Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Brüssel, 18. oktoober 2010

Info- ja kommunikatsioonialased teadusuuringud: komisjon toetab projekti, mis aitab tuvastada finantsturgude süsteemseid riske

Euroopa Komisjon investeerib teadusprojekti, et välja töötada uued süsteemsete riskide näitajad „varajase hoiatuse süsteemide jaoks”, mis hoiatavad valitsusi ja pankureid tulevastest finantskriisidest võimalikult aegsasti, nii et saaks varakult võtta meetmeid nende leviku tõkestamiseks. Itaalia, Hispaania, Šveitsi ja Ühendkuningriigi ülikoolide teadlased ning Interneti otsingumootori Yahoo ja Euroopa Keskpanga eksperdid uurivad, kuidas finantseerimisasutused on tulenevalt keerulistest, omavahel tihedalt seotud digitaalsetest teabe- ja tehingusüsteemidest avatud süsteemsetele riskidele. Mitut valdkonda haarava teadusprojekti raames analüüsitakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate ülemaailmsete finantstehingute keerulist süsteemi, samuti Interneti otsinguandmeid, et jälgida riskide kuhjumist finantssüsteemis ja majanduses tervikuna.

Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Selle uue teadusprojekti eesmärk on võimaldada paremini jälgida finantsturgusid, keskendudes süsteemsetele riskidele, mis tulenevad tihedalt omavahel seotud digitaalsetest teabe- ja tehingusüsteemidest finantsturgudel.”

Tänapäeva finantseerimisasutused on omavahel ühendatud keerulise arvutipõhiste tehingusüsteemide võrgustiku kaudu. Kui finantseerimisasutus sellises tihedasti seotud süsteemis raskustesse sattub, võivad raskused doominoefektina kanduda teistele, isegi rahaliselt heas seisus olevatele asutustele. Üks põhjus, miks hiljutise finantskriisi ulatust ei suudetud adekvaatselt ette näha, oli seotud sellega, et olemasolevad vahendid ja andmed ei võimaldanud ekspertidel asjakohaselt hinnata seda, mil määral mõjutavad sektorit keerulised seosed ja vastastikused riskid.

Projekti „Finantskriiside prognoosimine” eesmärk on parandada poliitikakujundajate teadmisi sellest, kuidas on pangasüsteemid, aktsiaturud ja krediidivood omavahel seotud. Uuringute raames väljatöötatud kontseptuaalsed ja tarkvaravahendid võivad olla abiks sellise varajase hoiatamise süsteemi väljatöötamisel, mis võimaldab vajaduse korral võtta meetmeid finantsturgude stabiliseerimiseks. Uuringutel keskendutakse mitte ainult finantstehingute andmetele, vaid ka Interneti otsinguandmetele, nt rahandusega seotud teatavate võtmesõnade sagedus otsingumootorites. Eesmärk on välja töötada uued riskinäitajad, mida võivad kasutada poliitikakujundajad nagu Euroopa Keskpank, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu või Baseli pangajärelevalve komitee, et ennetada tulevikus finantskriise.

Lähenemisviis põhineb uutel valdkonnaülestel teadusuuringutel, ühendades keeruliste süsteemide teadusvaldkonna ning stabiilsuse ja vastupanuvõime füüsika saavutused ajakohaste majanduskontseptsioonidega.

Uuringute käigus väljatöötatavad info- ja kommunikatsioonialased vahendid täiendavad meetmeid, mida on Euroopas vastuseks hiljutisele finantskriisile juba võetud, et tõhustada finantseerimisasutuste reguleerimist ning turgude jälgimist ja järelevalvet (vt IP/09/1347).

Taustteave

Uurimistööd alustati 2010. aasta septembris ja see lõppeb 2013. aasta lõpus, kusjuures teadusuuringute kogumaksumus on 2,48 miljonit eurot. Komisjon rahastab projekti 1,8 miljoni euroga teadus-ja arendustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaste teadusuuringute eelarvest. Projekt on osa komisjoni algatusest suure riskiga seotud teadustegevuse edendamiseks tulevaste ja arenevate tehnoloogiate valdkonnas (FET Open), mis on üks 2010. aasta mais komisjoni vastu võetud digitaalarengu tegevuskava eesmärkidest (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) vastavalt Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiale (IP/10/225).

FET-Open on püsivalt avatud kontseptuaalselt uute, suure potentsiaaliga ja pikaajalise visiooniga teadusprojektidele. Sellega rahastatakse projekte, mille eesmärk on kiiresti reageerida sellistele uutele väljakutsetele info- ja kommunikatsioonalastes teadusuuringutes, mis ei kuulu muude rahastamisskeemide prioriteetide hulka.

Projektis „Finantskriiside prognoosimine” osaleb kuus Euroopa teadusasutust: Itaalia Riikliku Teadusnõukogu komplekssete süsteemide instituut, Oxfordi ülikool (Ühendkuningriik), Šveitsi Föderaalne Tehnikainstituut Zürichis, Pompeu-Fabra ülikooli Fundació Barcelona Media (Hispaania), City University London (Ühendkuningriik) ja Marches'i polütehniline ülikool (Itaalia). Yahoo! Research teeb kättesaadavaks Interneti otsinguandmed ja sellega seotud oskusteabe. Euroopa Keskpank osaleb projektis vaatlejana.

Projekti kohta saab lugeda lähemalt järgmisel veebilehel:

www.focproject.net


Side Bar