Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

Bryssel den 13 oktober 2010

Digitala agendan: Hushållen oftare uppkopplade men kostnaderna och säkerheten oroar visar en undersökning

Befolkningen i EU blir allt mer ”digital” visar en undersökning som EU-kommissionen låtit genomföra. I samband med Eurobarometer-undersökningen, som omfattade 27 000 hushåll i hela EU, ställdes frågor om användningen av Internet, telefon och TV. Fler människor i Europa abonnerar på bredband och digital TV genom paket med fasta priser. Ökad bredbandsuppkoppling innebär att allt fler människor i EU är ute på nätet varav 35 % använder nätmötesplatser. Kostnadsfaktorn, kvaliteten på tjänsterna, säkerheten och yttrandefriheten på Internet bekymrar dock. En femtedel av dem som använder fast eller mobil Internetuppkoppling har haft problem med spärrat innehåll eller spärrade tillämpningar. Kommissionens Digitala agenda för Europa, som lanserades i maj 2010, ställer inte enbart upp ambitiösa mål för att alla människor i EU ska få tillgång till bredbandsuppkoppling utan redogör även för åtgärder om hur man kan främja konkurrensen, tilliten och säkerheten (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Internet och tillgång till bredband

Studien ger vid handen att 43 % av hushållen i EU fortfarande inte har tillgång till Internet. Detta visar vilket ambitiöst mål som kommissionen ställt upp i den digitala agendan: Alla EU-medborgare ska ha bredbandsuppkoppling. Nästan vart femte hushåll i undersökningen nämnde de höga Internetkostnaderna som orsak till att man inte hade någon uppkoppling i hemmet. Ökad konkurrens för att pressa priserna är ett viktigt mål i den digitala agendan. Detta skulle kunna bidra till att fler människor skaffar sig Internetuppkoppling.

Många av dem som inte har uppkoppling i hemmet säger att de inte är intresserade av Internet. Kommissionen anser att alla i EU ska ha möjlighet att abonnera på bredband och att om alla var medvetna om de potentiella fördelarna (till exempel tillgång till innovativa tjänster, möjlighet att arbeta från hemmet) skulle fler teckna abonnemang.

Paket

Av de hushåll som ingick i undersökningen abonnerade 38 % på ett paket med två eller fler tjänster. Digital marksänd TV kan tas emot av cirka en fjärdedel av de EU-hushåll som utfrågades. Liknande siffra gäller för satellit-TV.

Kostnads- och kvalitetsaspekterna

Enligt undersökningen begränsar 61 % av mobiltelefonanvändarna i EU och 49 % av dem som använder fast telefon sina samtal av kostnadsskäl.

I hushållen med bredbandsuppkoppling uppger 30 % att nedladdningshastigheten är ojämn, 36 % att uppkopplingen bryts och 24 % att prestanda inte motsvarar kontraktsvillkoren.

Den digitala agendan har som mål att fram till 2020 ge alla i EU tillgång till en Internetuppkoppling på 30 Mbps. Vidare ska åtminstone 50 % av hushållen i EU fram till dess ha Internetabonnemang med en uppkopplingshastighet på 100Mbps. Kommissionen antog nyligen ett paket i tre delar avseende åtgärder på bredbandsområdet för att kunna förverkliga detta mål (se IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 och MEMO/10/424).

Tillit och säkerhet i samband med Internet

Om personuppgifter går förlorade, stjäls eller ändras önskar 84 % av hushållen att informeras om detta. Att personuppgifter användas i felaktigt syfte på nätmötesplatser oroar 45 %. De som är 24 år och yngre bryr sig mindre om detta än de som är över 40 år. Det telekompaket som lades fram 2009 och som ska vara genomfört den 26 maj 2011 innehåller flera bestämmelser som föreskriver att tjänsteleverantörer av allmänt tillgänglig elektronisk kommunikation har anmälningsskyldigheter i samband med överträdelser i fråga om personuppgifter (se MEMO/09/568).

Kommissionen har nyligen vidtagit åtgärder för att stärka den Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) och bekämpa cyberattacker (se IP/10/1239, MEMO/10/459 och MEMO/10/463).

Spärrad tillgång

Av de tillfrågade hushållen uppgav 21 % att deras tillgång till visst innehåll eller vissa tillämpningar på nätet spärrades av Internetoperatören. Ett motsvarande antal användare av mobilt Internet sade att de upplevt samma sak. En tredjedel av de tillfrågade menade dock att detta berodde på begränsningar som hade att göra med telefonens prestanda eller abonnemanget. Kommissionen har nyligen inlett ett offentligt samråd om ett öppet Internet och nätneutralitet (se IP/10/860), för att förbereda den förestående rapporten om hur omfattande dessa problem är och om det krävs ytterligare åtgärder på detta område.

Andra undersökningsresultat

Mer än en tredjedel av människorna i EU använder nätmötesplatser. Detta gäller både länder med hög (t.ex. Nederländerna) och låg (Lettland) Internetanvändning. Av de hushåll som har tillgång till Internet använder 22 % sina datorer för att ringa via Internet. Hushållen i de 12 nya medlemsstaterna gör detta i dubbelt så stor utsträckning som hushållen i övriga 15 medlemsstater.

98 % av hushållen i EU har tillgång till en fast telefon och ett växande antal (89 %) har tillgång till en mobiltelefon. Bara 11 % har tillgång till enbart fast telefon. 25 % har enbart mobiltelefon och ingen fast telefonlinje.

98 % av hushållen i EU har TV men enbart 30 % använder kabelnät. 23 % har digital TV, vilket är en ökning med 11 % jämfört med 2007.

Hela rapporten finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Bilaga

Hushållens tillgång till de viktigaste telekomtjänsterna

Genomsnitt samtliga hushåll i EU (nov–dec) 2009

Genomsnitt samtliga hushåll i EU (nov–dec) 2007

Ändringar i procentenheter (nov–dec) 2009 (nov–dec) 2007

Telefon (fast och/eller mobil)

98%

95%

+3

Mobiltelefon

87%

83%

+4

Fast telefon

73%

70%

+3

Både fast telefon och mobiltelefon

62%

57%

+5

Mobiltelefon, men ingen fast telefon

25%

25%

=

Fast telefon, men ingen mobiltelefon

11%

14%

-3

Television

98%

96%

+2

Antenn

34%

41%

-7

Kabel-TV

30%

34%

-4

Satellit

24%

22%

+2

Digital marksänd TV

22%

12%

+10

Servicepaket

38%

29%

+9


Side Bar