Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Bruksela, dnia 13 października 2010 r.

Ocena kodeksu granicznego Schengen: Komisja wyraża zaniepokojenie trudnościami zgłaszanymi przez podróżujących

W swoim sprawozdaniu dotyczącym stosowania kodeksu granicznego Schengen w odniesieniu do granic wewnętrznych Komisja zwróciła uwagę na trzy konkretne kwestie: trudności wynikające z domniemanych regularnych i systematycznych kontroli w niektórych wewnętrznych strefach przygranicznych; utrzymywanie przeszkód zakłócających płynny ruch na drogowych wewnętrznych przejściach granicznych; oraz opóźnienia w powiadamianiu o planowanym przywróceniu kontroli na granicach wewnętrznych.

„Obszar bez granic wewnętrznych, w którym można się swobodnie przemieszczać, jest jednym w największych osiągnięć europejskiej współpracy i przynosi realne korzyści obywatelom. Dlatego należy ubolewać, że zasady te nie wszędzie są przestrzegane, co pokazuje opublikowane sprawozdanie” – powiedziała komisarz UE ds. wewnętrznych Cecilia Malmström.

Układ z Schengen przewiduje, że niezależnie od swojego obywatelstwa można przekraczać granice wewnętrzne w dowolnym miejscu bez poddawania się kontroli granicznej. Jednak kontrola osób w ramach wykonywania uprawnień policyjnych przez właściwe organy państw członkowskich jest dozwolona na całym terytorium państw strefy Schengen, w tym w obszarach przygranicznych, o ile wykonywanie tych uprawnień nie ma skutku równoważnego z odprawą graniczną.

Komisja jest zaniepokojona trudnościami zgłaszanymi przez podróżujących w związku z domniemanymi regularnymi i systematycznymi kontrolami przeprowadzanymi w pewnych wewnętrznych strefach przygranicznych. Komisja uznała, że potrzebuje więcej informacji od państw członkowskich co do powodów i częstotliwości kontroli przeprowadzanych w wewnętrznych strefach przygranicznych, aby właściwie monitorować sytuację i zająć się problemami zgłaszanymi przez obywateli.

W reakcji na zaistniałą sytuację Komisja analizuje obecnie skargi i zwraca się od państw członkowskich o wyjaśnienia. Jeśli wyjaśnienia nie będą satysfakcjonujące, Komisja wykorzysta wszystkie dostępne jej środki, aby dopilnować prawidłowego stosowania prawa unijnego. Komisja zwróci się do państw członkowskich z prośbą o przedstawienie statystyk w sprawie kontroli policyjnych przeprowadzanych na ich terytoriach, a w szczególności w wewnętrznych strefach przygranicznych. Ponadto w swoim wniosku dotyczącym zmienionego mechanizmu oceny Schengen Komisja przewiduje przeprowadzanie niezapowiedzianych wizyt na miejscu w celu zweryfikowania braku kontroli na granicach wewnętrznych.

Komisja zauważa również, że na drogowych przejściach granicznych na granicach wewnętrznych nadal utrzymywana jest duża infrastruktura, co zwykle wiąże się ze znacznymi ograniczeniami prędkości. Komisja jest zdania, że państwa członkowskie muszą usunąć wszystkie te przeszkody w celu zwiększenia płynności ruchu, w szczególności wszelkie ograniczenia prędkości niewynikające wyłącznie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem drogowym.

Ponadto w związku z faktem, że kodeks graniczny Schengen dopuszcza tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych na granicach wewnętrznych, Komisja nalega na terminowe dokonywanie zgłoszeń dotyczących planowanego przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych. Komisja zwraca się również z prośbą, aby państwa członkowskie przedstawiały szczegółowe informacje, co umożliwi Komisji wydanie swojej opinii w stosownych przypadkach, a także przystąpienie do konsultacji formalnych między państwami członkowskimi i Komisją.

Kontekst

Układ z Schengen został podpisany dnia 14 czerwca 1985 r. przez Belgię, Niemcy, Francję, Luksemburg i Niderlandy. Dzięki zniesieniu systematycznych kontroli na granicach wewnętrznych, umożliwia on swobodny przepływ osób w strefie Schengen.

Strefa Schengen obejmuje obecnie terytoria 25 państw członkowskich Schengen, tj. państw UE (Austria, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy) oraz trzech stowarzyszonych państw spoza UE (Norwegia, Islandia i Szwajcaria). Bułgaria, Rumunia i Cypr obecnie tylko częściowo stosują dorobek Schengen, dlatego na granicach z tymi państwami członkowskimi nadal przeprowadzane są kontrole graniczne.

Kodeks graniczny Schengen (rozporządzenie (WE) nr 562/2006) wszedł w życie dnia 13 października 2006 r. Kodeks scala i rozwija przepisy prawne Schengen. Tytuł III kodeksu przewiduje brak jakichkolwiek kontroli osób przekraczających granice wewnętrzne pomiędzy państwami strefy Schengen.

W art. 38 kodeksu granicznego Schengen przewidziano, że nie później niż dnia 13 października 2009 r. Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania tytułu III. W związku z tym Komisja skierowała do państw członkowskich kwestionariusz w celu uzyskania informacji w sprawie stosowania tytułu III kodeksu granicznego Schengen. Terminu przedłożenia sprawozdania nie udało się dotrzymać ze względu na opóźnienia w przekazywaniu informacji przez kilka państw członkowskich. Sprawozdanie Komisji, opracowane na podstawie odpowiedzi państw członkowskich, obejmuje również informacje przedłożone Komisji przez obywateli i posłów do Parlamentu Europejskiego, w których wskazano na domniemane kontrole graniczne na granicach wewnętrznych i przeszkody dla płynności ruchu na niektórych dawnych przejściach granicznych.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych:

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych UE:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar