Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί διαβουλεύσεις με αντικείμενο τον τρόπο κατά τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή αγορά λογιστικών ελέγχων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα ευρεία διαβούλευση σχετικά με το ρόλο των καταστατικών ελέγχων, καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον εντός του οποίου διενεργούνται οι λογιστικοί έλεγχοι. Στον απόηχο της οικονομικής κρίσης είναι ανάγκη να αναρωτηθούμε κατά πόσον μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των ελεγκτών ώστε να μετριαστεί οποιοσδήποτε νέος κίνδυνος χρηματοπιστωτικής αναστάτωσης στο μέλλον. Η κρίση έριξε επίσης φως σε ορισμένες αδυναμίες του τομέα των ελέγχων, οι οποίες χρειάζεται να διερευνηθούν περαιτέρω. Η υπόψη εργασία σχετικά με τους ελέγχους εντάσσεται στην προσπάθειά μας να αντλήσουμε τα διδάγματα από την κρίση και να μεταρρυθμίσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ειδικότερα, η Επιτροπή ενδιαφέρεται να εξετάσει κατά πόσον οι έλεγχοι δίνουν τις σωστές πληροφορίες σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες, κατά πόσον υφίστανται ζητήματα γύρω από την ανεξαρτησία των εταιριών διενέργειας ελέγχων, κατά πόσον υφίστανται κίνδυνοι συνδεόμενοι με τη συγκέντρωση της αγοράς, κατά πόσον μπορεί να αποβεί χρήσιμη η επίβλεψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά ποίον τρόπο μπορεί να καλυφθούν καλύτερα οι ειδικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η προθεσμία για την αποστολή των απαντήσεων στη διαβούλευση είναι η 8η Δεκεμβρίου 2010.

Ο υπεύθυνος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες επίτροπος κ. Michel Barnier δήλωσε τα εξής: «Η ακρίβεια των ισολογισμών είναι καίριας σημασίας για την εμπιστοσύνη στο χώρο της αγοράς. Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες έχουν ανάγκη να στηρίζονται σε πληροφορίες οι οποίες αντανακλούν την αληθινή οικονομική ευρωστία των εταιριών. Οι ελεγκτές διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο και για τον λόγο ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε άρτιους και εντελώς ανεξάρτητους λογιστικούς ελέγχους. Η κρίση έριξε φως στις αδυναμίες του τομέα των ελέγχων. Οι αδυναμίες αυτές χρειάζεται να διερευνηθούν και να αναζητήσουμε τις βελτιώσεις που μπορούμε να επιφέρουμε. Πιστεύω ότι έχει σημασία να προσεγγίσουμε την συζήτηση αυτή κατά ειλικρινή και ανοικτό τρόπο. Δεν υπάρχουν αντικείμενα ταμπού.»

Καταστατικός έλεγχος σημαίνει λογιστικός έλεγχος των λογαριασμών της εταιρίας όπως απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο. Στους ελεγκτές έχει ανατεθεί από το νόμο η διενέργεια καταστατικών ελέγχων. Στόχος ενός ελέγχου είναι να διατυπώσει γνώμη για την ακρίβεια και αξιοπιστία των χρηματοπιστωτικών δηλώσεων των εταιριών στις οποίες διενεργούν έλεγχο, σε πλήρη ανεξαρτησία από την υποβαλλόμενη στον έλεγχο εταιρία. Στο μέτρο αυτό, η ανεξαρτησία των ελεγκτών θα πρέπει να αποτελεί τον πυλώνα του περιβάλλοντος διενέργειας ελέγχων.

Συνεπεία ειδικότερα της κρίσεως του τραπεζικού τομέα, έχουν ανακύψει ερωτήματα για το κατά πόσον μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των ελεγκτών ώστε να μετριαστεί τυχόν νέος κίνδυνος χρηματοπιστωτικής κρίσης στο μέλλον. Επιδίωξη της Πράσινης Βίβλου είναι να δρομολογήσει ευρεία διαβούλευση για να προσδιοριστούν οι αλλαγές που μπορεί να χρειάζονται στην πολιτική διενέργειας ελέγχων.

Υπάρχουν ορισμένα πεδία τα οποία η Επιτροπή πιστεύει ότι χρειάζεται να διερευνηθούν περαιτέρω, ειδικότερα:

  • - η ανεξαρτησία των ελεγκτών - είναι ασαφές εάν οι ελεγκτές είναι αληθώς απερίσπαστοι και ευθυκρινείς όταν εξετάζουν τις χρηματοπιστωτικές καταστάσεις μιας εταιρίας, όταν η ίδια ακριβώς εταιρία αποτελεί ήδη υφιστάμενο ή δυνητικό πελάτη για υπηρεσίες μη ελεγκτικών εργασιών·

  • η εμπιστοσύνη την οποία μπορούν οι εμπλεκόμενοι παράγοντες να αποθέσουν στις χρηματοπιστωτικές καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επιζητούμε να κατανοήσουμε ποια «χάσματα προσδοκιών», εάν καν υφίστανται τέτοια, έχουν οι εμπλεκόμενοι παράγοντες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη μεθοδολογία του ελέγχου·

  • το δυναμικό για συστημικό κίνδυνο λόγω ισχυρής συγκέντρωσης στον τομέα των ελέγχων (ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες για το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα εάν έκλεινε ένα από τα μεγάλα γραφεία διενέργειας ελέγχων;)·

  • ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν οι επιθεωρητές, και κατά πόσον αποβαίνει πλήρως αποτελεσματική η εθνική επιτήρηση·

  • - το δυναμικό για μια πραγματική εσωτερική αγορά λογιστικών ελέγχων και η άρση των εμποδίων τα οποία επί του παρόντος καθιστούν τον έλεγχο μια ως επί το πλείστον εθνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η ιδέα του ευρωπαϊκού διαβατηρίου για τους ελεγκτές·

  • οι ειδικές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων – διασφάλιση αναλογικής εφαρμογής των κανόνων στις ΜΜΕ·

  • το παγκόσμιο πλαίσιο: οι λογιστικού έλεγχοι αποτελούν παγκόσμια αγορά όπου τα γραφεία δραστηριοποιούνται ως παγκόσμια δίκτυα· εν προκειμένω, είναι σημαντικό να συντονιστούν οι προσπάθειές μας σε διεθνές επίπεδο.

Οι απαντήσεις στην Πράσινο Βίβλο πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου. Με βάση τις εν λόγω απαντήσεις, η Επιτροπή θα αποφασίσει για την ανάγκη λήψης τυχόν μέτρων στη διάρκεια του 2011. Η Επιτροπή θα επιζητήσει τη συνεργασία και θα ευθυγραμμίσει τη θέση της με την αντίστοιχη των κυριότερων διεθνών εταίρων της στο πλαίσιο του Συμβουλίου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και του G-20.

Οι απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο θα πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu το αργότερο στις 8 Δεκεμβρίου 2010. Η Πράσινη Βίβλος έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar