Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2010

Έρευνα σε ΤΠΕ: η Επιτροπή στηρίζει έργο για τον εντοπισμό των συστημικών κινδύνων στις χρηματαγορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει σε ένα ερευνητικό έργο με σκοπό την ανάπτυξη νέων δεικτών συστημικού κινδύνου για συστήματα «έγκαιρης προειδοποίησης», ώστε οι κυβερνήσεις και τα τραπεζικά ιδρύματα να μπορούν να επισημαίνουν τις ενδείξεις επικείμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης στα τελείως αρχικά στάδια και να προβαίνουν σε έγκαιρες ενέργειες για να αποτρέψουν την εξάπλωσή της. Ερευνητές από πανεπιστήμια της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με εμπειρογνώμονες από το Yahoo! και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα διερευνήσουν πώς τα σύνθετα, στενά διασυνδεδεμένα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών και συναλλαγών εκθέτουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε συστημικό κίνδυνο. Βάσει μιας νέας διεπιστημονικής ερευνητικής προσέγγισης, το έργο θα αναλύσει το πολύπλοκο σύστημα των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), μαζί με ερωτήσεις αναζήτησης στο Διαδίκτυο, προκειμένου να παρακολουθήσει τη συσσώρευση κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στο σύνολο της οικονομίας.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Neelie Kroes, αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, δήλωσε: «Σκοπός αυτού του νέου ερευνητικού έργου είναι να υπάρξει δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης των χρηματοπιστωτικών αγορών, με εστίαση στους συστημικούς κινδύνους που προκύπτουν από τα στενά διασυνδεδεμένα ψηφιακά συστήματα πληροφοριών και συναλλαγών στις χρηματαγορές».

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι σήμερα αλληλοδιασυνδεδεμένα σε ένα πολύπλοκο δίκτυο συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σε ένα τόσο στενά διασυνδεδεμένο σύστημα, εάν πτωχεύσει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπάρχει κίνδυνος να παρασύρει στην κατάρρευση και άλλα ιδρύματα (φαινόμενο «ντόμινο»), ακόμη και οικονομικώς υγιή, και να τους δημιουργήσει προβλήματα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν προβλέφθηκε σωστά η σοβαρότητα της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν διότι, με τα υφιστάμενα εργαλεία και δεδομένα, οι εμπειρογνώμονες δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσουν δεόντως τον βαθμό στον οποίο βασίζεται ο εν λόγω τομέας σε αυτές τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις και αμοιβαίες αναλήψεις κινδύνων.

Σκοπός του έργου «Forecasting Financial Crises» («Πρόγνωση χρηματοπιστωτικών κρίσεων») είναι να βοηθήσει τους ιθύνοντες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο είναι αλληλοδιασυνδεδεμένα τα τραπεζικά συστήματα, τα χρηματιστήρια και η πιστωτική ροή. Τα θεωρητικά εργαλεία και το λογισμικό που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων θα συντελέσουν στην ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα για ενέργειες, εάν χρειάζεται, με σκοπό τη σταθεροποίηση των χρηματαγορών.

Οι ερευνητικές εργασίες θα επικεντρωθούν όχι μόνον σε δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά και σε δεδομένα αναζήτησης στο Διαδίκτυο, όπως η συχνότητα ορισμένων λέξεων-κλειδιών σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στις μηχανές αναζήτησης. Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν νέοι δείκτες κινδύνου, οι οποίοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οργανισμούς χάραξης πολιτικής, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ή η Επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

Η προσέγγιση βασίζεται σε νέα διεπιστημονική έρευνα, με σύνδεση των αποτελεσμάτων της επιστήμης σύνθετων συστημάτων και της δυναμικής της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας με σύγχρονες προσεγγίσεις της οικονομικής επιστήμης. Τα εργαλεία ΤΠΕ που θα προκύψουν αναμένεται να συμπληρώσουν τα εκτεταμένα μέτρα που έλαβε η Ευρώπη για την αντιμετώπιση της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης προκειμένου να ενισχύσει τις κανονιστικές ρυθμίσεις για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να αυξήσει την παρακολούθηση και επίβλεψη των αγορών (βλ. IP/09/1347).

Ιστορικό

Οι ερευνητικές εργασίες άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2010 και θα ολοκληρωθούν το 2013, με συνολικό κόστος 2,48 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεισφορά της Επιτροπής ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια ευρώ, από τον προϋπολογισμό έρευνας σε ΤΠΕ του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης 2007-2013. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την ενίσχυση της υψηλού κινδύνου έρευνας ΤΠΕ σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών (FET Open), έναν στόχο του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2010 (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200), στη συνέχεια της ανακοίνωσης με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (IP/10/225).

Ο μηχανισμός FET-Open είναι συνεχώς ανοικτός για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων που χαρακτηρίζονται από καινοτόμο σύλληψη, υψηλό δυναμικό και μακρόπνοες προοπτικές. Στο πλαίσιό του χρηματοδοτείται έρευνα για ταχεία ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες προκλήσεις έρευνας σε ΤΠΕ, οι οποίες δεν συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης.

Στο έργο «Forecasting Financial Crises» συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα: το Ινστιτούτο Σύνθετων Συστημάτων του ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Ηνωμένο Βασίλειο), το ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης, το Ίδρυμα Barcelona Media του πανεπιστημίου Pompeu-Fabra (Ισπανία), το City University London (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Πολυτεχνείο της Marchia (Ιταλία). Το Yahoo! Research θα διαθέσει δεδομένα και εμπειρογνωσία όσον αφορά τα δεδομένα αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμμετέχει στο έργο ως σύμβουλος.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο:

www.focproject.net


Side Bar