Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

Brussel, 13 oktober 2010

Europese Commissie houdt raadpleging over het verbeteren van de Europese auditmarkt

Vandaag heeft de Europese Commissie een brede raadpleging gelanceerd over de rol van de wettelijke controle van financiële overzichten en de ruimere omgeving waarbinnen deze controles worden uitgevoerd. In de nasleep van de financiële crisis moeten we ons afvragen of de auditfunctie niet kan worden verbeterd zodat in de toekomst nieuwe financiële risico's kunnen worden beperkt. Door de crisis zijn ook enkele zwakke punten van de auditsector aan het licht gekomen, die verder moeten worden onderzocht. Deze initiatieven op auditgebied passen in de inspanningen die wij leveren om lessen uit de crisis te trekken en de financiële sector te hervormen. Met name wil de Commissie graag bespreken of controles van financiële overzichten alle financiële actoren de juiste informatie bieden, of er problemen zijn met de onafhankelijkheid van auditkantoren, of een geconcentreerde markt risico's inhoudt, of toezicht op Europees niveau nuttig zou kunnen zijn en hoe het best kan worden voorzien in de specifieke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen. De raadpleging sluit af op 8 december 2010.

Michel Barnier, commissaris van Interne markt en diensten, zegt hierover: "Voor het vertrouwen in de markt is het van groot belang dat financiële overzichten waarheidsgetrouw zijn. Alle financiële actoren moeten kunnen vertrouwen op informatie die de echte financiële gezondheid van ondernemingen weergeeft. Auditors spelen een belangrijke rol. Daarom moeten controles van financiële overzichten degelijk en volledig onafhankelijk zijn. De crisis heeft de tekortkomingen in de auditsector blootgelegd. Deze moeten worden onderzocht en we moeten bekijken welke verbeteringen mogelijk zijn. Ik vind dat we deze discussie op een eerlijke en open manier moeten aangaan. Geen enkel onderwerp mag taboe zijn".

Onder de wettelijke controle van financiële overzichten wordt de door de EU-wetgeving voorgeschreven controle verstaan. Auditors zijn bij wet belast met het uitvoeren van wettelijke controles. Het doel van een controle is tot een oordeel te komen over de getrouwheid van de financiële overzichten van een onderneming die door een auditor in totale onafhankelijkheid worden gecontroleerd. De onafhankelijkheid van de auditor moet dan ook het onwrikbare fundament van de auditfunctie vormen.

Met name als gevolg van de bankencrisis is de vraag gerezen of de auditfunctie niet kan worden verbeterd zodat in de toekomst nieuwe financiële risico's kunnen worden beperkt. Met het groenboek wordt een brede raadpleging op gang gebracht om uit te maken wat moet worden veranderd aan het beleid inzake controle van financiële overzichten.

De Commissie is van oordeel dat een aantal kwesties verder moet worden onderzocht, met name:

    - de onafhankelijkheid van auditors – het is niet duidelijk of auditors daadwerkelijk ongebonden en kritisch te werk gaan wanneer zij de financiële overzichten van een onderneming onderzoeken en diezelfde onderneming een bestaande of mogelijke cliënt is voor niet-auditdiensten;

  • het vertrouwen dat belanghebbenden kunnen hebben in gecontroleerde financiële overzichten. Daarom proberen we erachter te komen welke "verwachtingskloven" eventueel onder de belanghebbenden bestaan betreffende de reikwijdte en methodologie van controles van financiële overzichten;

  • het potentiële systeemrisico vanwege de sterke concentratie in de auditsector (wat zouden de gevolgen voor het financiële stelsel in ruimere zin kunnen zijn als een van de grote auditkantoren zou worden stopgezet?);

  • de rol van toezichthouders en de vraag of nationaal toezicht volledig effectief is;

    - het potentieel voor een echte interne auditmarkt en het opheffen van belemmeringen die de auditmarkt momenteel overwegend nationaal maken. In dit verband moet het idee van een Europees paspoort voor auditors nader worden bezien;

  • de specifieke behoeften van kleine ondernemingen – zorgen voor de evenredige toepassing van regels op mkb-ondernemingen;

  • de wereldwijde context: er is een wereldmarkt voor auditdiensten waarin auditkantoren als mondiale netwerken opereren; daarom is het van belang onze inspanningen op internationaal niveau te coördineren.

Reacties op het groenboek zijn tot 8 december welkom. Op basis van deze reacties zal de Commissie in de loop van 2011 besluiten of er maatregelen moeten worden genomen. De Commissie zal streven naar samenwerking en afstemming van haar standpunt met haar belangrijkste internationale partners binnen de Raad voor financiële stabiliteit en de G20.

Reacties op het groenboek moeten uiterlijk op 8 december 2010 naar het volgende adres worden gezonden: markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu. Het groenboek is te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar