Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

Briuselis, 2010 m. spalio 13 d.

Europos Komisija konsultuojasi, kaip patobulinti Europos audito rinką

Šiandien Europos Komisija pradėjo plataus masto konsultacijas dėl teisės aktų nustatyto audito vaidmens ir apskritai dėl aplinkos, kurioje atliekamas auditas. Po šios finansų krizės turėtume užduoti klausimą, ar auditoriai gali atlikti svarbesnį vaidmenį, kad ateityje bet kokia nauja finansinė rizika būtų mažesnė. Krizė išryškino tam tikrų audito sektoriaus trūkumų, kuriuos reikėtų nagrinėti išsamiau. Šis darbas audito srityje – mūsų pastangų pasimokyti iš krizės ir reformuoti finansų sektorių dalis. Visų pirma Komisija norėtų aptarti, ar atlikus auditą pateikiama tinkama informacija visiems finansų sektoriaus dalyviams, ar yra audito įmonių nepriklausomumo problemų, ar nėra kokios rizikos dėl koncentruotos rinkos, ar būtų naudinga audito įmones prižiūrėti Europos lygmeniu ir kaip būtų geriausia atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius. Atsakymus į konsultacijų klausimus galima teikti iki 2010 m. gruodžio 8 d.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Finansinių ataskaitų teisingumas – esminis pasitikėjimo rinka veiksnys. Būtina užtikrinti, kad visi finansų sektoriaus dalyviai galėtų pasitikėti informacija, rodančia tikrą bendrovių finansinę padėtį. Auditoriams tenka svarbus vaidmuo, todėl jie turi būti patikimi ir visiškai nepriklausomi. Krizė atskleidė tam tikrų audito sektoriaus trūkumų. Juos reikia išnagrinėti ir išsiaiškinti, ką būtų galima tobulinti. Svarbu, kad šios diskusijos būtų nuoširdžios ir atviros. Joks klausimas neturėtų būti tabu.“

Teisės aktų nustatytas auditas – bendrovės ataskaitų auditas, kurį atlikti reikalaujama pagal ES teisę. Užduotis atlikti teisės aktų nustatytą auditą auditoriams patikėta įstatymų. Audito tikslas – pateikti nuomonę apie bendrovių, kurių auditas atliekamas, finansinių ataskaitų tikslumą ir teisingumą ir tai daryti visiškai nepriklausomai nuo audituojamos bendrovės. Todėl auditorių nepriklausomumas turėtų būti audito aplinkos pagrindas.

Dėl bankų krizės kilo klausimas, ar sustiprinus auditorių vaidmenį būtų galima ateityje sumažinti naują finansinę riziką. Šios žaliosios knygos tikslas – pradėti plataus masto konsultacijas dėl to, kaip reikėtų keisti audito politiką.

Komisija mano, kad reikėtų išsamiau išnagrinėti tam tikras sritis, visų pirma:

    - auditorių nepriklausomumas. Neaišku, ar auditoriai tikrai nepriklausomai ir kritiškai analizuoja bendrovės finansines ataskaitas tuo atveju, kai tai pačiai bendrovei jie teikia arba galėtų teikti ne audito paslaugas;

  • suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas audituotomis finansinėmis ataskaitomis. Norime suprasti, kokie suinteresuotųjų šalių lūkesčiai (jei tokių yra), susiję su audito apimtimi ir metodika, nepatenkinami;

  • sisteminės rizikos atsiradimo galimybė dėl didelės koncentracijos audito sektoriuje (kokios būtų pasekmės visai finansų sistemai, jei viena iš didžiųjų audito įmonių būtų uždaryta?);

  • priežiūros institucijų vaidmuo ir nacionalinės priežiūros veiksmingumas;

    - galimybė sukurti tikrą audito vidaus rinką ir pašalinti kliūtis, dėl kurių audito rinka iš esmės tebėra nacionalinė; siekiant šio tikslo reikėtų išsamiau išnagrinėti Europos auditoriaus paso koncepciją;

  • specialūs mažųjų įmonių poreikiai. Reikėtų užtikrinti, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms taikomos taisyklės būtų proporcingos;

  • tarptautinės aplinkybės. Audito rinka yra pasaulinė rinka, kurioje veikia pasauliniai audito įmonių tinklai, todėl svarbu koordinuoti pastangas tarptautiniu mastu.

Pastabas dėl žaliosios knygos galima teikti iki gruodžio 8 d. Remdamasi gautomis pastabomis Komisija 2011 m. spręs, ar reikia imtis kokių nors priemonių. Komisija sieks bendradarbiauti ir derinti savo poziciją su savo pagrindiniais tarptautiniais partneriais Finansinio stabilumo taryboje ir G20 susitikimuose.

Pastabas dėl žaliosios knygos ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 8 d. reikėtų siųsti šiuo adresu:

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu. Žaliąją knyga galima rasti interneto svetainėje http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar