Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

Bryssel 13. lokakuuta 2010

Euroopan komissio järjestää julkisen kuulemisen eurooppalaisista tilintarkastusmarkkinoista

Euroopan komissio käynnisti tänään laajan kuulemisen lakisääteisten tilintarkastusten tehtävästä sekä laajemmista puitteista, joissa tilintarkastuksia suoritetaan. Nyt finanssikriisin jälkeen on pohdittava, voitaisiinko tulevia finanssiriskejä lieventää lujittamalla tilintarkastajien asemaa. Finanssikriisin aikana tilintarkastusalalla ilmeni ongelmia, joita on nyt tutkittava tarkemmin. Tämä tilintarkastusta koskeva työ on osa komission pyrkimystä hyödyntää finanssikriisistä saatua kokemusta ja uudistaa finanssialaa. Komissio haluaa keskustella erityisesti siitä, tarjoavatko tilintarkastukset oikeaa tietoa kaikille finanssialan toimijoille, onko tilintarkastusyritysten riippumattomuutta tarkasteltava lähemmin, liittyykö markkinoiden keskittymiseen riskejä, onko tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön Euroopan tason valvonta ja miten voidaan parhaiten täyttää pk-yritysten erityistarpeet. Kuulemiseen voi osallistua 8. joulukuuta 2010 asti.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan markkinoiden luottamuksen kannalta on tärkeää, että tilinpäätöstiedot ovat todenmukaiset, ja kaikkien finanssialan toimijoiden on voitava luottaa siihen, että yhtiön todellisesta talouden tilasta annetut tiedot ovat oikeita. ”Tilintarkastajilla on tässä tärkeä tehtävä, sillä tilintarkastusten on oltava perusteellisia ja täysin riippumattomia. Finanssikriisin aikana tilintarkastusalalla ilmeni ongelmia, joita on nyt tutkittava. Lisäksi on selvitettävä, mitä parannustoimia voidaan toteuttaa. Keskustelun on oltava suoraa ja avointa. Mikään aihe ei saa olla tabu”, totesi komissaari Michel Barnier.

Lakisääteisellä tilintarkastuksella tarkoitetaan EU:n lainsäädännön mukaista yhtiön tilien tarkastamista. Tilintarkastajilla on lain perusteella oikeudet suorittaa lakisääteisiä tilintarkastuksia. Tilintarkastuksen tarkoituksena on välittää todenmukainen kuva tilinpäätöksestä, joka tarkastetaan täysin riippumattomasti. Tilintarkastajien riippumattomuuden olisi siksi oltava tilintarkastuksen tukipilari.

Pankkikriisin jälkeen on pohdittava erityisesti sitä, voidaanko tulevia finanssiriskejä lieventää lujittamalla tilintarkastajien asemaa. Asiasta laaditun vihreän kirjan tavoitteena on käynnistää laaja kuuleminen sen arvioimiseksi, olisiko tilintarkastuspolitiikkaa muutettava, ja jos olisi, miten.

Komission mielestä olisi tarkasteltava lähemmin erityisesti

    - tilintarkastajien riippumattomuutta, sillä ei ole selvää, ovatko tilintarkastajat todella riippumattomia ja kriittisiä tarkastaessaan sellaisten yhtiöiden tilinpäätöksiä, jotka ovat myös oheispalvelujen (mahdollisia) asiakkaita;

  • sitä, missä määrin sidosryhmät voivat luottaa tarkastettuihin tilinpäätöksiin; on selvitettävä, onko sidosryhmillä tilintarkastuksen laajuuden ja menetelmien suhteen hyvinkin erilaisia odotuksia, ja jos on, millaisia;

  • sitä, aiheutuuko tilintarkastusmarkkinoiden suuresta keskittymisestä koko järjestelmää uhkaava riski (mitä seurauksia koko rahoitusjärjestelmälle koituisi siitä, jos yksi suurimmista tilintarkastusyhtiöistä lopettaisi toimintansa);

  • valvojien tehtävää ja kansallisen valvonnan toimivuutta;

    - mahdollisuutta luoda todelliset tilintarkastuksen sisämarkkinat ja niiden esteiden poistamista, joiden vuoksi tilintarkastusmarkkinat ovat nykyään pääosin kansallisia; tässä yhteydessä olisi käsiteltävä myös mahdollisuutta ottaa käyttöön ”eurooppalainen tilintarkastajapassi”;

  • pienten yritysten erityistarpeita, sillä sääntöjä olisi sovellettava pk-yrityksiin oikeassa suhteessa;

  • tilintarkastusmarkkinoiden maailmanlaajuista ulottuvuutta; koska tilintarkastusmarkkinat ovat maailmanlaajuiset ja tilintarkastusyritykset toimivat maailmanlaajuisina verkostoina, alan toimia on koordinoitava kansainvälisellä tasolla.

Vihreään kirjaan voi ottaa kantaa 8. joulukuuta 2010 saakka. Saatujen vastausten perusteella komissio päättää, onko alalla tarpeen toteuttaa toimia vuonna 2011. Komissio aikoo tehdä yhteistyötä tärkeimpien kansainvälisten kumppaneidensa kanssa finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmässä ja G20-ryhmässä sekä mukauttaa kantaansa niiden kantaan.

Kannanotot vihreään kirjaan pyydetään lähettämään viimeistään 8. joulukuuta 2010 sähköpostiosoitteeseen

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu Vihreä kirja on nähtävissä verkko-osoitteessa http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar