Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Bruxelles, den 13. oktober 2010

Evaluering af Schengengrænsekodeksen –Kommissionen er bekymret over rejsendes rappor­tering af problemer

Kommissionen påpeger i sin rapport om anvendelsen af Schengengrænse­kodeksen vedrørende de indre grænser tre specifikke problemer, der vækker bekymring, nemlig problemerne i forbindelse med påstande om regelmæssig og systematisk kontrol i bestemte områder op til en indre grænse, opretholdelse af hindringer for en smidig afvikling af vejtrafikken ved overgangsstederne ved de indre grænser og forsinkelser i meddelelsen om planlagt genindførelse af kontrol ved de indre grænser.

Cecilia Malmström, der er kommissær med ansvar for indre anliggender, udtalte, at et område uden indre grænser, hvor personer har fri bevægelighed, udgør et af de mest håndgribelige resultater af det europæiske samarbejde og er af reel gavn for borgerne. Hun fortsatte med at sige, at det derfor er beklageligt, at dette ikke respekteres alle steder, således som rapporten viser.

Schengenaftalen betyder, at personer uanset deres nationalitet kan passere de indre grænser et hvilket som helst sted, uden at de kontrolleres. Medlemsstaternes kompetente myndigheder har dog under udøvelsen af deres politimæssige beføjelser lov til på hele medlemsstatens område at foretage kontrol af personer, herunder i grænseområder, for så vidt som udøvelsen af disse beføjelser ikke har tilsvarende virkning som grænsekontrol.

Kommissionen er bekymret over, at rejsende hævder, at der foretages regelmæssig og systematisk kontrol i bestemte områder op til en indre grænse. For på passende vis at kunne holde øje med situationen og tackle de problemer, der vækker bekymring hos borgerne, mener Kommissionen, at der er behov for flere oplysninger fra medlemsstaterne om, hvor ofte og hvorfor de gennemfører kontrol i områder op til en indre grænse.

Som reaktion på denne situation foretager Kommissionen en vurdering af de klager, den modtager, og anmoder medlemsstaterne om forklaringer. Hvis forklaringerne ikke er tilfredsstillende, vil Kommissionen anvende alle disponible midler til at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten. Kommissionen vil desuden anmode medlemsstaterne om at fremlægge statistiske oplysninger om den politikontrol, der udføres på deres områder, navnlig i områder op til en indre grænse. Kommissionen har i medfør af sit forslag om ændring af Schengenevalueringsmekanismen til hensigt at foretage uanmeldte besøg på stedet for at kontrollere, at der ikke finder kontrol sted ved de indre grænser.

Kommissionen bemærker desuden, at medlemsstaterne har bevaret omfattende infrastruktur ved overgangssteder for vejtrafik ved de indre grænser, som ofte ledsages af betydelige hastighedsbegrænsninger. Kommissionen mener, at medlemsstaterne skal fjerne alle disse hindringer for en smidig afvikling af vejtrafikken, navnlig alle former for hastighedsbegrænsninger, der ikke udelukkende skyldes trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

Hvad angår det forhold, at Schengengrænsekodeksen tillader midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, insisterer Kommissionen på, at der gives meddelelse om alle planlagte tilfælde af genindførelse af denne form for grænsekontrol i tide. Kommissionen anmoder medlemsstaterne om at indsende detaljerede oplysninger herom, således at den er i stand til, når det er nødvendigt, at afgive udtalelse herom og at foretage formelle konsultationer mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

Baggrund

Schengenaftalen blev undertegnet af Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene den 14. juni 1985 og sikrede personer fri bevægelighed inden for Schengenområdet ved, at den systematiske grænsekontrol ved de indre grænser blev ophævet.

Schengenområdet består på nuværende tidspunkt af 25 Schengenmedlemsstater, dvs. følgende EU-lande: Belgien, Danmark, Estland, Frankrig, Finland, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig, samt tre associerede ikke-EU-lande, nemlig Norge, Island og Schweiz. Bulgarien, Rumænien og Cypern deltager kun delvis i Schengenreglerne i øjeblikket, og der foretages derfor stadig kontrol ved disse tre EU-medlemsstaters grænser.

Schengengrænsekodeksen (forordning (EF) nr. 562/2006) trådte i kraft den 13. oktober 2006. Den konsoliderer og udvikler Schengenreglerne yderligere. I afsnit III i Schengengrænsekodeksen fastsættes det, at der ikke skal være kontrol af personer, der passerer de indre grænser mellem Schengenmedlemsstater.

I artikel 38 i Schengengrænsekodeksen fastsættes det, at Kommissionen senest den 13. oktober 2009 skulle forelægge en rapport om anvendelsen af afsnit III for Europa-Parlamentet og Rådet. Med henblik herpå sendte Kommissionen et spørgeskema til medlemsstaterne for at indhente oplysninger om anvendelsen af bestemmelserne i afsnit III i Schengengrænsekodeksen. Fristen for fremlæggelse af rapporten kunne ikke overholdes, fordi flere medlemsstater indsendte deres oplysninger sent. Kommissionens rapport, der er udarbejdet på grundlag af medlemsstaternes svar, afspejler også de oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra borgerne og medlemmer af Europa-Parlamentet, som hævder, at der foretages grænsekontrol ved de indre grænser, og at der fortsat findes hindringer for en smidig afvikling af vejtrafikken ved visse tidligere grænseovergangssteder.

For yderligere oplysninger

Websted for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar