Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Bruksela, 18 października 2010 r.

Badania w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych: Komisja wspiera projekt pozwalający na identyfikację ryzyka systemowego na rynkach finansowych

Komisja Europejska inwestuje w projekt badawczy, który ma na celu opracowanie wskaźników ryzyka systemowego dla „systemów wczesnego ostrzegania”. Tego rodzaju systemy mogłyby na tyle wcześnie ostrzec rządy i instytucje bankowe przed zbliżającymi się kryzysami finansowymi, aby zdołały one podjąć niezbędne działania zapobiegawcze. Naukowcy z uniwersytetów we Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii i Wlk. Brytanii oraz eksperci Yahoo! i Europejskiego Banku Centralnego zbadają, jak bardzo instytucje finansowe narażone są na ryzyko systemowe wynikające z istnienia złożonych, silnie ze sobą powiązanych cyfrowych systemów informacyjnych i transakcyjnych. W ramach projektu opartego na nowym, multidyscyplinarnym podejściu, analizie poddany zostanie złożony system globalnych transakcji finansowych bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyjnych wraz z internetowymi kwerendami informacyjnymi w celu kontroli koncentracji ryzyka w systemie finansowym oraz gospodarce jako całości.

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes powiedziała: „Nowe badania mają umożliwić poprawę nadzoru nad rynkami finansowymi, skupiając się na ryzyku systemowym wynikającym z istnienia silnie ze sobą powiązanych cyfrowych systemów informacyjnych i transakcyjnych na tych rynkach”.

Dzisiejsze instytucje finansowe powiązane są ze sobą złożoną siecią skomputeryzowanych systemów transakcyjnych. Z uwagi na te silne powiązania upadek jednej instytucji finansowej może grozić wystąpieniem „efektu domina” oznaczającego potencjalne problemy dla innych instytucji, nawet tych będących w dobrej sytuacji finansowej. Nie przewidziano dotkliwości obecnego kryzysu finansowego, ponieważ istniejące narzędzia i dane nie pozwalały ekspertom na właściwą ocenę stopnia, do jakiego sektor finansowy oparty jest na wspomnianych złożonych interakcjach i wzajemnym wystawieniu na ryzyko.

Celem projektu „Forecasting Financial Crises” („Prognozowanie kryzysów finansowych”) jest zwiększenie wiedzy decydentów na temat wzajemnych powiązań między systemami bankowymi, giełdami papierów wartościowych oraz przepływem środków kredytowych. Narzędzia programistyczne i koncepcyjne wypracowane w trakcie badań mogłyby pomóc w stworzeniu systemów wczesnego ostrzegania, pozwalających na podjęcie odpowiednich działań w przypadku zaistnienia potrzeby ustabilizowania rynków finansowych. Badania skupią się zarówno na danych dotyczących transakcji finansowych, jak również na takich danych internetowych jak częstotliwość występowania w wyszukiwarkach internetowych pewnych kluczowych słów związanych z zagadnieniami finansowymi.

Celem jest opracowanie nowych wskaźników ryzyka, które mogłyby zostać wykorzystane przez organy takie jak Europejski Bank Centralny, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego czy Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w celu zapobiegania przyszłym kryzysom finansowym.

Podejście to opiera się na badaniach multidyscyplinarnych, łączących wyniki uzyskane w różnych obszarach: od złożonych systemów i mechanizmów odporności i stabilności po nowe teorie ekonomiczne. Powstałe na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych narzędzia uzupełniałyby daleko idące środki zwiększające kontrolę nad instytucjami finansowymi oraz poprawiające monitorowanie i nadzór rynków, podjęte w odpowiedzi na ostatni kryzys finansowy w Europie (zob. IP/09/1347).

Kontekst

Prace badawcze rozpoczęto we wrześniu 2010 r. Zostaną one zakończone w 2013 r., a łączny koszt badań wyniesie 2,48 mln EUR. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 1,8 mln EUR ze środków na badania naukowe w zakresie TIK, przewidzianych w ramach budżetu siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju na lata 2007-2013. Projekt jest częścią inicjatywy Komisji obliczonej na stymulowanie badań TIK o dużym stopniu ryzyka w zakresie przyszłych i powstających technologii informacyjnych (FET - Open). Jest to jeden z celów Europejskiej agendy cyfrowej, przyjętej przez Komisję w maju 2010 r. (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200) zgodnie ze strategią „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

FET - Open są stale otwarte na nowe propozycje prac badawczych o dużym potencjale, przedstawiających długoterminową wizję. W ramach FET-Open finansowane są prace badawcze, które odpowiadają na wyzwania pojawiające się w zakresie badań TIK i nieobjęte priorytetami innych programów finansowania.

W projekcie „Forecasting Financial Crises” („Prognozowanie kryzysów finansowych”) bierze udział sześć instytucji akademickich: Instytut Badań nad Złożonymi Systemami z włoskiej Krajowej Rady ds. Badań Naukowych, University of Oxford (Wlk. Brytania), szwajcarski Federalny Instytut Technologii z Zurychu, Fundació Barcelona Media z Uniwersytetu Pompeu Fabra (Hiszpania), City University London (Wlk. Brytania), oraz Politechnika Marche (Włochy). Eksperci Yahoo! udostępnią dane i wiedzę fachową w zakresie przeszukiwania zasobów internetowych. Europejski Bank Centralny pełni w tym projekcie rolę doradczą.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:

www.focproject.net


Side Bar