Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

Brüssel, 13. oktoober 2010

Euroopa Komisjon küsib nõu, kuidas parandada Euroopa audititurgu

Euroopa Komisjon algatas täna laiapõhjalise arutelu nii kohustusliku auditi rolli kui ka auditite teostamise laiema keskkonna üle. Finantskriisi järel on vaja küsida, kas audiitorite rolli saab tugevdada selleks, et vähendada tulevikus mis tahes uusi finantsriske. Kriis tõi välja ka auditisektori teatavad puudused, mida on vaja täiendavalt analüüsida. See auditit käsitlev töö on osa meie püüdlusest õppida kriisi kogemusest ja reformida finantssektorit. Eelkõige soovib komisjon arutada seda, kas auditid annavad teavet, mis vastab kõigi finantssektoris osalejate vajadustele, kas esineb küsimusi seoses audiitorühingute sõltumatusega, kas esineb kontsentreeritud turuga seonduvaid riske, kas järelevalve teostamine Euroopa tasandil võiks olla kasulik ning kuidas rahuldada kõige paremini väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi. Arutelu vastuste esitamise tähtaeg on 8. detsember 2010.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier märkis: „Finantsaruannete tõepärasus on turu usaldusväärsuse tagamisel määrava tähtsusega. On vaja, et kõik finantssektoris osalejad saaksid toetuda teabele, mis kajastab ettevõtjate õiget finantsseisundit. Audiitoritel on selles oluline roll ning seepärast vajame tugevaid ja täielikult sõltumatuid auditeid. Kriis tõi välja auditisektori puudused. Neid puuduseid on vaja uurida ning meil on vaja vaadata, mida saab muuta paremaks. Arvan, et on oluline läheneda sellele arutelule siiralt ja avatult. Ükski teema ei tohiks olla tabu.”

Kohustuslik audit on ELi õigusaktides nõutav ettevõtja aruannete audit. Seadusega on audiitoritele antud ülesanne teostada kohustuslikke auditeid. Auditite eesmärk on esitada arvamus auditeeritavate ettevõtjate finantsaruannete õigsuse ja õigluse kohta, olles täielikult sõltumatu auditeeritavast ettevõtjast. Audiitori sõltumatus peaks seega olema auditikeskkonna vundament.

Eelkõige tulenevalt panganduskriisist on tõstatatud küsimusi, kas audiitorite rolli saab tugevdada, et vähendada tulevikus mis tahes uusi finantsriske. Rohelise raamatu eesmärk on algatada ulatuslik arutelu, et määrata kindlaks, milliseid muudatusi võib olla vaja teha auditipoliitika valdkonnas.

On mitu valdkonda, mida komisjoni arvates tuleks veelgi uurida, need on eelkõige järgmised:

    - audiitorite sõltumatus – on ebaselge, kas audiitorid on ettevõtja finantsaruandeid kontrollides tõesti erapooletud ja kriitilised juhul, kui sama ettevõtja on auditiväliste teenuste praegune või võimalik klient;

  • ulatus, mil määral sidusrühmad saavad usaldada auditeeritud finantsaruandeid. Seepärast püüame aru saada, millised erinevused (kui üldse) esinevad sidusrühmade ootuste ja tegelikkuse vahel seoses auditi ulatuse ja meetoditega;

  • süsteemse riski võimalikkus tulenevalt auditituru tugevast kontsentratsioonist (millised võiksid olla tagajärjed finantssüsteemi jaoks laiemalt, juhul kui üks suurtest audiitorühingutest suletakse?);

  • järelevalveasutuste roll ning kas liikmesriigi tasandi järelevalve on täielikult tõhus;

    - auditi tõelise siseturu võimalikkus ning nende tõkete kõrvaldamine, mille tõttu pakutakse audiitorteenuseid praegu peamiselt ainult riigisisesel turul. Seepärast peaks veelgi analüüsima audiitorite Euroopa loa kontseptsiooni;

  • väikeettevõtjate konkreetsed vajadused – tagada eeskirjade proportsionaalne kohaldamine väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes;

  • ülemaailmne tasand: audiitorteenustel on ülemaailmne turg, kus audiitorühingud tegutsevad ülemaailmsete võrgustikena; seepärast on oluline kooskõlastada meie püüdlusi rahvusvahelisel tasandil.

Vastuseid rohelisele raamatule oodatakse kuni 8. detsembrini. Komisjon otsustab nende vastuste põhjal 2011. aasta jooksul, milliseid meetmeid on vaja võtta. Komisjon püüab teha koostööd ning ühildada oma seisukoha oma peamiste rahvusvaheliste partnerite seisukohtadega finantsstabiilsuse nõukogus ja G20-s.

Vastused rohelisele raamatule tuleks saata hiljemalt 8. detsembriks 2010 järgmisel aadressil:

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu. Roheline raamat on avaldatud veebilehel: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar