Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Brussel, 13 oktober 2010

Evaluatie Schengengrenscode: Commissie bezorgd over berichten dat reizigers moeilijkheden ondervinden

In haar verslag over de toepassing van de Schengengrenscode aan de binnengrenzen wijst de Commissie op drie specifieke problemen. Het gaat om moeilijkheden in verband met de regelmatige en systematische controles die in bepaalde grensstreken zouden worden uitgevoerd, het handhaven van belemmeringen voor een vlotte verkeersstroom bij wegdoorlaatposten aan de binnengrenzen en het laattijdig melden van plannen om weer grenstoezicht aan de binnengrenzen in te voeren.

"Een ruimte zonder binnengrenzen, waarin men zich vrij kan verplaatsen, is één van de belangrijkste verworvenheden van de Europese samenwerking. Dit resultaat komt echt ten goede aan de burger. Het is dan ook betreurenswaardig dat de afspraken niet overal worden nageleefd, zoals blijkt uit dit verslag," aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Het Schengenakkoord houdt in dat een ieder, ongeacht zijn nationaliteit, op elke plaats de binnengrenzen mag overschrijden zonder aan grenscontroles te worden onderworpen. Bij de uitoefening van hun politiebevoegdheid mogen de bevoegde instanties van de lidstaten echter op het hele grondgebied persoonscontroles verrichten, ook in grensstreken, voor zover deze controles niet hetzelfde effect hebben als grenscontroles.

De Commissie maakt zich zorgen over de moeilijkheden die reizigers hebben gemeld in verband met controles die regelmatig en systematisch in bepaalde gebieden langs de binnengrenzen zouden worden uitgevoerd. Zij wil zich een goed beeld vormen van de situatie en de zorgen van de burgers wegnemen. De Commissie vindt dan ook dat de lidstaten uitvoeriger moeten toelichten waarom en hoe vaak er in gebieden langs de binnengrenzen wordt gecontroleerd.

Momenteel onderzoekt de Commissie de klachten en vraagt zij de lidstaten om tekst en uitleg. Als de lidstaten hun beleid niet toereikend motiveren, zal de Commissie alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Ook zal zij de lidstaten vragen om statistieken over de politiecontroles op hun grondgebied, en dan met name in de gebieden langs de binnengrenzen. In haar voorstel tot herziening van het Schengenevaluatiemechanisme verklaart de Commissie dat zij onaangekondigde controles ter plaatse wil verrichten om zich ervan te vergewissen dat er geen controles aan de binnengrenzen worden uitgevoerd.

De Commissie stelt ook vast dat bij wegdoorlaatposten aan de binnengrenzen een uitgebreide infrastructuur wordt gehandhaafd, dikwijls in combinatie met forse snelheidsbeperkingen. De Commissie vindt dat de lidstaten al deze belemmeringen voor een vlotte verkeersstroom moeten verwijderen. Met name snelheidsbeperkingen die niet uitsluitend verband houden met de verkeersveiligheid moeten worden ingetrokken.

Overigens is tijdelijke herinvoering van toezicht aan de binnengrenzen volgens de Schengengrenscode toegestaan. Maar Commissie wil wel dat de lidstaten haar tijdig en uitvoerig van hun plannen in kennis stellen, zodat zij zo nodig advies kan geven en er formeel overleg tussen lidstaten en de Commissie kan plaatsvinden.

Achtergrond

Het Schengenakkoord werd op 14 juni 1985 door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland ondertekend. Het akkoord maakt het vrije verkeer van personen binnen het Schengengebied mogelijk door de systematische grenscontroles tussen de betrokken landen af te schaffen.

Het Schengengebied bestaat momenteel uit 25 Schengenlidstaten (de EU-landen Oostenrijk, België, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Frankrijk, Finland, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Slowakije, Slovenië en Zweden) en drie geassocieerde niet-EU-landen (Noorwegen, IJsland en Zwitserland). Bulgarije, Roemenië en Cyprus passen de Schengenwetgeving momenteel gedeeltelijk toe. Daarom worden er aan de grens met deze drie EU-lidstaten nog wel controles verricht.

De Schengengrenscode (Verordening (EG) nr. 562/2006) trad in werking op 13 oktober 2006. Het gaat om een consolidering en verdere ontwikkeling van de Schengenwetgeving. Ook in titel III van de code is vastgelegd dat personen die de binnengrenzen tussen Schengenlidstaten overschrijden, niet worden gecontroleerd.

Volgens artikel 38 van de Schengengrenscode moet de Commissie uiterlijk op 13 oktober 2009 bij het Europees Parlement en de Raad een verslag indienen over de toepassing van titel III. De Commissie heeft de lidstaten daartoe een vragenlijst toegezonden om informatie te verkrijgen over de toepassing van de voorschriften van titel III van de Schengengrenscode. Doordat verscheidene lidstaten hun gegevens te laat verstrekten, was het niet mogelijk het verslag vóór deze uiterste datum in te dienen. Het verslag van de Commissie is zowel gebaseerd op de antwoorden van de lidstaten als op informatie van burgers en leden van het Europees Parlement, die wezen op meldingen van controles aan de binnengrenzen en op andere belemmeringen voor een vlotte verkeersstroom bij een aantal voormalige grensdoorlaatposten.

Verdere informatie:

Homepage van Cecilia Malmström, EU-Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar