Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1344

Брюксел, 18 октомври 2010 г.

Научни изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии: Комисията подкрепя проект за идентифициране на системните рискове на финансовите пазари

Европейската комисия инвестира в научноизследователски проект за разработване на нови показатели за идентифициране на системните рискове за „системите за ранно предупреждение“, с помощта на които правителствата и банкерите ще бъдат предупреждавани възможно най-рано за задаващи се финансови кризи и ще могат да предприемат навременни действия за предотвратяване на тяхното разпространяване. Изследователи от университети в Италия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство, заедно с експерти от Yahoo! и Европейската централна банка, ще направят проучване по какъв начин сложните, силно взаимосвързани цифрови системи за обмен на информация и за извършване на трансакции допринасят за наличието на системен риск във финансовите институции. Проектът има за цел да анализира, въз основа на нов подход на мултидисциплинарни научни изследвания, сложната система, която представляват глобалните финансови трансакции, основаващи се на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), както и резултатите от проведени в интернет проучвания, за да бъде следена концентрацията на рискове във финансовата система и в икономиката като цяло.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заяви: „Това ново изследване има за цел да подобри мониторинга на финансовите пазари, като вниманието е насочено върху системните рискове, възникващи поради наличието на силно взаимосвързани цифрови системи за обмен на информация и извършване на трансакции.“

Днешните финансови институции са свързани помежду си в сложна мрежа от компютърни системи за извършване на финансови трансакции. В една такава силно взаимосвързана система, ако дадена финансова институция фалира, съществува опасност от появата на така наречения „ефект на доминото”, при който проблемите се разпространяват и в други институции, дори и такива, които са финансово стабилни. Една от причините, поради които сериозните последствия от неотдавнашната финансова криза не бяха достатъчно точно предвидени, беше, че експертите не разполагаха с подходящи инструменти и достатъчно информация, за да могат да преценят в каква степен секторът е зависим от тези сложни взаимодействия и взаимни експозиции.

Целта на проекта „Предсказване на финансови кризи“ е политиците да придобият по-ясна представа относно начините, по които банковите системи, фондовите пазари и кредитните потоци са свързани помежду си. Разработените по време на изследванията концептуални инструменти и софтуер биха могли да бъдат използвани за създаването на системи за ранно предупреждение, които ще дадат възможност за предприемане на действия за стабилизиране на финансовите пазари, когато това е необходимо. Обект на изследванията ще бъдат не само данни за финансови трансакции, но и резултатите от проведени в интернет проучвания, като например колко често се срещат в програмите за търсене някои ключови думи от финансовия жаргон. Целта е да бъдат разработени нови показатели за риск, които биха могли да бъдат използвани от политически органи — Европейската централна банка, Европейския съвет за системен риск или Базелския комитет по банков надзор — за предотвратяване на бъдещи финансови кризи.

Възприет е нов, мултидисциплинарен подход на научни изследвания, който съчетава резултатите от науката за сложните системи и измененията в стабилността и устойчивостта с модерните подходи в икономиката. Получените в резултат на този подход инструменти, основани на ИКТ, ще допълнят широкообхватните мерки, предприетите в Европа в отговор на неотдавнашната финансова криза за по-строго регулиране на финансовите институции и за засилване на мониторинга и надзора на пазарите (вж. IP/09/1347).

История на досието

Изследванията започнаха през септември 2010 г. и се очаква да приключат през 2013 г., като общият размер на предвидените за тях разходи възлиза на 2,48 млн. EUR. Участието на Комисията възлиза на 1,8 млн. EUR, като средствата са отпуснати от бюджета за изследвания в областта на ИКТ съгласно Седмата рамкова програма за научни изследвания (2007—2013 г.). Проектът е част от инициативата на Комисията за повече високорискови научни изследвания в областта на бъдещи и нововъзникващи информационни технологии (FET Open) — една от целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, приета от Комисията през май 2010 г. (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200), след Съобщението на Комисията „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (IP/10/225).

Схемата за финансиране на научни изследвания в областта на бъдещи и нововъзникващи технологии (FET-Open) е непрекъснато отворена за концептуално нови предложения за изследвания с висок потенциал и дългосрочна визия. Финансират се проекти, осигуряващи бърза реакция на новите предизвикателства в изследванията в областта на ИКТ, които не биха били сред приоритетите на другите схеми за финансиране.

Шест европейски университета работят по проекта „Предсказване на финансови кризи“: Институтът за сложни системи към Националния съвет за научни изследвания на Италия, Оксфордският университет (Обединеното кралство), Конфедералното висше техническо училище — Цюрих (Швейцария), Fundació Barcelona Media към Университета Pompeu-Fabra (Испания), City University London (Обединеното кралство) и Università politecnica delle Marche (Италия). Yahoo! Research ще осигури данните, както и необходимия опит в областта на търсенето в интернет. Европейската централна банка изпълнява функцията на консултант по проекта.

Повече информация за проекта може да научите на следния уебсайт:

www.focproject.net


Side Bar