vnútroštátneho konania.

Viac informácií možno nájsť na adresách:

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm


Side Bar