Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Bryssel den 13 oktober 2010

Oljeborrning till havs: Europeiska kommissionen planerar att införa strängare EU-bestämmelser för säkerheten

För första gången planerar Europeiska kommissionen omfattande EU-lagstiftning om oljeplattformar som syftar till att garantera världens strängaste säkerhetsnormer. I meddelandet om säkerheten för olje- och gasverksamheter överväger kommissionen nya EU-normer, inklusive kriterier för beviljande av borrningstillstånd, kontroller på riggarna och kontrollmekanismer för säkerheten.

Säkerheten är inte förhandlingsbar. Vi måste se till att en katastrof liknande den i Mexikanska golfen aldrig kommer att hända i europeiska vatten. Därför föreslår vi att den bästa praxis som redan finns i Europa blir norm i hela Europeiska unionen,” säger energikommissionär Günther Oettinger.

I meddelandet rekommenderar kommissionen särskild EU-lagstiftning om oljeplattformar och anger att ett formellt förslag kan läggas fram tidigt nästa år. En sådan EU-omfattande strategi bedöms vara nödvändig eftersom de miljöskador och ekonomiska och sociala skador som orsakas av en eventuell olycka till havs inte känner några gränser.

Meddelandet omfattar följande normer om förebyggande, insatser och ekonomiskt ansvar:

  • Tillståndsgivning: Då medlemsstaterna beviljar tillstånd för nya borrningar måste de säkerställa att oljebolagen uppfyller följande viktiga EU-krav: Medlemsstaterna måste ha en beredskapsplan och visa att de har ekonomiska resurser för att betala för miljöskador som uppstår till följd av en olycka.

  • Kontroller: Oljeplattformarna kontrolleras av de nationella myndigheterna. De nationella myndigheternas övervakningsuppgifter bör utvärderas av oberoende experter.

  • Normer för säkerhetsutrustning: Genom tekniska normer kommer det säkerställas att endast kontrollutrustning som uppfyller de högsta säkerhetsnormerna kommer att tillåtas. Detta inkluderar i synnerhet säkerhetsventiler mot utblåsning.

  • Skador/insatser: Oljebolagen måste städa upp och rätta till skadorna på miljön till följd av en olycka inom ett område på högst 200 sjömil från kusten. Europeiska sjösäkerhetsbyrån som för närvarande är inriktad på föroreningar som orsakas av fartyg kommer också att hjälpa till med föroreningar som orsakas av oljeplattformar.

  • Internationellt: Kommissionen kommer att arbeta för att de existerande internationella konventionerna och de nya gemensamma initiativen ska genomföras.

Bakgrund:

Till följd av katastrofen i Mexikanska golfen den 20 april 2010 har Europeiska kommissionen systematiskt gått igenom de befintliga bestämmelserna om oljeplattformar. Även om säkerhetsnormerna i EU:s näringsliv allmänt sett är höga varierar bestämmelserna ofta mellan företagen och lagstiftningen skiljer sig åt mellan de olika medlemsstaterna. Vissa säkerhetsnormer styrs också av den befintliga EU-lagstiftningen, som EU:s direktiv om ersättningsansvar för miljöskador och ramdirektivet om avfall. Analysen visade emellertid att det behövs en översyn och en enhetlig rättslig ram om den högsta säkerhetsnormen ska kunna garanteras.

Kommissionens rapport från 2010 om ersättningsansvar för miljöskador finns här:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar