Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

V Bruselu dne 13. října 2010

Hodnocení Schengenského hraničního kodexu: Komisi znepokojují informace o problémech cestujících

Komise ve své zprávě o uplatňování Schengenského hraničního kodexu upozorňuje na tři konkrétní problémy: obtíže spojené s údajnými pravidelnými a systematickými kontrolami v jistých příhraničních oblastech u vnitřních hranic; na silničních přechodech u těchto hranic přetrvávají překážky bránící plynulému provozu a při oznamování plánovaného znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích dochází ke zpožděním.

Prostor bez vnitřních hranic, ve kterém se lidé mohou volně pohybovat, je jedním z největších úspěchů evropské spolupráce, je to něco, z čeho mají lidé skutečně prospěch. Proto je velmi politováníhodné, že jeho pravidla nejsou všude dodržována, jak dokládá tato zpráva,“ uvedla evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Schengenská dohoda znamená, že fyzické osoby bez ohledu na jejich státní příslušnost mohou překročit vnitřní hranice v jakémkoli místě, aniž by byly na hranicích kontrolovány. Nicméně příslušné orgány členských států mohou při výkonu policejních pravomocí kontrolovat osoby na celém území daného státu včetně pohraničních oblastí, pokud výkon těchto pravomocí nemá účinek rovnocenný hraničním kontrolám.

Komise je znepokojena těžkostmi, o kterých ji cestující osoby informují v souvislosti s údajnými pravidelnými a systematickými kontrolami, které se mají provádět v jistých příhraničních oblastech u vnitřních hranic. Komise se domnívá, že pro přiměřené posouzení této situace a odpovědnou reakci na obavy občanů potřebuje od členských států více informací o tom, jak často a proč provádějí kontroly v příhraničních oblastech u vnitřních hranic.

Komise v současné době posuzuje stížnosti a obrací se na členské státy s žádostí o vysvětlení s cílem tuto situaci napravit. Pokud odpovědi nebudou uspokojivé, využije Komise k zajištění řádného uplatňování právních předpisů Unie všech dostupných prostředků. Rovněž požádá členské státy, aby jí poskytly statistické údaje o policejních kontrolách prováděných na jejich územích, zejména údaje týkající se kontrol v příhraničních oblastech u vnitřních hranic. Ve svém návrhu revidovaného schengenského hodnotícího mechanismu navíc Komise uvažuje o provádění neohlášených návštěv přímo na místě, aby ověřila, že kontroly na vnitřních hranicích skutečně neprobíhají.

Komise také zaznamenala, že na silničních přechodech na vnitřních hranicích zůstaly zachovány rozsáhlé infrastruktury, kvůli nimž je často výrazně omezována rychlost. Komise má za to, že členské státy musí všechny tyto překážky, které brání plynulému provozu, odstranit, a především zrušit všechna omezení rychlosti, která nejsou výlučně dána požadavky na bezpečnost silničního provozu.

S ohledem na skutečnost, že Schengenský hraniční kodex umožňuje dočasné znovuzavedení kontroly vnitřních hranic, pak Komise v neposlední řadě trvá na včasném oznámení každého chystaného znovuzavedení těchto kontrol. Komise také žádá členské státy, aby jí poskytly podrobné informace, na jejichž základě by v případě potřeby mohla vydat stanovisko a formálně konzultovat členské státy.

Souvislosti

Dne 14. června 1985 podepsaly Belgie, Německo, Francie, Lucembursko a Nizozemsko Schengenskou dohodu, která zrušením systematických kontrol na vnitřních hranicích umožňuje volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru.

Schengenský prostor v současnosti tvoří 25 členských států, tj. členské státy EU: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a také tři přidružené země mimo EU: Norsko, Island a Švýcarsko. Bulharsko, Rumunsko a Kypr uplatňují schengenské právní předpisy pouze částečně, a proto jsou kontroly na hranicích s těmito třemi členskými státy EU stále ještě prováděny.

Schengenský hraniční kodex (nařízení (ES) č. 562/2006) vstoupil v platnost dne 13. října 2006. Kodex konsoliduje a dále rozvíjí schengenské právní předpisy. Hlava III Kodexu potvrzuje, že osoby překračující vnitřní hranice mezi zeměmi schengenské dohody, nejsou podrobovány kontrolám.

V článku 38 Schengenského hraničního kodexu se uvádí, že by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě do 13. října 2009 předložit zprávu o používání hlavy III. Za tímto účelem se Komise obrátila na členské státy s dotazníkem s cílem získat informace o uplatňování ustanovení hlavy III Schengenského hraničního kodexu. Komise nemohla dodržet lhůtu pro předání zprávy, neboť několik členských států poskytlo informace pozdě. Zpráva Komise byla připravena na základě odpovědí členských států a vychází rovněž z informací, které jí poskytli občané a členové Evropského parlamentu, kteří upozornili na údajné hraniční kontroly na vnitřních hranicích a přetrvávající překážky bránící plynulému provozu na jistých bývalých hraničních přechodech.

Další informace

Internetové stránky Cecilie Malmströmové, evropské komisařky pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm.

MEMO/10/488


Side Bar