Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

Bruksela, 13 października 2010 r.

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje na temat możliwości usprawnienia rynku audytów

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zainicjowała szeroko zakrojone konsultacje dotyczące roli, jaką spełniają ustawowe badania sprawozdań finansowych, jak również środowiska, w którym są one prowadzone. W następstwie kryzysu finansowego musimy postawić sobie pytanie, czy należałoby wzmocnić rolę audytorów w celu ograniczenia ryzyka finansowego w przyszłości. Kryzys wydobył na światło dzienne pewne niedostatki w sektorze audytu, które należy dogłębnie przeanalizować. Prace nad problematyką audytu są częścią starań, jakie podejmujemy, aby wyciągnąć wnioski z kryzysu i zreformować sektor finansowy. Komisja chciałaby w szczególności przedyskutować następujące kwestie: czy audyty dostarczają właściwych informacji wszystkim podmiotom na rynkach finansowych; czy istnieją problemy związane z niezależnością firm audytorskich; czy istnieje ryzyko wynikające z koncentracji rynku; czy nadzór na szczeblu europejskim może być użyteczny; oraz jak lepiej zaspokoić specyficzne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Termin nadsyłania uwag upływa z dniem 8 grudnia 2010 r.

Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Prawdziwość sprawozdań finansowych ma zasadnicze znaczenie dla zaufania na rynku. Podmioty prowadzące działalność na rynkach finansowych powinny móc polegać na informacjach oddających prawdziwą kondycję finansową przedsiębiorstw. Rola audytorów jest tu ogromna, dlatego też potrzebujemy solidnych i całkowicie niezależnych audytów. Kryzys uwypuklił niedociągnięcia w sektorze audytu. Należy poddać je analizie oraz określić sposoby poprawy tego stanu rzeczy. Uważam, że ważne jest, aby dyskusje toczyły się w sposób szczery i otwarty. Żaden temat nie powinien stanowić tabu.”

Ustawowe badanie sprawozdań finansowych oznacza audyt rachunkowości spółek zgodnie z wymogami prawa unijnego. Audytorom powierza się z mocy prawa przeprowadzenie ustawowych badań sprawozdań finansowych. Celem audytu jest wydanie opinii na temat prawdziwości i rzetelności sprawozdań finansowych przedsiębiorstw poddanych audytowi, który prowadzony jest w sposób całkowicie niezależny przez firmę audytorską. Niezależność audytorów powinna stanowić fundament środowiska audytowego.

W szczególności w następstwie kryzysu finansowego pojawiły się pytania co do możliwości wzmocnienia roli audytorów w celu ograniczenia ryzyka finansowego w przyszłości. Celem zielonej księgi jest zainicjowanie szeroko zakrojonych konsultacji zmierzających do określenia niezbędnych zmian polityki w zakresie audytu.

Komisja jest zdania, że istnieje szereg obszarów, które wymagają dogłębnej analizy, są to w szczególności:

  • kwestia niezależności audytorów – nie jest do końca jasne, czy audytorzy są rzeczywiście niezależni i w pełni krytyczni, w przypadku gdy badają rachunki finansowe przedsiębiorstwa, które jest również faktycznym lub potencjalnym klientem ich usług pozaaudytowych;

  • zaufanie, jakim dany podmiot może obdarzyć zbadane rachunki finansowe. Z tej przyczyny chcemy zrozumieć, jakie są ewentualne rozbieżności w oczekiwaniach zainteresowanych podmiotów co do zakresu i metody prowadzenia audytu;

  • potencjalne ryzyko systemowe wynikające z silnej koncentracji sektora audytu (jakie skutki dla szeroko pojętego systemu finansowego miałoby zamknięcie dużych firm audytorskich?);

  • rola organów nadzorczych oraz skuteczność nadzoru krajowego;

  • możliwości stworzenia prawdziwego rynku wewnętrznego w zakresie audytu oraz usunięcia istniejących barier, z powodu których rynek audytu ma obecnie charakter głównie krajowy. W tym kontekście należałoby poddać głębszej analizie koncepcję europejskiego paszportu dla audytorów;

  • specyficzne potrzeby małych przedsiębiorstw – zapewnienie proporcjonalnego stosowania przepisów w odniesieniu do MŚP;

  • kontekst globalny: audit jest rynkiem globalnym, na którym firmy działają w sieciach globalnych; z tego względu należy koordynować nasze starania na poziomie międzynarodowym.

Uwagi do zielonej księgi należy nadsyłać do dnia 8 grudnia tego roku. Na ich podstawie Komisja podejmie decyzję co do konieczności podjęcia ewentualnych środków w roku 2011. Komisja pragnie działać we współpracy ze swoimi partnerami międzynarodowymi w ramach Rady Stabilności Finansowej i grupy G-20 oraz wypracować zbliżenie stanowisk.

Uwagi do zielonej księgi należy nadsyłać na adres,

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu w terminie najpóźniej do dnia 8 grudnia 2010 r. Zielona księga jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar