Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Briuselis, 2010 m. spalio 13 d.

Šengeno sienų kodekso įvertinimas. Komisija sunerimusi dėl nurodytų sunkumų keleiviams

Šengeno sienų kodekso taikymo, kiek tai susiję su vidaus sienomis, ataskaitoje Komisija pateikia tris konkrečius susirūpinimą keliančius klausimus: sunkumai, patiriami dėl tam tikrose vidaus pasienio zonose tariamai vykdomų reguliarių ir sistemingų patikrinimų; nepanaikintos kliūtys sklandžiam eismo srautui sienos kirtimo keliais punktuose prie vidaus sienų ir vėlavimas pranešti apie suplanuotą vidaus sienų kontrolės atnaujinimą.

Erdvė be vidaus sienų, kur asmenys gali laisvai judėti, yra vienas iš didžiausių Europos bendradarbiavimo laimėjimų, ir ji itin naudinga piliečiams. Todėl apmaudu, kad jos, kaip paaiškėjo iš šios ataskaitos, paisoma ne visur,“ – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilija Malmström.

Šengeno susitarimu numatyta, kad vidaus sienas galima kirsti bet kuriame punkte ir jas kertant asmenys, nepaisant jų pilietybės, netikrinami. Tačiau asmenų patikrinimai valstybių narių kompetentingoms institucijoms naudojantis policijos įgaliojimais yra leidžiami visoje jų teritorijoje, įskaitant pasienio ruožus, jei naudojimasis tokiais įgaliojimais nėra lygiavertis patikrinimams kertant sieną.

Komisijai kelia nerimą keliautojų nurodyti sunkumai, patiriami dėl tam tikrose vidaus pasienio zonose tariamai vykdomų reguliarių ir sistemingų patikrinimų. Komisija mano, kad siekiant tinkamai stebėti šią situaciją ir išsklaidyti piliečių nerimą valstybės narės turi pateikti daugiau informacijos apie vidaus pasienio zonose atliekamų patikrinimų dažnumą ir priežastis.

Reaguodama į šią situaciją, Komisija vertina skundus ir kreipiasi į valstybes nares prašydama paaiškinimų. Jei paaiškinimas nepakankamas, Komisija pasinaudos visomis prieinamomis priemonėmis, kad užtikrintų tinkamą Sąjungos teisės taikymą. Komisija taip pat prašys valstybių narių pateikti statistiką apie jų teritorijose ir ypač vidaus pasienio zonose vykdomus policijos patikrinimus. Be to, savo pasiūlyme dėl peržiūrėto Šengeno vertinimo mechanizmo Komisija numatys rengti neskelbiamus patikrinimus vietoje, kad patikrintų, ar nevykdomi patikrinimai kertant vidaus sienas.

Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad sienos kirtimo keliais punktuose prie vidaus sienų vis dar išlikusi didelės apimties infrastruktūra, dėl kurios dažnai gerokai ribojamas greitis. Komisijos nuomone, valstybės narės privalo pašalinti visas šias kliūtis sklandžiam eismo srautui, pirmiausia bet kokius greičio apribojimus, kurie nėra išimtinai būtini dėl eismo saugumo aplinkybių.

Galiausiai, atsižvelgdama į tai, kad Šengeno sienų kodeksu numatyta galimybė laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę, Komisija primygtinai reikalauja laiku pranešti apie bet kokį suplanuotą vidaus sienų kontrolės atnaujinimą. Komisija taip pat prašo valstybių narių pateikti išsamią informaciją, kad prireikus ji galėtų pateikti savo nuomonę ir kad būtų galima pradėti oficialias valstybių narių ir Komisijos konsultacijas.

Pagrindinė informacija

Šengeno susitarimą 1985 m. birželio 14 d. pasirašė Belgija, Vokietija, Prancūzija, Liuksemburgas ir Nyderlandai ir panaikinus sistemingą vidaus sienų kontrolę juo užtikrintas laisvas asmenų judėjimas Šengeno erdvėje.

Šengeno erdvę, kurioje nevykdoma sienų kontrolė, dabar sudaro 25 Šengeno valstybės narės, t. y. ES šalys – Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Prancūzija, Suomija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Slovakija, Slovėnija, Švedija – ir trys asocijuotosios ne ES šalys – Norvegija, Islandija ir Šveicarija. Bulgarija, Rumunija ir Kipras šiuo metu tik iš dalies taiko Šengeno teisės aktus, todėl prie sienų su šiomis trimis ES valstybėmis narėmis patikrinimai vis dar vykdomi.

Šengeno sienų kodeksas (Reglamentas (EB) Nr. 562/2006) įsigaliojo 2006 m. spalio 13 d. Juo konsoliduojami ir toliau plėtojami Šengeno teisės aktai. Kodekso III antraštine dalimi patvirtinta, kad Šengeno šalių vidaus sienas kertantys asmenys netikrinami.

Šengeno sienų kodekso 38 straipsnyje numatyta, kad Komisija iki 2009 m. spalio 13 d. Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti III antraštinės dalies taikymo ataskaitą. Šiuo tikslu Komisija valstybėms narėms pateikė klausimyną, kad gautų informacijos apie Šengeno sienų kodekso III antraštinės dalies taikymą. Dėl kai kurių valstybių narių vėlai pateiktos informacijos ši ataskaita pateikta po nustatyto termino. Komisijos ataskaitoje, parengtoje pagal valstybių narių atsakymus, taip pat atsižvelgiama į Komisijai piliečių ir Europos Parlamento narių pateiktą informaciją, kad tariamai vykdomi patikrinimai kertant vidaus sienas.

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos ES Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm.

MEMO/10/488


Side Bar