Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2010

Αξιολόγηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν: οι δυσκολίες που αναφέρονται για τους ταξιδιώτες απασχολούν την Επιτροπή

Στην έκθεσή της για την εφαρμογή του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τα εσωτερικά σύνορα, η Επιτροπή επισημαίνει τρία ειδικά προβλήματα: τις δυσχέρειες που σχετίζονται με τους φερόμενους ως τακτικούς και συστηματικούς ελέγχους σε ορισμένες περιοχές εσωτερικών συνόρων· τη διατήρηση εμποδίων στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας σε οδικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων· και τις καθυστερήσεις στην κοινοποίηση κάθε σχεδιαζόμενης επαναφοράς ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

«Ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο μπορούν όλοι να κυκλοφορούν ελεύθερα, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής συνεργασίας, και κάτι από το οποίο πραγματικά επωφελούνται οι πολίτες. Είναι, επομένως, λυπηρό το να μην τηρείται παντού αυτό, όπως προκύπτει από την παρούσα έκθεση», δήλωσε η αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις Επίτροπος Cecilia Malmström.

Η συμφωνία του Σένγκεν σημαίνει ότι οι πολίτες, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, μπορούν να διέρχονται τα εσωτερικά σύνορα σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς να υποβάλλονται σε συνοριακούς ελέγχους. Ωστόσο, επιτρέπεται ο έλεγχος κάποιων εκ μέρους των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών κατά την άσκηση τον αστυνομικών τους αρμοδιοτήτων σε όλο το έδαφος της Ένωσης, περιλαμβανομένων των παραμεθόριων περιοχών, εφόσον η άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων δεν έχει αποτέλεσμα που είναι ισοδύναμο με τους συνοριακούς ελέγχους.

Η Επιτροπή θεωρεί ανησυχητικές τις δυσχέρειες που αναφέρουν οι ταξιδιώτες σε σχέση με τους φερόμενους ως τακτικούς και συστηματικούς ελέγχους σε ορισμένες περιοχές εσωτερικών συνόρων. Για να παρακολουθήσει δεόντως την κατάσταση και να απαντήσει στις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες, η Επιτροπή θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση από τα κράτη μέλη σχετικά με τη συχνότητα πραγματοποίησης των ελέγχων στις περιοχές εσωτερικών συνόρων.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή, η Επιτροπή εξετάζει τις καταγγελίες και απευθύνεται στα κράτη μέλη ζητώντας εξηγήσεις. Αν αυτές δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. Η Επιτροπή θα ζητήσει επίσης από τα κράτη μέλη να υποβάλουν στατιστικές για τους αστυνομικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στο έδαφός τους, και ιδιαίτερα σε εσωτερικές παραμεθόριες περιοχές. Επιπλέον, στην πρότασή της για αναθεώρηση του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν, η Επιτροπή θα μελετήσει την πραγματοποίηση αιφνιδιαστικών επιτόπιων επισκέψεων για να επαληθεύσει την απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι σε οδικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων διατηρείται ακόμη υποδομή ευρείας κλίμακας, συχνά σε συνδυασμό με σημαντικά όρια ταχύτητας. Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταργήσουν όλα αυτά τα εμπόδια για να διευκολύνουν τη ροή της κυκλοφορίας, και ιδιαίτερα κάθε όριο ταχύτητας που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε λόγους οδικής ασφάλειας.

Τέλος, σε σχέση με το γεγονός ότι ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν επιτρέπει την προσωρινή επαναφορά συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, η Επιτροπή επιμένει ότι πρέπει να κοινοποιείται έγκαιρα κάθε σχεδιαζόμενη επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Επίσης ζητά από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν λεπτομερή στοιχεία ώστε να είναι σε θέση, εφόσον είναι ανάγκη, να διατυπώσει τη γνώμη της, και να διεξάγονται επίσημες διαβουλεύσεις μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής.

Ιστορικό

Η συμφωνία του Σένγκεν υπογράφηκε στις 14 Ιουνίου 1985 από το Βέλγιο, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου του Σένγκεν καταργώντας τους συστηματικούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Ο χώρος του Σένγκεν αποτελείται σήμερα από τα 25 κράτη μέλη του Σένγκεν, δηλ. τις χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, καθώς και τις τρεις συνδεδεμένες χώρες μη μέλη της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κύπρος προς το παρόν εφαρμόζουν εν μέρει μόνον τη νομοθεσία του Σένγκεν, και ως εκ τούτου εξακολουθούν να πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σύνορα από αυτά τα τρία κράτη μέλη.

Ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν (κανονισμός (EΚ) αριθ. 562/2006), άρχισε να ισχύει στις 13 Οκτωβρίου 2006. Παγιώνει και αναπτύσσει περαιτέρω τη νομοθεσία του Σένγκεν. Με τον τίτλο ΙΙΙ του κώδικα επιβεβαιώνεται η απουσία οποιουδήποτε ελέγχου σε όσους διέρχονται τα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των χωρών του Σένγκεν.

Το άρθρο 38 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν προβλέπει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2009 έκθεση για την εφαρμογή του τίτλου ΙΙΙ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή απέστειλε ένα ερωτηματολόγιο στα κράτη μέλη προκειμένου να λάβει πληροφορίες για την εφαρμογή των διατάξεων του τίτλου ΙΙΙ του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης δεν ήταν δυνατόν να τηρηθεί λόγω της καθυστερημένης υποβολής των πληροφοριών από αρκετά κράτη μέλη. Η έκθεση της Επιτροπής, που εκπονήθηκε με βάση τις απαντήσεις των κρατών μελών, βασίζεται επίσης στις πληροφορίες που υπέβαλαν πολίτες και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισημαίνοντας τους φερόμενους ως συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και τα εμπόδια που εναπομένουν στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας σε ορισμένα πρώην συνοριακά σημεία διέλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της αρμόδιας για τις εσωτερικές υποθέσεις Επιτρόπου Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar