Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

Brüssel, 13. oktoober 2010

Digitaalareng: leibkondade uuringust selgub, et üha rohkem eurooplasi kasutab internetti, kuid muretsetakse kulude ja andmekaitse pärast

Eurooplased kasutavad nn digitaalseid teenuseid üha rohkem, selgub Euroopa Komisjoni Eurobaromeetri uuringust, mille käigus uuriti 27 000 leibkonna interneti-, telefoni- ja TV-eelistusi üle kogu ELi. Üha rohkem eurooplasi kasutab kindla hinnaga teenusepakette, mis sisaldavad nii lairiba-internetiühendust kui ka digitaaltelevisiooni. Lairibateenuste kasvav levik tähendab seda, et rohkem eurooplasi kasutab internetti – praegu kasutab nt 35% eurooplastest suhtlusvõrgustike veebisaite. Kuid kasutajatele teevad muret internetikasutusega seotud kulud, teenuse kvaliteet, andmekaitseküsimused ja tegevusvabadus internetis. Üks viiendik paikse ja mobiilse internetiühenduse kasutajatest kinnitas, et neil on olnud probleeme blokeeritud andmesisu ja rakendustega. Euroopa Komisjoni poolt selle aasta mais vastu võetud digitaalarengu tegevuskava üks lennukas eesmärk on tuua lairiba-internetiühendus kõigi Euroopa kodanikeni ja lisaks sisaldab see ka meetmeid konkurentsi, interneti usaldusväärsuse ja turvalisuse suurendamiseks (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Internet ja lairibaühendus

Eurobaromeetri uuringust selgub, et 43% ELi leibkondadest ei ole internetiühendust. See haakub komisjoni digitaalarengu tegevuskavas seatud kaugeleulatuva eesmärgiga – Kõik eurooplased digitaalseks! Ligi üks viiendik küsitletud leibkondadest nimetas kodus internetiühenduse puudumise põhjusena selle kallist hinda. Digitaalarengu tegevuskava üks olulisi eesmärke on konkurentsi edendamine, mis aitaks hindu alandada ja viiks tõenäoliselt selleni, et rohkem inimesi muretseks endale koju netiühenduse.

Paljud, kellel veel ei ole kodus netiühendust, väidavad, et neid ei huvita internet. Komisjoni seisukoht on, et kõigil Euroopa kodanikel peaks olema võimalus tellida omale lairiba-internetiühendus ja et kui kõik inimesed oleksid teadlikud interneti kasutamise võimalikest eelistest (nt juurdepääs uuenduslikele teenustele, kodus töötamine), siis rohkem inimesi ka kasutaks internetti.

Paketid

Küsitletud leibkondadest 38% on tellinud paketi, mis sisaldab vähemalt kahte teenust. Peaaegu veerand küsitletud ELi leibkondadest vaatab maapealset digitaaltelevisiooni, mis on umbes samal tasemel satelliittelevisiooni kasutusega.

Kulud ja teenusekvaliteet

Uuringust selgub, et 61% ELi mobiiltelefonikasutajatest ja 49% tavatelefonikasutajatest piirab oma kõneaega, et kulusid kontrolli all hoida.

Lairibaühendusega leibkondadest 30% väidab, et allalaadimiskiirus ei ole püsiv, 36%-l esineb ühenduse katkemist ja 24% leiab, et teenuse kvaliteet ei vasta lepingutingimustele.

Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on tagada kõigile eurooplastele juurdepääs 30 Mbit/s kiirusega internetiühendusele 2020. aastaks ja et selleks ajaks kasutab vähemalt 50% Euroopa leibkondadest üle 100 Mbit/s kiirusega internetiühendust. Selle eesmärgi saavutamiseks võttis komisjon hiljuti vastu kolmeosalise lairibaühenduse meetmete paketi (vt IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 ja MEMO/10/424).

Interneti usaldusväärsus ja turvalisus

84% leibkondadest sooviks teada, kui nende isikuandmed lähevad kaduma, varastatakse või kui neid muudetakse. 45% leibkondadest kartis, et nende isikuandmeid kuritarvitatakse sotsiaalvõrgustiku veebisaitidel. Alla 24-aastased tunnevad selle üle vähem muret kui üle 40-aastased. 2009. aasta telekommunikatsioonipakett, mis tuleb rakendada järgmise aasta 26. maiks, sisaldab sätteid, mis kohustavad üldkasutatava elektroonilise sideteenuse osutajaid teavitama riigi reguleerivat asutust või teenusekasutajaid isikuandmete kuritarvitamisest (vt MEMO/09/568).

Komisjon on hiljuti esitanud ettepanekud Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti ENISA tugevdamiseks ja küberrünnakutega võitlemiseks (vt IP/10/1239, MEMO/10/459 ja MEMO/10/463).

Juurdepääs blokeeritud

21% küsitletud Euroopa leibkondadest, kellel on internetiühendus, leidis, et nende internetiteenuse pakkuja on blokeerinud nende juurdepääsu teatavatele veebisaitidele ja rakendustele. Seda mainis ka sama suur hulk mobiilse interneti kasutajatest, kuid umbes üks kolmandik neist pidas selle põhjuseks oma mobiiltelefoni või mobiiltelefoni teenusepaketi piiratud võimalusi. Komisjon avas hiljuti konsultatsiooni avatud interneti ja võrguneutraalsuse kohta (vt IP/10/860), et koostada aruanne probleemide ja täiendavate meetmete vajalikkuse kohta selles valdkonnas.

Veel uuringu tulemustest

Üle kolmandiku ELi kodanikest kasutab suhtlusvõrgustike veebisaite. Seda nii riikides, kus internetti kasutatakse väga palju (nt Holland), kui ka riikides, kus internetikasutus on üsna väike (nt Läti). 22% leibkondadest, kellel on internetiühendus, kasutavad arvutit üle interneti häälkõnede tegemiseks. 12 uuema liikmesriigi leibkonnad kasutavad seda võimalust kaks korda tõenäolisemalt kui 15 vanema liikmesriigi leibkonnad.

98% ELi leibkondadest on juurdepääs telefonile ja üha suureneval osal leibkondadest (87%) on juurdepääs mobiiltelefonile. Ainult 11% leibkondadest kasutab vaid tavatelefoni. 25% kasutab ainult mobiiltelefoni ega oma tavatelefoniliini.

98% ELi leibkondadest on televisioon, kusjuures ainult 30% kasutab kaabeltelevisiooni ja 23% vaatab digi-TV-d, mis on 11% võrra rohkem kui 2007. aastal.

Uuringu tulemused on avaldatud järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Lisa

Peamiste telekommunikatsiooniteenuste kasutajate osakaal

EL 27 leibkondade keskmine, november-detsember 2009

EL 27 leibkondade keskmine, november-detsember 2007

Muutus %-ides, nov.-dets. 2009 / nov.-dets. 2007

Juurdepääs telefonile (tava- ja/või mobiiltelefon) kokku

98%

95%

+3

Juurdepääs mobiiltelefonile

87%

83%

+4

Juurdepääs tavatelefonile

73%

70%

+3

Juurdepääs nii tava- kui ka mobiiltelefonile

62%

57%

+5

Juurdepääs mobiiltelefonile, kuid mitte tavatelefonile

25%

25%

=

Juurdepääs tavatelefonile, kuid mitte mobiiltelefonile

11%

14%

-3

Televisioon

98%

96%

+2

Antenn

34%

41%

-7

Kaabel-TV

30%

34%

-4

Satelliittelevisioon

24%

22%

+2

Maapealne digitaaltelevisioon

22%

12%

+10

Teenusepaketid

38%

29%

+9


Side Bar