Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1328

Брюксел, 13 октомври 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: анкета сред домакинствата показва, че все повече европейци ползват интернет, макар и загрижени относно цената и сигурността

Европейците все повече се „цифровизират“ съгласно проучване на Евробарометър към Европейската комисия, при което са анкетирани 27 000 домакинства в целия ЕС относно използването от тях на интернет, телефони и телевизия. Повече европейци се абонират за пакетни услуги с твърда цена за широколентов достъп до интернет и цифрова телевизия. Благодарение на все по-широкото разпространение на широколентови мрежи нараства броят на потребителите на интернет в Европа, като сега 35 % използват уебсайтове на социални мрежи. Те обаче са загрижени относно цената, качеството на услугите и сигурността, както и за свободата в онлайн пространството. Една пета от потребителите на интернет чрез кабелна и безжична връзка посочват, че са се сблъсквали с блокиран достъп до съдържание и онлайн услуги. В оповестената от Комисията през май 2010 г. Програма в областта на цифровите технологии за Европа не само се поставя амбициозната цел всички европейци да получат широколентов достъп до интернет, но и се набелязват мерки за повишаване на конкуренцията, доверието и сигурността (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Достъп до интернет — включително широколентов

Проучването разкрива, че 43 % от домакинствата в ЕС все още не разполагат с достъп до интернет. Това подчертава амбициозността на целта, поставена в Програмата в областта на цифровите технологии: приобщаването на всички европейци към цифровите технологии. Като основна причина за липсата на домашна връзка към интернет почти всяко пето анкетирано домакинство посочва свързаните с ползването на интернет големи разходи. Следователно намаляването на цените — една важна цел на Програмата — чрез повишаване на конкуренцията вероятно ще насърчи повече хора да се свържат към интернет.

Много от хората, които не ползват интернет в къщи, заявяват, че не проявяват интерес към глобалната мрежа. Становището на Комисията е, че всички граждани на ЕС следва да разполагат с възможност за широколентов достъп до интернет и че повече от тях биха се възползвали от тази възможност, ако всички те са запознати с потенциалните предимства от това (например достъп до новаторски услуги и извършване на служебната работа в домашни условия).

Пакетни услуги

От анкетираните домакинства 38 % са абонирани за пакет, съдържащ две или повече услуги. Близо една четвърт от анкетираните домакинства в ЕС приемат програми на цифровата наземна телевизия — степента на разпространение е сходна с тази за спътниковата телевизия.

Загриженост относно цената и качеството

Съгласно проучването 61 % от ползвателите на мобилни телефони и 49 % of абонатите на фиксирана телефонна връзка в ЕС ограничават своите обаждания поради цената. Според 30 % от домакинствата с широколентов достъп до интернет скоростта на теглене на данни не е постоянна, 36 % се оплакват от прекъсвания на връзката, а 24 % заявяват, че качеството на услугата не отговаря на договорните условия.

С Програмата в областта на цифровите технологии се цели до 2020 г. на всички граждани на ЕС да се осигури достъп до интернет със скорост на предаване на данните 30 мегабита в секунда (Mbps), като към тази дата поне 50 % от европейските домакинства ще ползват интернет чрез връзка, позволяваща скорост над 100Mbps. Неотдавна Комисията прие състоящ се от три части пакет от мерки относно широколентовия достъп, които да спомогнат за постигането на тази цел (вж. IP/10/1142, MEMO/10/427, MEMO/10/426 и MEMO/10/424).

Доверие и сигурност в интернет

84 % от домакинствата биха желали да бъдат уведомявани в случай на загуба, кражба или изменение на техните лични данни. 45 % са загрижени, че е възможна злоупотреба с техните лични данни в сайтове на социалните мрежи. Потребителите на възраст под 24 години са по-малко обезпокоени отколкото тези на възраст над 40 години. Пакетът от мерки от 2009 г. в областта на далекосъобщенията, които трябва да бъдат осъществени до 26 май 2011 г., съдържа няколко разпоредби, с които доставчиците на публично достъпни електронни съобщителни услуги се задължават да информират или националния регулаторен орган или своите абонати за пробиви в сигурността на личните данни (вж. MEMO/09/568).

Неотдавна Комисията представи мерки за укрепване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за борба с кибернетичните атаки (вж. IP/10/1239, MEMO/10/459 и MEMO/10/463).

Блокиран достъп

21 % от анкетираните европейски домакинства с връзка към интернет смятат, че достъпът им до определени онлайн услуги и съдържание е бил блокиран от техния интернет доставчик. Същият е делът на потребителите на интернет чрез мобилна връзка, които посочват този проблем, но около една трета от тях си го обясняват с ограничения капацитет на своя мобилен телефон или със своя абонамент. Неотдавна Комисията проведе консултация по отворения интернет и мрежовата неутралност (вж. IP/10/860) с оглед подготовката на предстоящия си доклад относно размера на тези проблеми и необходимостта от допълнителни мерки в тази област.

Допълнителни резултати от проучването

Повече от една трета от гражданите на ЕС използват сайтове на социални мрежи: това важи за държави както с висока, така и с ниска степен на разпространение на интернет (например съответно Нидерландия и Латвия). 22 % от домакинствата с достъп до интернет използват своя компютър за гласови повиквания чрез интернет. Вероятността домакинства в 12-те нови държави-членки да се възползват от това е два пъти по-голяма отколкото в другите 15 държави-членки.

98 % от домакинствата в ЕС разполагат с телефон, а все повече домакинства (87 %) — с мобилен телефон. Само 11 % разполагат с връзка само чрез фиксирана, т.е. кабелна линия. 25 % използват само мобилен телефон и не разполагат с фиксирана телефонна линия.

98 % от домакинствата в ЕС имат телевизор, но само 30 % са абонати на кабелна мрежа, докато 23 % ползват цифрова телевизия — увеличение с 11 % спрямо 2007 г.

Пълните резултати от проучването са публикувани на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm

Приложение

Степен на разпространение на основните далекосъобщителни услуги

Средно за домакинствата от ЕС-27, ноември—декември 2009 г.

Средно за домакинствата от ЕС-27, ноември—декември 2007 г.

Изменение, %-ни пункта, ноември—декември 2009 г. спрямо ноември—декември 2007 г.

Телефонна връзка, общо (фиксирана и/или мобилна)

98 %

95 %

+3

Мобилна телефонна връзка

87 %

83 %

+4

Фиксирана телефонна връзка

73 %

70 %

+3

Едновременно фиксирана и мобилна телефонна връзка

62 %

57 %

+5

Мобилна, но не и фиксирана телефонна връзка

25 %

25 %

=

Фиксирана, но не и мобилна телефонна връзка

11 %

14 %

-3

Телевизия

98 %

96 %

+2

Чрез антена

34 %

41 %

-7

Кабелна телевизия

30 %

34 %

-4

Спътникова телевизия

24 %

22 %

+2

Цифрова наземна телевизия

22 %

12 %

+10

Пакетни услуги

38 %

29 %

+9 


Side Bar