Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Bruxelles, den 13. oktober 2010

Europa-Kommissionen skærper EU's sikkerhedsregler for offshore-boring efter olie

Europa-Kommissionen afslører sine planer om den første samlede EU-lovgivning om olieplatforme, som skal sikre den højeste sikkerhedsstandard i verden. I en meddelelse om sikkerheden i olie- og gassektoren lægger Kommissionen op til nye EU-standarder, deriblandt kriterier for boretilladelser, kontrol med boreriggene og mekanismer til at kontrollere sikkerheden.

Günther Oettinger, der er EU's energikommissær, sagde i den forbindelse: "Vi kan ikke gå på kompromis med sikkerheden. Vi må sikre os, at en katastrofe som den, der er sket i Den Mexicanske Golf, ikke kan ske i europæiske farvande. Det er grunden til, at vi foreslår, at hvad der er den bedste praksis i dag i Europa, bliver standarden overalt i EU."

I meddelelsen anbefaler Kommissionen specifik EU-lovgivning om olieplatforme og mener, at der i begyndelsen af næste år kan fremlægges et formelt forslag. En sådan EU-dækkende tilgang anses for påkrævet, da de økonomiske skader og skaderne på miljø og samfund som følge af en eventuel offshore-ulykke rækker ud over landegrænserne.

I meddelelsen omtales standarder for forebyggelse, bekæmpelse og økonomisk erstatningsansvar.

  • Udstedelse af tilladelser: Når medlemsstaterne udsteder licenser til nye boringer, skal de sikre sig, at olieselskaberne opfylder centrale EU-krav; bl.a. skal selskaberne have en beredskabsplan og bevise, at de har den økonomiske formåen til at betale for miljøskaderne i tilfælde af en ulykke.

  • Kontrol: Olieplatformene kontrolleres af de nationale myndigheder. Denne overvågning fra de nationale myndigheders side bør evalueres af uafhængige eksperter.

  • Standarder for sikkerhedsudstyr: De tekniske standarder skal sikre, at kun kontroludstyr, der opfylder de strengeste sikkerhedskrav, bliver tilladt. Der er navnlig tale om sikkerhedsventiler (BOP).

  • Skader/bekæmpelse: Olieselskaberne skal fjerne forureningen og genoprette miljøet efter skader som følge af et uheld i en afstand af op til 200 sømil fra kysten. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA), som i øjeblikket har fokus på forurening fra skibe, vil også bistå i tilfælde af forurening fra olieplatforme.

  • Internationalt: Kommissionen vil arbejde for at implementere gældende internationale konventioner og nye fælles initiativer.

Baggrund:

Efter katastrofen i Den Mexicanske Golf den 20. april 2010 har Europa-Kommissionen screenet de gældende regler for olieplatforme. Selv om sikkerheden i branchen i EU generelt er høj, er reglerne ofte forskellige fra selskab til selskab, og lovgivningen varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Nogle af sikkerhedsaspekterne er omfattet af gældende EU-lovgivning, fx direktivet om miljøansvar og rammedirektivet om affald. Undersøgelsen har imidlertid vist, at der er behov for at give lovgivningen et grundigt eftersyn og skabe et mere sammenhængende lovgrundlag, hvis man ønsker at opnå den højest mulige sikkerhedsstandard.

Kommissionens rapport fra 2010 om miljøansvar kan læses her:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar