Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Briuselis, spalio 13 d. 2010

Naftos gavyba atviroje jūroje. Europos Komisija siūlo ES saugos taisykles

Europos Komisija pirmąkart ketina visapusiškai reglamentuoti naftos platformų veiklą, kad jų saugos standartai būtų aukščiausi pasaulyje. Komunikate dėl naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos saugos Komisija svarsto naujų ES standartų, tarp jų – gręžimo leidimų suteikimo ir platformų patikros kriterijų, taip pat saugos kontrolės sistemų, nustatymą.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Dėl saugos kompromisų daryti negalima. Turime užtikrinti, kad tokių nelaimių, kaip Meksikos įlankoje, Europos vandenyse neįvyktų. Todėl siūlome geriausią Europos patirtį padaryti visos Europos Sąjungos standartu.“

Komunikate Komisija rekomenduoja priimti specialų ES teisės aktą dėl naftos platformų ir nurodo, kad oficialus pasiūlymas galėtų būti pateiktas kitų metų pradžioje. Manoma, kad tokia ES masto strategija yra būtina, nes dėl jūroje įvykusios nelaimės patiriamos ekonominės ir socialinės žalos bei žalos aplinkai valstybių sienos nesulaiko.

Komunikate aptariami prevencijos, reagavimo ir finansinės atsakomybės standartai:

  • Leidimų išdavimas. Išduodamos naujų gręžinių licencijas valstybės narės turės užtikrinti, kad naftos bendrovės atitinka ES reikalavimus. Bendrovės privalo parengti nenumatytų atvejų planus ir įrodyti, kad turi prieinamų lėšų padarytai žalai atlyginti.

  • Kontrolė. Naftos platformas tikrina nacionalinės valdžios institucijos. Šią nacionalinių valdžios institucijų vykdomą priežiūrą vertina nepriklausomi ekspertai.

  • Saugos įrangos standartai. Techniniais standartais bus užtikrinama, kad leidžiama naudoti tik aukščiausius saugos standartus atitinkančią patikros įrangą. Tai visų pirma taikoma apsauginiams vožtuvams.

  • Žala ir reagavimas. Įvykus avarijai ne daugiau kaip 200 jūrmylių nuo kranto, naftos bendrovės turi išvalyti taršą ir ištaisyti aplinkai padarytą žalą. Europos jūrų saugumo agentūra, kuri šiuo metu daugiausiai dėmesio skiria laivų daromai taršai, padės ir tuo atveju, jei taršą sukels naftos platformos.

  • Tarptautinis aspektas. Komisija sieks, kad būtų įgyvendinamos esamos tarptautinės konvencijos ir naujos bendros iniciatyvos.

Pagrindiniai faktai

2010 m. balandžio 20 d. įvykus katastrofai Meksikos įlankoje, Europos Komisija peržiūrėjo šiuo metu naftos platformoms taikomas taisykles. Nors apskritai šio ES sektoriaus standartai yra aukšti, bendrovės laikosi skirtingų taisyklių, o valstybės narės šią sritį reglamentuoja nevienodai Tam tikri saugos aspektai reglamentuojami ir galiojančiais ES teisės aktais, kaip antai ES atsakomybės už žalą aplinkai direktyva ir Pagrindų direktyva dėl atliekų. Tačiau atlikus analizę paaiškėjo, kad norint užtikrinti aukščiausią saugos lygį, nuostatas reikėtų iš esmės peržiūrėti ir dabartinę teisinę sistemą padaryti nuoseklesnę.

2010 m. Komisijos ataskaita atsakomybės už žalą aplinkai tema pateikiama:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar