Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1329

Брюксел, 13 октомври 2010 г.

Оценка на Кодекса на шенгенските граници: Комисията е загрижена за съобщени трудности за пътниците

В доклада си за прилагането на Кодекса на шенгенските граници по отношение на вътрешните граници Комисията подчертава три конкретни проблема: трудностите, свързани с предполагаеми редовни и системни проверки в някои вътрешни гранични зони; все още съществуващите пречки за нормализиране на трафика през сухопътните пропускателни пунктове на вътрешните граници и закъсненията при уведомяването за планирано повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници.

„Пространството без вътрешни граници, в което хората могат да се движат свободно, е едно от най-големите постижения на европейското сътрудничество и е от реална полза за гражданите. Затова е жалко, че това пространство не се спазва навсякъде, както става ясно от този доклад“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Благодарение на Шенгенското споразумение хората, независимо от гражданството си, могат да преминават вътрешните граници на всяко място, без да подлежат на гранични проверки. Все пак проверките на хора при упражняването на полицейски правомощия от компетентните органи на държавите-членки са позволени на цялата Шенгенска територия, включително и в граничните зони, доколкото упражняването на тези правомощия не се приравнява на практика на гранични проверки.

Комисията изразява загрижеността си по повод на съобщения на пътуващи за трудности, свързани с предполагаеми редовни и системни проверки, извършвани в някои вътрешни гранични зони. За да следи както трябва тази ситуация и за да откликне на опасенията на гражданите, Комисията смята, че е необходима повече информация от държавите-членки относно честотата на проверките и причините за извършването им във вътрешните гранични зони.

В отговор на ситуацията Комисията в момента проучва оплакванията и отправя искане за обяснение от страна на държавите-членки. Ако обясненията не са удовлетворителни, Комисията ще използва всички налични средства, за да гарантира правилното прилагане на законодателството на Съюза. Комисията ще поиска също така от държавите-членки да предоставят статистически данни за полицейските проверки, извършени на тяхна територия, и по-специално във вътрешните гранични зони. Освен това в предложението си за преразглеждане на Механизма за оценка на Шенген Комисията ще предвиди провеждането на внезапни посещения на място, за да провери дали наистина липсват проверки на вътрешните граници.

Комисията отбелязва също, че на сухопътните пропускателни пунктове на вътрешните граници все още се поддържат мащабни инфраструктури, често придружени със значителни ограничения на скоростта. Комисията смята, че държавите-членки трябва да премахнат всички тези пречки, за да улеснят трафика, и по-специално всякакви ограничения на скоростта, които не се основават изключително на съображения за пътна безопасност.

Накрая, във връзка с факта, че в Кодекса на шенгенските граници се позволява временното повторно въвеждане на проверки на вътрешните граници, Комисията настоява за своевременно уведомяване за всяко такова планирано въвеждане. Комисията приканва също държавите-членки да предоставят подробна информация, за да ѝ позволят при необходимост да даде своето становище и да пристъпи към официални консултации с държавите-членки.

Контекст

Шенгенското споразумение бе подписано на 14 юни 1985 г. от Белгия, Германия, Франция, Люксембург и Нидерландия и с него се позволява свободното движение на хората в Шенгенското пространство чрез премахване на систематичните проверки на вътрешните граници.

Понастоящем Шенгенското пространство се състои от 25 държави, които са членки на Шенген, т.е. държавите от ЕС Австрия, Белгия, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, Словакия, Словения, Швеция, както и от три асоциирани страни, които не са членки на ЕС, а именно: Норвегия, Исландия и Швейцария. България, Румъния и Кипър в момента само частично прилагат правото от Шенген и затова продължават да се извършват проверки на границите с тези три държави — членки на ЕС.

Кодексът на шенгенските граници (регламент (ЕО) № 562/2006) влезе в сила на 13 октомври 2006 г. Той консолидира и развива допълнително правото от Шенген. В дял III бе потвърдена липсата на контрол на хората, преминаващи вътрешните граници между държавите от Шенген.

В член 38 от Кодекса на шенгенските граници се предвижда Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета до 13 октомври 2009 г. доклад за прилагането на дял III. За тази цел Комисията изпрати въпросник до държавите-членки с цел да получи информация относно прилагането на разпоредбите на дял III от Кодекса на шенгенските граници. Срокът за предаване на доклада не беше спазен, защото няколко държави-членки закъсняха с предаването на информация. В доклада на Комисията, изготвен въз основа на отговорите на държавите-членки, е отразена и информация, изпратена на Комисията от граждани и членове на Европейския парламент, в която се посочват предполагаеми проверки на вътрешните граници и все още съществуващи пречки за трафика на някои бивши контролно-пропускателни пунктове.

За повече информация:

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/488


Side Bar