Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

V Bruseli 13. októbra 2010

Európska komisia otvára konzultáciu o možnostiach zlepšenia európskeho trhu audítorských služieb

Európska komisia dnes otvorila rozsiahlu konzultáciu o úlohe štatutárneho auditu, ako aj o širšom prostredí, v rámci ktorého sa vykonávajú audity. V dôsledku finančnej krízy si musíme položiť otázku, či by sa posilnením úlohy audítorov mohli zmierniť nové finančné riziká v budúcnosti. Počas krízy sa v audítorskom sektore prejavili niektoré slabé stránky, ktoré treba ďalej dôkladne prehodnotiť. Táto práca v oblasti auditu je súčasťou nášho úsilia zameraného na poučenie z krízy a na vykonanie reformy finančného sektora. Komisia chce predovšetkým rokovať o tom, či audity poskytujú všetkým finančným subjektom správne informácie, či existujú problémy v oblasti nezávislosti audítorských firiem, či sa s koncentrovaným trhom spájajú riziká, či by mohol byť užitočný dohľad na európskej úrovni a ako by dali čo najlepšie splniť špecifické potreby malých a stredných podnikov. Reakcie na tieto konzultácie sa budú prijímať do 8. decembra 2010.

Michel Barnier, komisár pre vnútorný trh a služby, povedal: „Kľúčovým prvkom pre vybudovanie dôvery k trhu je vierohodnosť finančných výkazov. Všetky finančné subjekty musia byť schopné spoliehať sa na informácie, v ktorých sa odzrkadľuje skutočné finančné zdravie jednotlivých spoločností. Audítori zohrávajú dôležitú úlohu, a preto potrebujeme dôkladné a úplne nezávislé audity. Počas krízy sa prejavili zlyhania v sektore auditu. Tieto zlyhania treba prehodnotiť a zistiť, aké zlepšenia sa dajú dosiahnuť. Domnievam sa, že je dôležité pristupovať k tejto diskusii úprimne a otvorene. Nijaké témy by nemali byť tabuizované.“

Audit finančných výkazov spoločností v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ sa označuje ako štatutárny audit. Audítori majú na základe zákona poverenie vykonávať štatutárne audity. Cieľom auditu je poskytnúť stanovisko k pravdivosti a vernosti finančných výkazov spoločností, v ktorých sa vykonáva audit, a to úplne nezávisle od auditovanej spoločnosti. Neotrasiteľným základným kameňom audítorského prostredia by preto mala byť nezávislosť.

Najmä v dôsledku bankovej krízy sa objavujú otázky, či by sa posilnením úlohy audítorov mohli zmierniť nové finančné riziká v budúcnosti. Cieľom zelenej knihy je otvoriť širokú konzultáciu s cieľom určiť, aké zmeny môžu byť potrebné pre politiku v oblasti auditu.

Existuje množstvo oblastí, o ktorých sa Komisia domnieva, že by sa mali ďalej prehodnotiť, a to najmä:

    - nezávislosť audítorov – nie je isté, či sú audítori naozaj nestranní a kritickí, keď skúmajú finančné výkazy spoločnosti, ktorá je ich súčasným alebo potenciálnym klientom v oblasti neaudítorských služieb;

  • dôvera zainteresovaných strán môže byť založená na auditovaných finančných výkazoch. To je dôvod, prečo sa usilujeme pochopiť, aké sú rozdiely medzi očakávaniami a skutočnosťou, ak vôbec nejaké existujú, vzhľadom na rozsah a metodiku auditu;

  • možnosť systémového rizika z dôvodu intenzívnej koncentrácie v sektore auditu (aké by mohli byť dôsledky zániku jednej z veľkých audítorských firiem na širší finančný systém?);

  • úloha, ktorú zohrávajú orgány dohľadu a úroveň účinnosti vnútroštátneho dohľadu;

    - možnosti reálneho vnútorného trhu v oblasti auditu a odstránenie prekážok, pre ktoré je audit v súčasnosti hlavne vnútroštátnym trhom. V tomto kontexte by sa mala ďalej preskúmať koncepcia európskeho pasu pre audítorov;

  • špecifické potreby malých podnikov – zaistenie proporcionálneho uplatňovania pravidiel na MSP;

  • globálny kontext: audit je celosvetový trh s firmami, ktoré pôsobia ako siete s celosvetovou pôsobnosťou; v tomto rozsahu je dôležité koordinovať naše úsilie na medzinárodnej úrovni.

Reakcie na zelenú knihu sa prijímajú do 8. decembra. Na základe týchto reakcií Komisia v priebehu roku 2011 prijme rozhodnutie o potrebe určitých opatrení. Komisia sa bude usilovať o spoluprácu a zosúladenie svojej pozície s pozíciami svojich hlavných medzinárodných partnerov v rámci Rady pre finančnú stabilitu a skupiny G-20.

Reakcie na zelenú knihu by sa mali zasielať na túto adresu:

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu – najneskôr do 8. decembra 2010. Zelená kniha je k dispozícii na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar