Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

V Bruseli, 13. októbra 2010

Hodnotenie kódexu schengenských hraníc: Komisiu znepokojujú ťažkosti cestujúcich

Komisia vo svojej správe o uplatňovaní kódexu schengenských hraníc poukázala v súvislosti s vnútornými hranicami na tri konkrétne problematické miesta: ťažkosti v súvislosti s údajnými pravidelnými a systematickými kontrolami vykonávanými v niektorých vnútorných hraničných pásmach, pretrvávajúce prekážky plynulej premávky na cestných priechodoch na vnútorných hraniciach a oneskorené oznamovanie plánovaného obnovenia kontrol vnútorných hraníc.

Vytvorenie priestoru bez vnútorných hraníc, v rámci ktorého sa môžu ľudia voľne pohybovať, predstavuje jeden z najväčších úspechov európskej spolupráce, ktorý občanom prináša skutočné výhody. Je preto poľutovaniahodné, že tieto zásady sa nerešpektujú všade, na čo poukazuje aj táto správa“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Na základe schengenskej dohody môžu jednotlivci, a to bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, prekročiť vnútorné hranice v ktoromkoľvek mieste bez toho, aby podliehali hraničným kontrolám. Kontroly osôb v rámci vykonávania policajných právomocí príslušnými orgánmi členských štátov sú však dovolené na celom území vrátane hraničných oblastí, pokiaľ výkon týchto právomocí nemá rovnaký účinok ako hraničné kontroly.

Komisia sa znepokojuje nad ťažkosťami, s ktorými sa stretávajú cestujúci v súvislosti s údajnými pravidelnými a systematickými kontrolami vykonávanými v niektorých vnútorných hraničných pásmach. Komisia sa domnieva, že aby bolo možné adekvátne sledovať situáciu a reagovať na sťažností občanov, členské štáty by mali predložiť podrobnejšie informácie o dôvodoch a frekvencii kontrol vykonávaných vo vnútorných hraničných pásmach.

V tejto súvislosti Komisia starostlivo posudzuje predložené sťažnosti a obracia sa na členské štáty so žiadosťou o vysvetlenie. Ak členské štáty svoje konanie dostatočne neodôvodnia, Komisia využije všetky dostupné prostriedky, aby zabezpečila riadne uplatňovanie práva Únie. Komisia bude zároveň od členských štátov vyžadovať, aby predložili štatistické údaje o policajných kontrolách vykonaných na ich území a osobitne vo vnútorných hraničných pásmach. Vo svojom návrhu revidovaného schengenského hodnotiaceho mechanizmu Komisia navyše počíta s neohlásenými návštevami na príslušných miestach, ktorých cieľom bude overiť, či sa kontrola na vnútorných hraniciach skutočne nevykonáva.

Komisia poukazuje aj na skutočnosť, že na vnútorných hraniciach sa na cestných priechodoch naďalej zachováva rozsiahla infraštruktúra, ktorá je často sprevádzaná výraznými obmedzeniami rýchlosti. Komisia zastáva názor, že členské štáty musia odstrániť všetky tieto prekážky, ktoré bránia plynulosti cestnej premávky, najmä akékoľvek rýchlostné obmedzenia, ktoré nesúvisia výlučne s bezpečnosťou cestnej premávky.

Vzhľadom na skutočnosť, že kódex schengenských hraníc umožňuje dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc, Komisia záverom trvá na včasnom oznamovaní akéhokoľvek plánovaného obnovenia kontroly na vnútorných hraniciach. Komisia zároveň od členských štátov žiada, aby v tejto súvislosti predkladali podrobné informácie, ktoré by jej v prípade potreby umožnili vydať svoje stanovisko a pristúpiť k formálnym konzultáciám s členskými štátmi.

Súvislosti

Schengenská dohoda, ktorú 14. júna 1985 podpísalo Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko, umožňuje voľný pohyb osôb v rámci schengenského priestoru, a to vďaka zrušeniu systematických kontrol na vnútorných hraniciach.

Schengenský priestor v súčasnosti pozostáva z 25 členských štátov, t. j. z členských štátov EÚ – Belgicka, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska a Talianska – a z troch pridružených krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ – Islandu, Nórska a Švajčiarska. Bulharsko, Rumunsko a Cyprus momentálne uplatňujú schengenskú legislatívu len čiastočne, a preto sa na hraniciach s týmito troma členskými štátmi EÚ neustále vykonávajú kontroly.

Kódex schengenských hraníc (nariadenie (ES) č. 562/2006) nadobudol účinnosť 13. októbra 2006 a predstavuje konsolidáciu a ďalší vývoj schengenskej legislatívy. Hlava III kódexu potvrdzuje zrušenie kontroly osôb prekračujúcich vnútorné hranice medzi členskými štátmi Schengenu.

V článku 38 kódexu schengenských hraníc sa ustanovuje, že Komisia by mala do 13. októbra 2009 predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní hlavy III. V tejto súvislosti zaslala Komisia členským štátom dotazník s cieľom získať informácie o uplatňovaní ustanovení hlavy III kódexu schengenských hraníc. Lehotu na predloženie uvedenej správy však nebolo možné dodržať, a to z dôvodu oneskoreného predloženia informácií zo strany viacerých členských štátov. Správa Komisie, ktorá bola vypracovaná na základe odpovedí členských štátov, zohľadňuje aj informácie, ktoré Komisii zaslali občania a poslanci Európskeho parlamentu a ktoré poukazujú na údajné hraničné kontroly na vnútorných hraniciach, ako aj na pretrvávajúce prekážky plynulej cestnej premávky na niektorých bývalých hraničných priechodoch.

Viac informácií možno nájsť na:

domovskej stránke Cecilie Malmströmovej, komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar