Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Brusel, 18. október 2010

Výskum v oblasti IKT: Komisia podporuje projekt na identifikáciu systémových rizík na finančných trhoch

Európska komisia sa rozhodla investovať do výskumného projektu, ktorého cieľom je vypracovať nové ukazovatele systémových rizík pre „systémy včasného varovania“. Systémy by tak mohli v čo najskoršom štádiu upozorniť vlády a banky na hroziace finančné krízy, aby mohli včas prijať opatrenia na zastavenie ich šírenia. Výskumní pracovníci z univerzít v Taliansku, Španielsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve, experti zo spoločnosti Yahoo! a z Európskej centrálnej banky budú v rámci projektu skúmať, ako sú finančné inštitúcie vystavené systémovým rizikám v dôsledku komplikovaných, navzájom vysoko prepojených digitálnych informačných a transakčných systémov. Tento projekt je založený na novom multidisciplinárnom prístupe k výskumu a bude zameraný na analýzu komplexného systému globálnych finančných transakcií fungujúcich na báze informačných a komunikačných technológií (IKT), ako aj na internetové vyhľadávanie s cieľom monitorovať hromadenie rizík vo finančnom systéme i v hospodárstve ako celku.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „Cieľom tohto nového výskumu je umožniť lepšie monitorovanie finančných trhov tým, že sa zameriame na systémové riziká vyplývajúce z navzájom vysoko prepojených digitálnych informačných a transakčných systémov fungujúcich na finančných trhoch.“

Finančné inštitúcie sú v súčasnosti navzájom prepojené do komplikovanej siete počítačových transakčných systémov. Ak v takomto silne prepojenom systéme zlyhá finančná inštitúcia, môže vzniknúť riziko, že následný „domino efekt“ spôsobí problémy aj v iných inštitúciách, a to aj v prípade, že sú finančne zdravé. Jedným z dôvodov, prečo nebolo možné adekvátne predpokladať závažnosť súčasnej finančnej krízy, bola skutočnosť, že existujúce nástroje a údaje expertom neumožňovali dostatočne posúdiť, do akej miery sa daný sektor spolieha na tieto komplexné interakcie a do akej miery je vystavený vzájomným vplyvom.

Cieľom projektu nazvaného Forecasting Financial Crises (predvídanie finančných kríz) je zlepšiť u tvorcov politiky chápanie spôsobu, akým sú navzájom prepojené bankové systémy, akciové trhy a kreditné toky. Koncepčné a softvérové nástroje, ktoré vzniknú v priebehu výskumu, by mohli pomôcť pri vývoji systémov včasného varovania, ktoré by v prípade potreby umožňovali prijať opatrenia na stabilizáciu finančných trhov. Výskum sa zameria nielen na údaje o finančných transakciách, ale aj na údaje o internetových vyhľadávaniach, ako napríklad frekventovanosť určitých kľúčových slov súvisiacich s financiami na stránkach internetových vyhľadávačov. Cieľom je vypracovať nové ukazovatele rizika, ktoré by politické orgány, ako napríklad Európska centrálna banka, Európsky výbor pre systémové riziká alebo Bazilejský výbor pre bankový dohľad, mohli použiť na predchádzanie budúcim finančným krízam.

Tento prístup je založený na novom multidisciplinárnom výskume, v rámci ktorého sa kombinuje komplexná veda o systémoch s fyzikou stability a odolnosti voči moderným prístupom v ekonomike. Výsledné nástroje IKT by dopĺňali ďalekosiahle opatrenia, ktoré boli prijaté v Európe v dôsledku nedávnej finančnej krízy, aby sa zintenzívnila regulácia finančných inštitúcií a zlepšilo monitorovanie trhov a dohľad nad nimi (pozri IP/09/1347).

Kontext

Výskumné práce sa začali v septembri 2010 a ukončené budú v roku 2013, pričom celkové náklady budú predstavovať 2,48 milióna EUR. Komisia prispieva sumou 1,8 milióna EUR v rámci rozpočtu na výskum IKT Siedmeho rámcového programu pre výskum a vývoj na roky 2007 – 2013. Projekt je súčasťou iniciatívy Komisie zameranej na podporu vysokorizikového výskumu IKT v oblasti nových a budúcich informačných technológií („FET Open“), ktorá je cieľom digitálnej agendy pre Európu, ktorú Komisia prijala v máji 2010 (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) v nadväznosti na stratégiu Európa 2020 propagujúcu inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast (IP/10/225).

Iniciatíva „FET Open“ je neustále otvorená koncepčne novým, vysoko potenciálnym výskumným návrhom s dlhodobou víziou. Prostredníctvom tejto iniciatívy je financovaný výskum zameraný na rýchle riešenie nových problémov, ktoré sa objavujú v oblasti výskumu IKT, ktoré by inak nespadali do priorít iných programov financovania.

Na projekte „predvídanie finančných kríz“ sa podieľa šesť európskych inštitúcií z akademickej obce: Inštitút komplexných systémov Národnej výskumnej rady (Taliansko), Oxfordská univerzita (Spojené kráľovstvo), Švajčiarsky federálny technologický inštitút Zürich, Fundació Barcelona Media z univerzity v Pompeu-Fabra (Španielsko), City University Londýn (Spojené kráľovstvo) a Polytechnická univerzita Marches (Taliansko). Spoločnosť Yahoo! Research poskytne údaje a expertízu v oblasti internetového vyhľadávania. Európska centrálna banka sa projektu zúčastňuje ako poradný orgán.

Viac informácií o projekte je k dispozícii na adrese:

www.focproject.net


Side Bar