Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

V Bruselu dne 18. října 2010

Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií: Komise podporuje projekt, jehož cílem je identifikovat systémová rizika na finančních trzích

Evropská komise poskytuje finanční prostředky na výzkumný projekt, jehož účelem je vyvinout pro „systémy včasného varování“ nové ukazatele systémových rizik, které by mohly vlády a bankéře v nejranější fázi upozornit na nadcházející finanční krize, a umožnily jim tak podniknout opatření, jimiž by se zabránilo jejich šíření. Výzkumní pracovníci z univerzit v Itálii, Španělsku, Švýcarsku a Spojeném království, odborníci z firmy Yahoo! a Evropská centrální banka budou nyní zkoumat, jak jsou v důsledku komplexních, vysoce propojených digitálních informačních a transakčních systémů finanční instituce vystaveny systémovému riziku. Projekt bude na základě nového přístupu vycházejícího z multidisciplinárního výzkumu analyzovat komplexní systém celosvětových finančních transakcí založených na IKT, jakož i internetové vyhledávání. Cílem této činnosti je sledovat hromadění rizik ve finančním systému a ekonomice jako celku.

Místopředsedkyně Komise pro digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Cílem tohoto nového výzkumu je umožnit lepší sledování finančních trhů, a to zaměřením na systémová rizika plynoucí z vysoce propojených digitálních informačních a transakčních systémů na finančních trzích.“

Finanční instituce jsou v dnešní době vzájemně propojeny komplexní sítí tvořenou počítačovými transakčními systémy. V takovém silně propojeném prostředí hrozí v případě selhání jedné finanční instituce riziko „dominového efektu“, což by mohlo způsobit problémy u jiných institucí, a to i u těch, které jsou v solidním finančním stavu. Jedním z důvodů, proč nebylo možné řádně předvídat závažnost nedávné finanční krize, byla skutečnost, že odborníci nemohli na základě stávajících nástrojů a údajů dostatečně zvážit, do jaké míry odvětví závisí na těchto komplexních interakcích a vzájemném působení.

Cílem projektu nazvaného „Předvídání finančních krizí“ je, aby tvůrci politiky lépe pochopili, jak jsou bankovní systémy, trhy s akciemi a tok úvěrů navzájem propojeny. Díky koncepčním a softwarovým nástrojům vyvinutým v průběhu výzkumu by mohly být vypracovány systémy včasného varování, které by umožnily podnikat případná opatření za účelem stabilizace finančních trhů. Výzkum se zaměří nejen na údaje o finančních transakcích, ale i na údaje při vyhledávání na internetu, jako například četnost některých klíčových slov týkajících se financí ve vyhledávačích. Cílem je vypracovat nové ukazatele rizik, které by politické subjekty jako například Evropská centrální banka, Evropský výbor pro systémová rizika či Basilejský výbor pro bankovní dohled mohly využívat, aby zabránily budoucím finančním krizím.

Přístup je založen na novém multidisciplinárním výzkumu a spojuje výsledky vědy o komplexních systémech s fyzikou stability a odolnosti vůči moderním přístupům v ekonomice.

Výsledné nástroje, založené na IKT, budou doplňkem dalekosáhlých opatření, která byla v Evropě přijata jako odpověď na nedávnou finanční krizi a jejichž cílem je posílit regulaci finančních institucí a zvýšit sledování trhů a dohled nad nimi (viz IP/09/1347).

Souvislosti

Výzkumné práce byly zahájeny v září 2010 a budou ukončeny v roce 2013. Jejich celkové náklady dosáhnou 2,48 milionu EUR. Komise se na financování podílí částkou 1,8 milionu EUR, přidělenou z rozpočtu určeného na výzkum IKT v rámci 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj na období 2007–2013. Projekt je součástí iniciativy Komise zaměřené na podporu vysoce rizikového výzkumu IKT v oblasti budoucích a vznikajících informačních technologií (FET Open). Tento cíl byl stanoven v programu Digitální agenda pro Evropu přijatém Komisí v květnu 2010 (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) v návaznosti na strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (IP/10/225).

Iniciativa FET-Open je neustále otevřená koncepčně novým výzkumným návrhům s vysokým potenciálem a dlouhodobou vizí. Poskytuje finanční prostředky na výzkum tak, aby mohl rychle reagovat na nové úkoly ve výzkumu IKT, jež nejsou zahrnuty do priorit v rámci jiných režimů financování.

Na projektu „Předvídání finančních krizí“ se podílí šest evropských akademických institucí: Institut komplexních systémů Italské národní výzkumné rady, Oxfordská univerzita (Spojené království), Švýcarský spolkový institut technologie v Curychu, Fundació Barcelona Media působící v rámci univerzity Pompeu-Fabra (Španělsko), City University v Londýně (Spojené království) a Polytechnická univerzita v Marche (Itálie). Společnost Yahoo! Research dá k dispozici údaje a odborné znalosti týkající se vyhledávání v internetu. Evropská centrální banka se na projektu podílí jako poradce.

Více informací o projektu lze nalézt na internetové stránce

www.focproject.net


Side Bar