Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Bryssel 18. lokakuuta 2010

Tieto- ja viestintäteknologian tutkimus: Komissio tukee hanketta, jolla helpotetaan järjestelmäriskien tunnistamista finanssimarkkinoilla

Euroopan komissio antaa taloudellista tukea tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään uusia indikaattoreita finanssimarkkinoiden järjestelmäriskejä varten. Indikaattorit on tarkoitettu ennakkovaroitusjärjestelmiin, joilla viranomaisia ja pankkeja varoitetaan jo varhaisessa vaiheessa mahdollisista finanssikriiseistä, jotta niiden leviäminen voidaan estää nopeilla toimilla. Italian, Espanjan, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yliopistojen tutkijat sekä Yahoo!-yhtiön asiantuntijat ja Euroopan keskuspankki tutkivat, miten finanssilaitokset altistuvat järjestelmäriskeille hyvin monimutkaisten ja pitkälle verkottuneiden digitaalisten tieto- ja transaktiojärjestelmien vuoksi. Hankkeessa, joka perustuu uudenlaiseen monitieteelliseen tutkimustapaan, analysoidaan maailmanlaajuisten TVT-perusteisten finanssitransaktioiden muodostamaa monimutkaista järjestelmää sekä internethakuja. Tarkoituksena on seurata riskien syntymistä rahoitusjärjestelmässä ja koko taloudessa.

”Tässä uudessa tutkimuksessa tutkitaan finanssimarkkinoiden pitkälle verkottuneista digitaalisista tieto- ja transaktiojärjestelmistä johtuvia järjestelmäriskejä, jotta voidaan parantaa finanssimarkkinoiden valvontaa”, kertoo digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

Nykyään finanssilaitokset toimivat toistensa kanssa verkottuneina monimutkaisissa tietokonepohjaisissa transaktiojärjestelmissä. Jos yksi finanssilaitos kaatuu tällaisessa järjestelmässä, se saattaa käynnistää dominovaikutuksen, joka voi aiheuttaa ongelmia myös niille laitoksille, joiden talous on terveellä pohjalla. Viimeaikaisen finanssikriisin vakavuutta ei osattu ennustaa osittain sen vuoksi, että asiantuntijoilta puuttuivat tiedot ja välineet, joilla he olisivat voineet saada riittävän selkeän käsityksen finanssilaitosten monimutkaisista vuorovaikutussuhteista ja niiden toisilleen aiheuttamista riskeistä.

Finanssikriisien ennustamiseen tähtäävään ”Forecasting Financial Crises” ‑hankkeen tavoitteena on antaa poliittisille päätöksentekijöille parempi käsitys siitä, miten pankkijärjestelmät, arvopaperimarkkinat ja luottovirta ovat kytköksissä toisiinsa. Tutkimuksessa kehitetään käsitteellistä välineistöä ja ohjelmistoja, joiden avulla voidaan kehittää ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka antavat mahdollisuuden ryhtyä tarvittaessa finanssimarkkinoita vakauttaviin toimiin. Tutkimuksen kohteina eivät ole pelkästään finanssitransaktioita koskevat tiedot vaan myös internethakuja koskevat tiedot muun muassa tiettyjen finanssialan avainsanojen toistumistiheydestä hakukoneissa. Tavoitteena on kehittää uusia riski-indikaattoreita, joita poliittiset päätöksentekoelimet, kuten Euroopan keskuspankki, Euroopan järjestelmäriskikomitea ja Baselin pankkivalvontakomitea, voivat käyttää tulevien finanssikriisien ehkäisemisessä.

Tutkimustapa perustuu uuteen monitieteelliseen tutkimukseen, jossa kompleksisten järjestelmien tutkimuksen sekä vakautta ja sietokykyä tutkivan fysiikan tulokset yhdistetään taloustieteen nykyaikaisiin lähestymistapoihin. Tulokseksi saadaan tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvia välineitä, joilla täydennetään niitä Euroopassa toteutettuja laajakantoisia toimenpiteitä, joilla on reagoitu viimeaikaiseen finanssikriisiin tiukentamalla finanssilaitosten sääntelyä ja lisäämällä markkinoiden seurantaa ja valvontaa (ks. IP/09/1347).

Taustaa

Tutkimustyö alkoi syyskuussa 2010 ja päättyy vuonna 2013. Sen kokonaiskustannukset ovat 2,48 miljoonaa euroa. Komissio on varannut siihen 1,8 miljoonaa euroa EU:n seitsemännen tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman (2007–2013) TVT-tutkimusmäärärahoista. Hanke on osa komission aloitetta, jonka tavoitteena on edistää riskipitoista TVT-tutkimusta tulevien ja kehittyvien tietoteknologioiden alalla (FET Open). Tämä tavoite sisältyy Euroopan digitaalistrategiaan, jonka komissio hyväksyi toukokuussa 2010 (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 ‑strategian mukaisesti (IP/10/225).

FET Open -aloitteessa voidaan antaa jatkuvasti ehdotuksia, jotka tarjoavat uusia konsepteja, suuria mahdollisuuksia ja pitkän aikavälin visioita. Aloitteella rahoitetaan tutkimusta, jolla reagoidaan nopeasti sellaisiin TVT-alan uusiin tutkimushaasteisiin, jotka eivät kuulu muiden rahoitusjärjestelyjen ensisijaisiin kohteisiin.

”Forecasting Financial Crises” ‑hankkeeseen osallistuu kuusi eurooppalaista tutkimuslaitosta: Italian kansallisen tutkimusneuvoston kompleksisten järjestelmien laitos, Oxfordin yliopisto (Yhdistynyt kuningaskunta), Zürichissä sijaitseva Sveitsin liittovaltion tekninen korkeakoulu, Pompeu Fabran yliopiston Fundació Barcelona Media (Espanja), City University London (Yhdistynyt kuningaskunta) ja Marchen polytekninen yliopisto (Italia). Yahoo! Research tarjoaa internethakuihin liittyviä tietoja ja asiantuntemusta, ja Euroopan keskuspankki osallistuu hankkeeseen neuvonantajan roolissa.

Hankeen verkkosivusto:

www.focproject.net


Side Bar