Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

V Bruselu dne 13. října 2010

Evropská komise zahajuje konzultaci o tom, jak zlepšit evropský trh s auditorskými službami

Evropská komise dnes zahájila rozsáhlou konzultaci o úloze zákonem nařízeného auditu, jakož i o širším prostředí, v jehož rámci se audity provádějí. V důsledku finanční krize si musíme položit otázku, zda lze posílit úlohu auditorů, aby se zmírnila nová finanční rizika v budoucnosti. Během krize se také v auditorském odvětví výrazněji projevily některé slabé stránky, jež se musejí blíže prozkoumat. Tato práce v oblasti auditu je součástí úsilí Komise poučit se z krize a zreformovat finanční odvětví. Komise chce zejména debatovat o tom, zda audity poskytují všem finančním aktérům správné informace, zda existují problémy týkající se nezávislosti auditorských společností, zda existují rizika v souvislosti s koncentrací trhu, zda by mohl být prospěšný dohled na evropské úrovni a jak by se daly co nejlépe splnit specifické potřeby malých a středních podniků. Odpovědi v rámci konzultace lze podávat do 8. prosince 2010.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Správnost účetní závěrky má ústřední význam pro udržení důvěry na trhu. Všichni finanční aktéři musejí být s to spolehnout se na informace, jež odrážejí skutečný stav finančního zdraví jednotlivých společností. Auditoři plní významnou úlohu, a proto potřebujeme solidní a zcela nezávislé audity. Tato krize naplno odhalila selhání v auditorském odvětví. Tato selhání je třeba prozkoumat a musíme zjistit, jakých zlepšení lze dosáhnout. Domnívám se, že je důležité, aby se k této diskusi přistupovalo upřímně a otevřeně. Žádné téma by nemělo zůstat tabu.“

Zákonem nařízený audit znamená audit účetnictví společnosti, jak jej vyžaduje právo EU. Auditoři jsou ze zákona pověřeni provádět statutární audity. Účelem auditu je poskytnout výrok o věrnosti a poctivosti závěrky společností, jejichž závěrku ověřuje, a to v úplné nezávislosti na auditované společnosti. V tomto smyslu by měla být ústředním prvkem prostředí auditů nezávislost auditorů.

V důsledku finanční krize vznikly zejména otázky, zda lze posílit úlohu auditorů, aby se zmírnila nová finanční rizika v budoucnosti. Účelem zelené knihy je zahájit širokou konzultaci k určení toho, jaké změny by mohly být potřebné v politice auditu.

Existuje řada oblastí, jež je třeba podle názoru Komise blíže prozkoumat, a to zejména:

    - nezávislost auditorů – není jasné, zda auditoři jsou opravdu nestranní a kritičtí při posuzování závěrky společnosti, pokud tato společnost je stávajícím nebo potenciálním klientem pro služby neauditní;

  • nakolik se mohou zúčastněné strany na auditovanou závěrku spolehnout. Proto se snažíme pochopit, jaké případné rozestupy mezi očekáváním a skutečností existují u zúčastněných stran, pokud jde o oblast působnosti a metodu auditu;

  • potenciál pro systémové riziko z důvodu silné koncentrace v auditorském odvětví (jaké by mohly být důsledky pro širší finanční systém, pokud by pro insolvenci musela ukončit činnost jedna z velkých auditorských společností?);

  • úloha orgánů dohledu a otázka, zda dohled na národní úrovni je plně účinný;

    - potenciál reálného vnitřního trhu pro audit a odstranění překážek, jež v současnosti činí auditorství trhem převážně národním. V této souvislosti by se měla blíže prozkoumat myšlenka evropského pasu pro auditory;

  • zvláštní potřeby malých podniků – zajistit proporční uplatňování pravidel na MSP;

  • obecné souvislosti: Auditorství je globálním trhem se společnostmi působícími jako globální sítě; V tomto ohledu je důležité koordinovat naše úsilí na mezinárodní úrovni.

Reakce na zelenou knihu lze podat do 8. prosince. Na základě uvedených reakcí Komise v roce 2011 rozhodne, zda je třeba přijmout případná opatření. Komise se bude snažit o spoluprácí a sladění stanovisek se svými hlavními mezinárodními partnery v rámci Rady pro finanční stabilitu a skupiny G-20.

Reakce na zelenou knihu je třeba zasílat na tuto adresu:

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu nejpozději do 8. prosince 2010. Internetová adresa pro informace o zelené knize:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar