Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Brusel, 13. októbra 2010

Ťažba ropy na mori: Európska komisia sa chystá prijať celoeurópske bezpečnostné predpisy

Európska komisia po prvýkrát plánuje prijať komplexné právne predpisy EÚ pre ropné plošiny, ktorými chce zaviesť najprísnejšie svetové bezpečnostné normy. V oznámení o bezpečnosti činností spojených s ťažbou ropy a zemného plynu uvažuje o nových normách EÚ, týkajúcich sa o. i. kritérií udeľovania povolení na ťažbu, kontroly ropných plošín a mechanizmov bezpečnostných previerok.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger uviedol: „V otázke bezpečnosti nie sú prípustné kompromisy. Musíme sa postarať o to, aby európske vody nikdy nezažili katastrofu, k akej došlo v Mexickom zálive. Preto navrhujeme, aby sa z osvedčených postupov, ktoré už v Európe existujú, stali normy platné v celej Európskej únii.“

Komisia v oznámení odporúča prijať právne predpisy EÚ konkrétne zamerané na ropné plošiny a uvádza, že formálny návrh by mohla predložiť už začiatkom budúceho roka. Ekologické, hospodárske a spoločenské škody spôsobené prípadnou haváriou pri ťažbe na mori by nebrali ohľad na štátne hranice, preto sa považuje za potrebné prijať celoeurópsky prístup.

Oznámenie sa podrobne zaoberá v oblasti prevencie, núdzových opatrení a finančnej zodpovednosti.

  • Udeľovanie povolení: Pri udeľovaní povolení na nové vrty budú členské štáty povinné zabezpečiť, aby ropné spoločnosti spĺňali najdôležitejšie požiadavky EÚ. Spoločnosti musia predložiť núdzový plán a preukázať, že majú k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na to, aby v prípade havárie zaplatili za ekologické škody.

  • Kontroly: Kontrolu ropných plošín vykonávajú vnútroštátne orgány. Tento dohľad vnútroštátnych orgánov by mal podliehať hodnoteniu nezávislých expertov.

  • Normy pre bezpečnostné vybavenie: Technické normy budú zárukou toho, že sa bude môcť používať iba také kontrolné vybavenie, ktoré spĺňa najprísnejšie bezpečnostné normy. Týka sa to najmä bezpečnostných ventilov.

  • Škody/Zodpovednosť: Ropné spoločnosti musia niesť finančnú zodpovednosť za odstránenie znečistenia a nápravu škôd po havárii v okruhu do 200 námorných míľ od pobrežia. Pôsobnosť Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (European Maritime Safety Agency, EMSA), do ktorej doteraz patrilo znečisťovanie spôsobované loďami, sa rozšíri aj na ropné plošiny.

  • Medzinárodné hľadisko: Komisia bude presadzovať vykonávanie platných medzinárodných dohovorov a nových spoločných iniciatív.

Kontext:

Po katastrofe v Mexickom zálive, ku ktorej došlo 20. apríla 2010, Európska únia preskúmala platné predpisy týkajúce sa ropných plošín. Hoci priemyselné bezpečnostné normy v EÚ sú vo všeobecnosti prísne, rôzne spoločnosti majú často rôzne predpisy a aj medzi právnymi predpismi jednotlivých členských štátov existujú rozdiely. Niektoré bezpečnostné aspekty sú predmetom platných právnych predpisov EÚ, napríklad smernice o environmentálnej zodpovednosti či rámcovej smernice o odpadoch. Z analýzy však vyplynulo, že v záujme zabezpečenia čo možno najprísnejších noriem je potrebné prepracovanie predpisov a súdržnejší právny rámec.

Správu Komisie o environmentálnej zodpovednosti za rok 2010 možno nájsť tu:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar