Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Bryssel den 18 oktober 2010

IKT-forskning: Ett projekt som stöttas av kommissionen ska bidra till att identifiera systematiska risker på finansmarknaderna

Europeiska kommissionen investerar i ett forskningsprojekt för att utveckla nya indikatorer för systematiska risker för ”system för tidig varning” som på ett tidigt stadium kan uppmärksamma regeringar och bankirer på hotande finansiella kriser, så att de kan vidta tidiga åtgärder och stoppa dmn från att spridas. Forskare från universitet i Italien, Spanien, Schweiz och Storbritannien, experter från Yahoo! och Europeiska centralbanken ska undersöka hur finansinstitut är utsatta för systematiska risker till följd av komplexa, starkt sammankopplade digitala informations- och transaktionssystem. Projektet är baserat på en ny tvärvetenskaplig forskningsstrategi och kommer att analysera det komplicerade systemet med globala IKT-baserade finansiella transaktioner tillsammans med Internetsökningar för att övervaka uppkomsten av risker i det finansiella systemet och ekonomin som helhet.

Denna nya forskning syftar till att övervaka finansmarknaderna på ett bättre sätt genom att fokusera på de systematiska risker som härrör från de starkt sammankopplade digitala informations- och transaktionssystemen i finansmarknaderna,” säger Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan.

Dagens finansinstitut är ömsesidigt sammankopplade i ett komplext nät av datorbaserade transaktionssystem. I ett sådant starkt sammankopplat system finns det risk för att det, om ett finansinstitut går omkull, uppstår en ”dominoeffekt” som kan leda till problem för andra institut, till och med sådana som är finansiellt sunda. En anledning till varför man inte förutspådde allvaret i den senaste finanskrisen var att de befintliga verktygen och uppgifterna gjorde att det inte var möjligt för experter att i tillräckligt hög grad beakta den omfattning i vilken sektorn är beroende av dessa komplexa interaktioner och ömsesidiga exponeringar.

Syftet med projektet "Att förutse finanskriser" är att förbättra beslutsfattarnas förståelse av hur banksystem, aktiemarknader och kreditflöden ömsesidigt är sammankopplade. De begreppsmässiga verktyg och mjukvaruverktyg som har utvecklats genom forskningen kan bidra till att utveckla system för tidig varning som kan göra det möjligt att vidta åtgärder om det behövs för att stabilisera finansmarknaderna. Forskningen kommer att vara fokuserad, inte bara på finansiella transaktionsuppgifter, utan också på uppgifter om sökningar på Internet som frekvensen i sökmotorer för vissa nyckelord kopplade till finanssektorn. Syftet är att utveckla nya riskindikatorer som kan användas av politiska organ som Europeiska centralbanken, europeiska systemrisknämnden eller Baselkommittén för banktillsyn för att förhindra framtida finanskriser.

Tillvägagångssättet är baserat på ny tvärvetenskaplig forskning, som kopplar ihop resultat från forskningen om komplexa system och stabilitetens och motståndskraftens egenskaper till moderna strategier inom ekonomin.

De resulterande IKT-baserade verktygen skulle komplettera de långtgående åtgärder som vidtas i Europa till följd av den senaste tidens finanskris för att öka regleringen av finansinstituten och öka övervakningen och kontrollen av marknaderna (se IP/09/1347).

Bakgrund

Forskningen påbörjades i september 2010 och kommer att slutföras 2013 med en totalkostnad på 2,48 miljoner euro. Kommissionen bidrar med 1,8 miljoner euro under budgeten för IKT-forskning inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling 20072013. Projektet är en del av kommissionens initiativ för att öka högriskforskningen om IKT i framtidens informationsteknik (FET-Open), ett mål för den digitala agendan för Europa som antogs av kommissionen i maj 2010 (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) till följd av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (IP/10/225).

FET-Open är ständigt öppen för begreppsmässigt nya forskningsprojekt med hög potential och långsiktig vision. Den finansierar forskning som snabbt reagerar på nya utmaningar inom IKT-forskningen och som inte prioriteras för finansiering genom andra system.

I projektet Att förutse finanskriser” ingår följande sex europeiska akademiska institutioner: Institutet för komplexa system i italienska nationella forskningsrådet, Oxfords universitet (Storbritannien), Tekniska högskolan i Zürich (Schweiz), Fundació Barcelona Media i Universitat Pompeu-Fabra (Spanien), City University London (Storbritannien) och Università Politecnica delle Marche (Italien). Yahoo! Research kommer att bistå med data och expertkunskaper om Internetsökningar. Europeiska centralbanken deltar i projektet som rådgivare.

Läs mer om projektet:

www.focproject.net


Side Bar