Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

V Bruseli 13. októbra 2010

Digitálna agenda: prieskum zameraný na domácnosti odhalil viac Európanov na internete, ale aj obavy o náklady a bezpečnosť

Podľa prieskumu Eurobarometra Európskej komisie o využívaní internetu, telefónov a televízie, na ktorom sa zúčastnilo 27 000 domácností z celej EÚ, sú Európania čoraz „digitálnejší“. Viac Európanov využíva širokopásmový internet a digitálnu televíziu v rámci „balíkov služieb“ poskytovaných za paušálny poplatok. Intenzívnejšie využívanie širokopásmového pripojenia znamená, že na internet sa pripája ešte viac Európanov a 35 % z nich v súčasnosti navštevuje webové stránky sociálnych sietí. Majú však obavy o náklady, kvalitu služieb a bezpečnosť, ako aj o slobodu na internete. Jedna pätina používateľov pevného a mobilného pripojenia na internet uviedla, že mala problémy so zablokovaným obsahom a aplikáciami. V Digitálnej agende pre Európu Komisie z mája 2010 sa stanovujú nielen ambiciózne ciele týkajúce sa umožnenia prístupu k širokopásmovému internetu pre všetkých európskych občanov, ale sú v nej uvedené aj opatrenia na posilnenie konkurencie, dôvery a bezpečnosti (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Prístup k internetu a širokopásmový prístup k internetu

Z prieskumu vyplýva, že 43 % domácností v EÚ ešte stále nie je pripojených na internet. To zdôrazňuje dôležitosť ambiciózneho cieľa, ktorý stanovila Komisia v digitálnej agende, aby každý Európan mohol využívať digitálne možnosti. Takmer pätina domácností uviedla, že od pripojenia na internet ich odrádzajú vysoké náklady. Tlak rastúcej konkurencie na znižovanie cien, jeden z dôležitých cieľov digitálnej agendy, by preto mohol motivovať viac ľudí, aby sa pripojili na internet.

Mnohí respondenti, ktorých domácnosti nie sú pripojené, uvádzajú, že ich internet nezaujíma. Komisia sa domnieva, že všetci občania EÚ by mali mať možnosť pripojenia na širokopásmový internet a že by sa ich pripojilo viac, keby si uvedomovali potenciálne výhody (napr. prístup k inovačným službám, práca z domu).

Balíky služieb

38 % všetkých opýtaných domácností si predpláca balíky obsahujúce dve alebo viac služieb. Takmer jedna štvrtina opýtaných domácností v EÚ prijíma digitálnu pozemnú televíziu a skoro rovnaký počet satelitnú televíziu.

Obavy o náklady a kvalitu

Z uvedeného prieskumu vyplýva, že 61 % používateľov mobilných telefónov v EÚ a 49 % používateľov pevných liniek obmedzuje svoje telefonáty z dôvodu obáv o náklady. 30 % domácností so širokopásmovým pripojením uvádza, že rýchlosť sťahovania údajov z internetu nie je konštantná, 36 % trpí prerušovaním pripojenia a 24 % uvádza, že poskytovaná služba nezodpovedá zmluvným podmienkam.

Cieľom digitálnej agendy je zabezpečiť do roku 2020 pre všetkých Európanov prístup k internetu s rýchlosťou 30 Mbps a pripojiť v tomto termíne minimálne 50 % domácností na internet s rýchlosťou 100 Mbps. Na splnenie tohto cieľa prijala Komisia nedávno balík opatrení v oblasti širokopásmového pripojenia skladajúci sa z troch častí (pozri IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 a MEMO/10/424).

Dôvera a bezpečnosť na internete

84 % domácností by chcelo byť informovaných v prípade straty, krádeže alebo zmeny osobných údajov. 45 % má obavu zo zneužitia osobných údajov na webových stránkach sociálnych sietí. Osoby, ktoré majú menej ako 24 rokov, sa týmto znepokojujú menej ako osoby, ktoré majú viac ako 40 rokov. Telekomunikačný balík z roku 2009, ktorý by sa mal realizovať do 26. mája 2011, obsahuje ustanovenia, na základe ktorých musia poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb informovať buď vnútroštátny regulačný orgán alebo predplatiteľov o porušení ochrany osobných údajov (pozri MEMO/09/568).

Komisia predstavila nedávno opatrenia na posilnenie Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a na boj proti počítačovým útokom (pozri IP/10/1239, MEMO/10/459 a MEMO/10/463).

Blokovaný prístup

21 % opýtaných európskych domácností s prístupom k internetu sa domnieva, že ich poskytovateľ pripojenia na internet zablokoval prístup k určitému obsahu a aplikáciám. Toto uvádza aj rovnaký podiel používateľov mobilného internetu, avšak jedna tretina to pripisuje obmedzenej kapacite ich telefónu alebo ich telefonického pripojenia. V rámci prípravy svojej nadchádzajúcej správy o rozsahu takýchto problémov a o potrebe prijatia dodatočných opatrení v tejto oblasti Komisia nedávno zorganizovala konzultáciu o otvorenom internete a neutralite siete (pozri IP/10/860).

Ďalšie zistenia prieskumu

Viac ako jedna tretina občanov EÚ navštevuje webové stránky sociálnych sietí. Platí to pre krajiny s vysokým (napr. Holandsko), ako aj s nízkym využívaním internetu (napr. Lotyšsko). 22 % domácností s prístupom k internetu používa svoj počítač na telefonovanie. Takéto využívanie internetu je v prípade domácnosti v 12 novších členských štátoch dvojnásobne pravdepodobnejšie ako v prípade domácností v ďalších 15 členských štátoch.

98 % domácností v EÚ má prístup k telefónu a čoraz vyšší podiel domácností (87 %) má prístup k mobilnému telefónu. Iba 11 % má len pevnú linku. 25 % používa len mobilný telefón a je bez pevnej linky.

98 % domácností v EÚ má televízor, avšak iba 30 % využíva káblovú televíziu, zatiaľ čo 23 % prijíma digitálne televízne vysielanie, čo predstavuje nárast o 11 % v porovnaní s rokom 2007.

Celý prieskum nájdete na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Príloha

Miery prenikania kľúčových telekomunikačných služieb

Priemerný podiel v domácnostiach EÚ-27 za november a december 2009

Priemerný podiel v domácnostiach EÚ-27 za november a december 2007

Zmena vyjadrená v percentuálnych bodoch za november a december 2009/november a december 2007

Telefón spolu (pevná linka a/alebo mobilný telefón)

98 %

95 %

+ 3

Mobilný telefón

87 %

83 %

+ 4

Pevná linka

73 %

70 %

+ 3

Pevná linka a mobilný telefón

62 %

57 %

+ 5

Mobilný telefón bez pevnej linky

25 %

25 %

=

Pevná linka bez mobilného telefónu

11 %

14 %

- 3

Televízia

98 %

96 %

+ 2

Príjem prostredníctvom antény

34 %

41 %

- 7

Káblová televízia

30 %

34 %

- 4

Satelitná televízia

24 %

22 %

+ 2

Digitálna pozemná televízia

22 %

12 %

+10

Balíky služieb

38 %

29 %

+ 9


Side Bar