Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Brussel, 13 oktober 2010

Offshore-oliewinning: de Europese Commissie beraadt zich over EU-veiligheidsregels

Voor de allereerste keer beraadt de Europese Commissie zich over een alomvattende EU-wetgeving inzake olieplatforms om daarvoor de strengste veiligheidsnormen ter wereld te waarborgen. In haar mededeling inzake de veiligheid van olie‑ en gasactiviteiten maakt de Commissie gewag van nieuwe EU-normen, met inbegrip van criteria voor het verlenen van boorvergunningen, toezicht op de veiligheid van de boorplatforms en veiligheidscontrolemechanismen.

Het met energiebeleid belaste Commissielid Günther Oettinger verklaarde: "Op veiligheid mag niet worden bespaard. Wij moeten garanderen dat een ramp zoals die van de Golf van Mexico nooit kan plaatsvinden in Europese wateren. Daarom stellen wij voor dat de momenteel in Europa bestaande beste praktijken de norm worden voor de gehele Europese Unie."

In haar mededeling beveelt de Commissie aan specifieke wetgeving inzake olieplatforms vast te stellen en stelt zij dat een formeel voorstel begin het komende jaar kan worden ingediend. Een dergelijke aanpak voor het geheel van de EU wordt noodzakelijk geacht aangezien de economische, maatschappelijke en milieuschade van eventuele offshore-ongevallen geen grenzen kent.

De mededeling heeft betrekking op normen voor de preventie van en de reactie op ongevallen en op de financiële aansprakelijkheid.

  • Het verlenen van vergunningen: voordat vergunningen voor nieuwe booractiviteiten worden verleend, moeten de lidstaten zich ervan vergewissen dat de oliemaatschappijen voldoen aan cruciale EU-eisen. Bedoelde maatschappijen moeten rampenplannen hebben en moeten aantonen dat zij over afdoende financiële middelen beschikken om te betalen voor de milieuschade die bij een eventueel ongeval wordt veroorzaakt.

  • Toezicht: de olieplatforms worden gecontroleerd door nationale bevoegde instanties. Deze toezichtstaak van de nationale autoriteiten moet door onafhankelijke deskundigen worden geëvalueerd.

  • Normen voor veiligheidsapparatuur: technische normen moeten waarborgen dat uitsluitend veiligheidsapparatuur die voldoet aan de strengste veiligheidsnormen wordt gebruikt. Dit omvat met name normen voor de blow up preventers.

  • Schadevergoeding: de oliemaatschappijen moeten de schade aan het milieu ten gevolge van een ongeval in een zone van maximaal 200 zeemijlen van de kust remediëren en het milieu opnieuw in goede staat brengen. Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), dat zijn aandacht momenteel vooral richt op door schepen veroorzaakte verontreiniging, zal zich ook toeleggen op door olieplatforms veroorzaakte verontreiniging.

  • Internationaal: de Commissie zal aandacht schenken aan de tenuitvoerlegging van de bestaande internationale verdragen en nieuwe gemeenschappelijke initiatieven.

Achtergrond:

Na de ramp in de Golf van Mexico op 20 april 2010 heeft de Commissie een evaluatie gemaakt van de bestaande regels voor olieplatforms. Hoewel de veiligheidsnormen voor de EU-industrie in het algemeen streng zijn, variëren de regels vaak van onderneming tot onderneming en zijn er ook afwijkingen tussen de wetgevingen van de lidstaten zelf. Bepaalde veiligheidsaspecten vallen ook onder bestaande EU-wetgeving, zoals de EU-richtlijn inzake aansprakelijkheid bij milieuschade en de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen. Uit de analyse blijkt echter dat, als de hoogste veiligheidsnormen moeten worden gewaarborgd, er behoefte is aan een algemene herziening en een meer samenhangend wetgevingskader.

Het verslag van de Commissie van 2010 inzake milieuaansprakelijkheid kan worden geraadpleegd op: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar