Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

Bryssel den 13 oktober 2010

EU-kommissionen startar samråd om hur den europeiska revisionsmarknaden kan förbättras

EU-kommissionen har idag inlett ett brett samråd om den lagstadgade revisionens roll och den vidare sfär inom vilken revisioner utförs. Det finns anledning att till följd av den ekonomiska krisen ställa sig frågan om man kan stärka revisorernas roll för att mildra eventuella framtida finansiella risker. Krisen blottlade även vissa brister inom revisionssektorn som måste utredas mer ingående. Detta arbete på revisionsområdet ingår i försöken att dra lärdom av krisen och reformera finanssektorn. Kommissionen önskar framför allt diskutera följande frågor: Ger revisioner alla aktörer på finansmarknaden rätt information? Finns det frågetecken kring revisionsföretagens oberoende? Utgör marknadskoncentrationen en risk? Vore det bra med tillsyn på EU-nivå? Hur kan små och medelstora företags behov bäst tillgodoses? Bidragen till samrådet måste vara inlämnade senast den 8 december 2010.

”Att redovisningar är korrekta är av stor betydelse för tilltron till marknaderna”, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster. ”Alla finansiella aktörer måste kunna lita på information som återspeglar företags verkliga ekonomiska tillstånd. Revisorerna spelar en viktig roll i detta sammanhang. Därför behöver vi väl underbyggda och fullständigt oberoende revisioner. Krisen blottlade brister inom revisionssektorn. Dessa måste analyseras och man måste utreda vilka förbättringar som kan göras. Enligt min mening måste denna diskussion föras på ett uppriktigt och öppet sätt. Det ska inte finnas några tabubelagda frågor.”

Lagstadgad revision innebär revision av ett företags räkenskaper i enlighet med EU-lagstiftningen. Revisorer åläggs enligt lagen att genomföra lagstadgade revisioner. Revisionens syfte är att göra en fulltständigt oberoende revision av ett företag och avge ett yttrande om detta företags redovisning överensstämmer med de faktiska förhållandena. Därför är det väsentligt att revisorerna kan arbeta helt oberoende.

Det finns anledning att, i synnerhet till följd av den ekonomiska krisen, fråga sig om man genom att stärka revisorernas roll kan mildra eventuella framtida finansiella risker. Syftet med grönboken är att inleda ett brett samråd för att fastställa vilka ändringar av revisionspolitiken som är nödvändiga.

Det finns ett antal områden som kommissionen anser måste utredas ytterligare:

    - Revisorernas oberoende – det är oklart om revisorerna verkligen agerar självständigt och kritiskt när de går igenom ett företags räkenskaper ifall samma företag är en (potentiell) kund för andra tjänster än revision.

  • Det förtroende som berörda aktörer kan ha för reviderade redovisningar. Det är nödvändigt att klarlägga om det finns ett förväntningsgap hos aktörer när det gäller revisionens omfattning och de metoder som tillämpas.

  • Förekomsten av systemrisker beroende på den starka koncentrationen inom revisionssektorn (vilka vore konsekvenserna för finanssystemet i vidare bemärkelse om ett av de stora revisionsföretagen skulle gå i konkurs?).

  • Tillsynsmyndigheternas betydelse och huruvida den nationella tillsynen är tillräckligt effektiv.

    - Möjligheterna att skapa en verklig inre marknad för revision och avlägsnande av de hinder som leder till att revisionen idag i huvudsak är en nationell sak. Möjligheterna att införa ett europeiskt pass för revisorer bör utredas i detta sammanhang.

  • Små och medelstora företags särskilda behov. Tillämpa bestämmelserna på små och medelstora företag på ett rimligt sätt.

  • Det globala sammanhanget: Revisionsmarknaden är global med företag som arbetar i globala nät. Det är därför nödvändigt att samordna ansträngningarna på det internationella planet.

Synpunkter på grönboken kan lämnas till och med den 8 december 2010. Kommissionen kommer på grundval av dessa bidrag att besluta om det är nödvändigt att vidta några åtgärder under 2011. Kommissionen avser att samarbeta med och anpassa sina ställningstaganden till de viktigaste internationella parterna inom Financial Stability Board (organet för finansiell stabilitet) och G20.

Synpunkter på grönboken ska skickas till följande adress:

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu senast den 8 december 2010. Grönboken finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar