Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Bruksela, dnia 13 października 2010 r.

Odwierty ropy na morzu: Komisja Europejska planuje wprowadzenie unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Po raz pierwszy Komisja Europejska planuje wprowadzenie kompleksowych unijnych przepisów dotyczących platform wiertnicznych, których celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa na świecie. W komunikacie w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji złóż ropy i gazu Komisja rozważa opracowanie nowych standardów unijnych, w tym kryteriów dotyczących przyznawania pozwoleń na odwierty, kontroli platform i mechanizmów kontroli bezpieczeństwa.

Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii, stwierdził: „Nie można podważać znaczenia bezpieczeństwa. Musimy zapewnić, by katastrofa w rodzaju katastrofy w Zatoce Meksykańskiej nigdy nie miała miejsca na wodach należących do UE. Dlatego proponujemy, by najlepsze praktyki stosowane w Europie stały się standardem w całej Unii Europejskiej.”

W komunikacie Komisja zaleca opracowanie przepisów unijnych dotyczących platform wiertniczych i stwierdza, że formalny wniosek w tej sprawie mógłby zostać przedstawiony na początku przyszłego roku. Ogólnoeuropejskie podejście zostało uznane za niezbędne, gdyż ekologiczne, gospodarcze i społeczne szkody powstałe w wyniku potencjalnego wypadku na morzu dotykają zwykle większej liczby państw.

Komunikat porusza kwestie standardów dotyczących zapobiegania katastrofom, reagowania na nie i wynikającej z nich odpowiedzialności finansowej:

  • Udzielanie zezwoleń: Przy udzielaniu zezwoleń na nowe odwierty państwa członkowskie będą musiały dopilnować, by przedsiębiorstwa naftowe spełniały podstawowe wymogi unijne: przedsiębiorstwa te muszą posiadać plan awaryjny i udowodnić, że dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na zapłatę za szkody ekologiczne powstałe w wyniku wypadku.

  • Kontrole: Organy krajowe przeprowadzają kontrole platform wiertnicznych. Realizacja zadań nadzorczych przez krajowe organy powinna podlegać ocenie niezależnych ekspertów.

  • Standardy dotyczące środków bezpieczeństwa: Standardy techniczne zagwarantują, że dozwolone będą jedynie urządzenia spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Obejmują one w szczególności urządzenia zapobiegające eksplozjom.

  • Szkody/reagowanie: Przedsiębiorstwa naftowe są zobowiązane do usunięcia zanieczyszczeń i naprawy szkód powstałych w wypadku w obrębie maksymalnie 200 mil morskich od brzegu. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA), zajmująca się obecnie zanieczyszczeniami spowodowanymi przez statki, zapewni również wsparcie w zakresie szkód spowodowanych przez platformy wiertnicze.

  • Sprawy międzynarodowe: Komisja podejmie prace nad wdrożeniem istniejących konwencji międzynarodowych i nowych wspólnych inicjatyw.

Kontekst:

Po katastrofie w Zatoce Meksykańskiej w dniu 20 kwietnia 2010 r. Komisja Europejska dokonała przeglądu istniejących przepisów dotyczących platform wiertniczych. Mimo iż standardy bezpieczeństwa w przemyśle europejskim są zasadniczo wysokie, przedsiębiorstwa stosują różne zasady, a pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi występują różnice w przepisach krajowych. Niektóre aspekty bezpieczeństwa są również uregulowane obowiązującymi przepisami unijnymi, takimi jak dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko czy dyrektywa ramowa w sprawie odpadów. Analiza wykazała jednak, że dla zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa niezbędny jest gruntowny przegląd i zwiększenie spójności ram prawnych.

Sprawozdanie Komisji na temat odpowiedzialności za środowisko za 2010 r. jest dostępne na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar