Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1325

Брюксел, 13 октомври 2010 г.

Европейската комисия стартира консултация относно възможностите за подобряване на европейския пазар на одитни услуги

Европейската комисия днес започна широка консултация относно ролята на задължителния одит и средата на провеждането му. След финансовата криза трябва да си зададем въпроса дали ролята на одиторите не може да се разшири, за да се намалят евентуалните нови финансови рискове в бъдеще. Освен това кризата извади на бял свят някои слабости в одитния сектор, които се нуждаят от по-задълбочен анализ. Тези мерки в областта на одита са част от усилията на Комисията да извлече поуки от кризата и да реформира финансовия сектор. По-специално Комисията иска да обсъди дали одитите осигуряват правилната информация на всички финансови участници, дали има открити въпроси по отношение на независимостта на одитните фирми, дали има рискове, свързани с концентрацията на пазара, дали надзор на европейско равнище би могъл да е полезен и как може най-добре да се отговори на конкретните нужди на малките и средните предприятия. Крайният срок за отговори по това допитване е 8 декември 2010 г.

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Достоверността на финансовите отчети е от решаващо значение за доверието на пазара.“ Всички финансови участници трябва да могат да разчитат на информация, която отразява истинското финансово състояние на фирмите. Одиторите играят важна роля и затова имаме нужда от сигурни и напълно независими одити. Кризата разкри някои пропуски в одитния сектор. Те следва да бъдат анализирани, а ние трябва да видим какви подобрения може да се извършат. Според мен дискусията трябва да се води честно и открито. Нито една тема не бива да е табу.“

Задължителният одит означава проверка на счетоводните отчети на дружеството така, както се изисква от правото на ЕС. Одиторите разполагат със законови правомощия да провеждат задължителни одити. Целта на одита е да се предостави становище относно достоверността и точността на финансовите отчети на дружествата, които се проверяват в пълна независимост от одитираното дружество. Поради това независимостта на одиторите следва да бъде в основата на одитния процес.

В резултат специално на банковата криза възникна въпросът дали ролята на одиторите може да се разшири, за да се намалят евентуалните нови финансови рискове в бъдеще. Целта на тази Зелена книга е да се стартират широки консултации, за да се установи кои промени в одитната политика ще са може би необходими.

Комисията смята, че редица области трябва да се анализират по-задълбочено, а имено:

    - независимостта на одиторите – не е ясно дали одиторите действат наистина независимо и критично, когато проверяват финансовите отчети на дадено дружество, което същевременно е техен клиент или потенциален клиент за несвързани с одита услуги;

  • доверието, което заинтересованите лица могат да имат по отношение на одитираните финансови отчети. За целта следва да се установи дали има евентуално „разминавания в очакванията“ на заинтересованите лица по отношение на обхвата и метода на одита;

  • потенциалът за системен риск поради голямата степен на концентрация в одитния сектор (какви биха били последиците за финансовата система като цяло, ако едно от големите одитни дружества се закрие?);

  • ролята на надзорните органи и въпросът дали националният надзор е действително ефективен;

    - потенциалът за истински вътрешен пазар на одитни услуги и премахването на пречките, поради които понастоящем одитите се извършват главно в рамките на националните пазари. В тази връзка следва да се проучи по-подробно идеята за „европейски паспорт за одиторите“;

  • конкретните нужди на малкия бизнес – да се осигури съответното прилагане на правилата по отношение на МСП;

  • международният контекст: пазарът на одитни услуги е световен с глобално действащи мрежи от фирми; поради това е важно европейските усилия да се съгласуват на международно равнище.

Коментарите към Зелената книга могат да се изпращат до 8 декември. На базата на тези отговори в продължение на 2011 г. Комисията ще прецени нуждата от евентуални мерки. Комисията ще се стреми да си сътрудничи и да съгласува позицията си с основните си международни партньори в рамките на Съвета за финансова стабилност и на Г-20.

Отговорите на Зелената книга могат да се изпратят на следния адрес:

markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu (най-късно до 8 декември 2010 г.) Зелената книга е публикувана на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_en.htm

MEMO/10/487


Side Bar