Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Brüssel, 13. oktoober 2010

Komisjon on mures Schengeni piirieeskirjade hindamisel tuvastatud probleemide pärast, millega reisijad kokku puutuvad

Schengeni piirieeskirjade kohaldamise aruandes osutab komisjon kolmele peamisele probleemile: raskused väidetavate korrapäraste ja süstemaatiliste kontrollidega teatavatel sisepiirialadel; sujuvat liiklust takistavad tõkked maanteepiiripunktides sisepiiridel ning hilinenud teatamine sellest, et kavas on taaskehtestada kontrollid sisepiiridel.

Sisepiirideta ala, kus inimesed saavad vabalt liikuda, on Euroopa koostöö üks suurimaid saavutusi. Sellest saavad kodanikud tõelist kasu. Seetõttu on kahetsusväärne, et sisepiirideta alaga seotud õigusi ei austata kõikjal, nagu aruanne näitab,” ütles ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Schengeni leping tähendab, et inimesed võivad olenemata kodakondsusest sisepiire ületada kõikjal, ilma et neid kontrollitakse. Liikmesriikide pädevatel asutustel on politseikohustuste täitmise raames siiski lubatud inimesi kontrollida kogu liikmesriigi territooriumil, sealhulgas piirialadel, kui nimetatud kohustuste täitmisel ei ole samaväärset toimet kontrollidega piiril.

Komisjonile valmistavad muret reisijate teatatud probleemid, mis on seotud väidetavate korrapäraste ja süstemaatiliste kontrollidega teatavatel sisepiirialadel. Et olukorda nõuetekohaselt jälgida ja kodanike probleeme lahendada, leiab komisjon, et liikmesriigid peavad esitama rohkem teavet sisepiirialadel tehtud kontrollide sageduse ja põhjuste kohta.

Olukorra lahendamiseks hindab komisjon kaebusi ja palub liikmesriikidel esitada selgitusi. Kui antud selgitused ei ole rahuldavad, kasutab komisjon ELi õiguse nõuetekohaseks kohaldamiseks kõiki ettenähtud vahendeid. Komisjon palub liikmesriikidel esitada statistika nende territooriumil ja eelkõige sisepiirialadel teostatud politseikontrollide kohta.

Lisaks sellele näeb komisjon oma ettepanekus muudetud Schengeni hindamismehhanismi kohta ette etteteatamata kohapealsed kontrollkäigud, mis võimaldavad tal veenduda kontrollide puudumises sisepiiridel.

Samuti märgib komisjon, et sisepiiridel asuvates maanteepiiripunktides on alles suuremahuline infrastruktuur, mis on sageli seotud märkimisväärsete kiiruspiirangutega. Komisjon on arvamusel, et liikmesriigid peavad kõrvaldama need sujuvat liiklust takistavad tõkked, eelkõige aga kiiruspiirangud, mis ei ole seatud eranditult liiklusohutuse kaalutlustel.

Võttes arvesse asjaolu, et Schengeni piirieeskirjadega lubatakse ajutiselt taaskehtestada piirikontroll sisepiiridel, nõuab komisjon, et liikmesriigid teataksid selliste kontrollide kavandatavast taaskehtestamisest õigeaegselt. Komisjon palub neilt üksikasjalikku teavet, et ta saaks vajaduse korral esitada oma arvamuse ja alustada liikmesriikidega ametlikku arutelu.

Taust

Schengeni lepingule kirjutasid 14. juunil 1985. aastal alla Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburg ja Holland ning sellega lubatakse inimestel Schengeni alal vabalt liikuda tänu korrapäraste kontrollide kaotamisele sisepiiridel.

Schengeni ala hõlmab praegu 25 Schengeni liikmesriiki, kelle hulka kuuluvad ELi liikmesriigid Austria, Belgia, Taani, Prantsusmaa, Soome, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Luksemburg, Holland, Portugal, Hispaania, Rootsi, Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia ja Sloveenia ning kolm assotsieerunud riiki, kes ei kuulu ELi: Norra, Island ja Šveits. Bulgaaria, Rumeenia ja Küpros kohaldavad praegu Schengeni õigustikku ainult osaliselt ja seetõttu toimuvad nende kolme liikmesriigi piiril ikka veel kontrollid.

Schengeni piirieeskirjad (määrus (EÜ) nr 562/2006) jõustusid 13. oktoobril 2006. Nenega ühtlustatakse ja arendatakse edasi Schengeni õigustikku. Piirieeskirjade III jaotises kinnitati kontrolli puudumist inimeste suhtes, kes ületavad Schengeni riikide vahelisi sisepiire.

Schengeni piirieeskirjade artikli 38 kohaselt pidi komisjon 13. oktoobriks 2009 esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande III jaotise kohaldamise kohta. Selleks saatis komisjon liikmesriikidele küsimustiku, et koguda teavet Schengeni piirieeskirjade III jaotise kohaldamise kohta. Kõnealuse aruande esitamise kuupäevast ei suudetud kinni pidada, kuna mitu liikmesriiki esitasid teabe liiga hilja. Liikmesriikide vastuste põhjal koostatud aruanne kajastab ka teavet, mille on komisjonile edastanud kodanikud ja Euroopa Parlamendi liikmed, kes osutavad väidetavatele piirikontrollidele sisepiiridel ja teatavates endistes maanteepiiripunktides sujuvat liiklust takistavatele tõketele.

Lisateave

ELi siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar