Navigation path

Left navigation

Additional tools

Výskum v oblasti IKT: projekt financovaný EÚ pomôže mapovať oblasti znečistenia

European Commission - IP/10/1333   14/10/2010

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO

IP/10/1333

V Bruseli 14. októbra 2010

Výskum v oblasti IKT: projekt financovaný EÚ pomôže mapovať oblasti znečistenia

K mapám zobrazujúcim v reálnom čase oblasti znečistenia ovzdušia, pevniny a vôd môže mať teraz prístup každý vďaka výskumnému projektu INTAMAP financovanému EÚ. V rámci tohto projektu sa vytvoril softvér s otvorenými špecifikáciami na vypracovanie obrysových máp, ktoré nezobrazujú len presnú polohu znečistených oblastí, ale aj zdroj znečistenia a jeho smer. Verejné orgány môžu vďaka takýmto informáciám rýchlejšie rozhodnúť o primeraných opatreniach, ktoré treba prijať v reakcii na vznik znečistenia, a jednotlivcom zas umožňujú znečisteniu sa vyhnúť. Na projekte, na ktorý bolo vyčlenených 1,8 milióna EUR z finančných prostriedkov EÚ, pracovali výskumníci z Belgicka, Grécka, Holandska, Nemecka, Rakúska a Spojeného kráľovstva. Využívanie výskumu v oblasti IKT v prospech európskych občanov a podnikov je kľúčovým prvkom Digitálnej agendy pre Európu, ktorú prijala Komisia v máji 2010 (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Projekt INTAMAP je dobrým príkladom toho, ako môže výskum pomáhať zlepšovať každodennú realitu v Európe. Mapy zobrazujúce oblasti znečistenia v reálnom čase môžu byť kľúčovým nástrojom, ktorý môžu využívať verejné orgány na identifikáciu zdrojov znečistenia a na čo najlepšiu odozvu. Pokiaľ ide o jednotlivcov, tým zas môžu pomôcť vyhnúť sa znečisteniu, napríklad smogu.“

Doteraz bolo napríklad v prípade úniku ropy v európskych vodách možné určiť na základe meraní presnú oblasť zasiahnutú znečistením, ale často nebolo jasné, aký bol jeho rozsah či zdroj. Bez týchto informácií bolo pre verejné orgány zložité rýchlo sa rozhodnúť, ako účinne reagovať na vzniknutú situáciu.

Ich rozhodnutia napríklad o tom, kedy uskutočniť núdzovú evakuáciu, vychádzali z informácií zozbieraných z pomerne nízkeho počtu monitorovacích staníc, ktoré pre vysoké náklady sledujú len niekoľko bodov znečistenia. Bez informácií o úrovni znečistenia vymieňaných medzi stanicami subjekty s rozhodovacou právomocou nemajú úplný prehľad o rozsahu vzniknutého problému.

Výskumníci zapojení do projektu INTAMAP vyvinuli softvér, ktorý využíva merania z konkrétnych miest na vytvorenie online obrysovej mapy, ktorá znázorňuje koncentráciu znečisťujúcich látok aktualizovanú v reálnom čase. S využitím metód tzv. interpolácie takáto mapa ukazuje, čo sa deje medzi meranými bodmi, a poskytuje tak presnejší obraz. Toto si však môže niekedy vyžadovať veľa času na spracovanie údajov. Softvér INTAMAP preto zohľadňuje čas, ktorý je dispozícii, aby určil, či by mal použiť najpresnejšie techniky interpolácie na vytvorenie veľmi podrobnej mapy alebo či je potrebné len rýchlejšie hodnotenie, ktoré nie je až natoľko presné, s cieľom poskytnúť približný obraz.

Základom projektu je otvorený softvér založený na metóde interpolácie, ktorý je prepojený s vonkajším svetom prostredníctvom webových služieb.

Systém napríklad prijíma nespracované údaje uverejnené na webe s použitím otvorených noriem, ktoré vypracovala organizácia Open Geospatial Consortium (OGC – medzinárodná organizácia pre normy v oblasti geopriestorových dát a služieb). Po spracovaní údajov môžu webové služby, ktoré sú takisto v súlade s normami OGC, vytvárať mapy automaticky, zobrazovať ich na webe a podľa potreby ich aj aktualizovať.

Použitia

Úrovne čiastočiek mestského a priemyselného znečistenia ovzdušia sa napríklad môžu líšiť pri miestach na krátku vzdialenosť, takže niekto, kto ide do práce na bicykli, by mohol vychádzať z údajov INTAMAP pri výpočte priemernej úrovne znečisťujúcich látok, ktorej je vystavený, a porovnať rôzne trasy. Orgán na ochranu pred radiáciou (Bundesamt für Strahlenschutz) v Nemecku už využíva systém INTAMAP na vizualizáciu hodnôt jadrového gama žiarenia meraných každú hodinu, ktoré poskytuje Európska platforma výmeny údajov o radiácii (EURDEP).

Kontext

Projekt INTAMAP bol financovaný zo šiesteho rámcového programu EÚ pre výskum. Na vývoji nástroja INTAMAP pracovalo počas troch rokov deväť výskumných centier z Belgicka, Grécka, Holandska, Nemecka, Rakúska a Spojeného kráľovstva.

Webová stránka INTAMAP: http://www.intamap.org/index.php


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website