Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Bryssel dem 13 oktober 2010

Schengenkodexen utvärderad: Kommissionen oroas av inrapporterade svårigheter för resenärer

I sin rapport om tillämpningen av Schengenkodexen om de inre gränserna framhåller kommissionen tre specifika problem: förment regelbundna och systematiska kontroller vid vissa inre gränser, upprätthållandet av hinder för ett smidigt trafikflöde vid gränsövergångsställen på vägar vid de inre gränserna och förseningar i anmälan av planerat återinförande av kontroller vid de inre gränserna.

”Området utan inre gränser där personer kan röra sig fritt är ett av de främsta resultaten av det europeiska samarbetet och något som verkligen kommer människor till godo. Därför är det beklagligt att detta inte respekteras överallt, vilket rapporten visar”, sade EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikesfrågor, Cecilia Malmström.

Schngenavtalet innebär att enskilda personer, oberoende av nationalitet, kan passera de inre gränserna var som helst utan att utsättas för gränskontroller. Personkontroller i samband med att medlemsstaternas berörda myndigheter utövar polisiära befogenheter är tillåtna på hela deras territorium, också i gränsområden, förutsatt att utövandet av dessa befogenheter inte har en verkan som kan likställas med in- och utresekontroller.

Kommissionen oroas av de svårigheter som resenärer rapporterat om i samband med förment regelbundna och systematiska kontroller som utförts inom vissa gränsområden. För att kunna övervaka situationen på ett adekvat sätt och för att bemöta folks klagomål anser sig kommissionen behöva mer information från medlemsstaterna om hur ofta och varför kontrollerna sker i områdena vid de inre gränserna.

Som en reaktion på denna situation går kommissionen igenom klagomålen och vänder sig sedan till medlemsstaterna för att få förklaringar. Om förklaringarna inte är tillfredsställande, kommer kommissionen att använda sig av alla tillgängliga medel för att säkerställa en korrekt tillämpning av unionslagstiftningen. Därför kommer kommissionen också att begära in statistik från medlemsstaterna om polisiära kontroller som utförs på deras territorium, särskilt inom områdena vid de inre gränserna. I sitt förslag till en reviderad metod för utvärdering av Schengensamarbetet planerar kommissionen vidare att genomföra oanmälda besök på plats för att bekräfta att det inte förekommer några kontroller vid de inre gränserna.

Kommissionen noterar också att storskalig infrastruktur fortfarande finns kvar vid gränsövergångsställen på vägar vid de inre gränserna och ofta omgärdas av betydande hastighetsbegränsningar. Kommissionen anser att medlemsstaterna måste avlägsna alla dessa hinder för att underlätta trafikflödet, i synnerhet hastighetsbegränsningar som inte uteslutande införts av trafiksäkerhetsskäl.

Mot bakgrund av att ett tillfälligt återinförande av kontroller vid de inre gränserna är tillåtet enligt kodexen vidhåller kommissionen slutligen att varje planerat återinförande av kontroller vid de inre gränserna ska anmälas i god tid. Kommissionen kräver också att medlemsstaterna tillhandahåller ingående uppgifter för att den i nödvändiga fall ska kunna avge ett yttrande samt för att formella överläggningar mellan medlemsstaterna och kommissionen ska kunna äga rum

Bakgrund

Schengenavtalet undertecknades den 14 juni 1985 av Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna och medger fri rörlighet för personer inom Schengenområdet genom att de systematiska gränskontrollerna vid de inre gränserna avskaffats.

Schengenområdet omfattar för närvarande 25 Schengenmedlemsstater, närmare bestämt EU-länderna Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Polen, Slovakien, Slovenien och Österrike samt de tre associerade länderna Norge, Island och Schweiz som inte är EU-länder. Bulgarien, Cypern och Rumänien tillämpar för närvarande bara delvis Schengenregelverket och kontroller utförs därför vid gränserna till dessa tre EU-medlemsstater.

Schengenkodexen (förordning (EG) nr 562/2006) trädde i kraft den 13 oktober 2006. Den innebär en konsolidering och vidareutveckling av Schengenregelverket. I avdelning III i kodexen slås det fast att personer inte ska kontrolleras i samband med passage av de inre gränserna mellan Schengenländer.

Enligt artikel 38 i kodexen om Schengengränserna ska kommissionen senast den 13 oktober 2009 rapportera om tillämpningen av avdelning III till Europaparlamentet och rådet. I detta syfte har kommissionen skickat ut ett frågeformulär till medlemsstaterna för att få information om tillämpningen av bestämmelserna i avdelning III i Schengenkodexen. Tidsfristen för överlämnandet av rapporten kunde inte respekteras, vilket beror på att flera medlemsstater inkommit med sina uppgifter för sent. Kommissionens rapport, som utarbetats på grundval av medlemsstaternas svar, innehåller också uppgifter som lämnats till kommissionen av medborgare och ledamöter av Europaparlamentet som tyder på att det både förekommer gränskontroller vid de inre gränserna och hinder för ett smidigt trafikflöde vid vissa före detta gränsövergångsställen.

För ytterligare upplysningar

Cecilia Malmströms hemsida (EU-kommissionens ledamot med ansvar för inre frågor): http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar