Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Брюксел, 13 октомври

Морски нефтодобивни сондажи: Европейската комисия възнамерява да предложи въвеждане на по-строги правила за безопасност

За пръв път Европейската комисия планира въвеждането на общоевропейска нормативна уредба за нефтодобивните платформи, която да осигури най-високи в света норми за безопасност. В свое съобщение относно безопасността на проучването и добива на нефт и газ, Европейската комисия разглежда възможността да бъдат въведени нови европейски норми, включващи критерии за предоставянето на разрешения за сондиране, изисквания за контрол на нефтодобивните платформи и механизми за контрол на безопасността.

Европейският комисар по енергетиката, Гюнтер Йотингер, заяви: „Безопасността не подлежи на преговори. Ние трябва да осигурим такива условия, че в европейски води да не е възможна катастрофа, подобна на тази в Мексиканския залив. Ето защо предлагаме да превърнем вече съществуващите в Европа най-добри практики в норми на Европейския съюз.“

В своето съобщение Европейската комисия препоръчва въвеждането на специфично европейско законодателство за нефтените платформи, като посочва, че официално предложение може да бъде представено в началото на следващата година. Смята се, че е необходим общоевропейски подход, тъй като екологичните, икономически и социални щети, причинени от една евентуална авария в морски условия, не се спират от националните граници.

В съобщението са разгледани въпроси, свързани с нормите за предотвратяване на аварии, реагирането и финансовата отговорност, както следва:

  • Издаване на разрешения: При предоставянето на лицензи за нови сондажи държавите-членки ще бъдат задължени да осигуряват съответствие на нефтодобивните компании със следните ключови европейски изисквания — компаниите трябва да имат план за непредвидени случаи и да докажат, че разполагат с достъпни за тях финансови средства за заплащане, в случай на авария, на евентуалните щети върху околната среда.

  • Контрол: Нефтодобивните платформи се контролират от националните власти. Тези надзорни функции на националните власти следва да бъдат оценявани от независими експерти.

  • Стандарти за съоръженията за осигуряване на безопасността: Техническите стандарти следва да позволяват използването само на такива съоръжения за контрол и управление, които съответстват на най-високите стандарти за безопасност. Това включва по-специално противофонтаниращите отсекатели (blow up preventers).

  • Щети/реагиране: Нефтодобивните компании следва да бъдат задължени да почистват и да поправят нанесените на околната среда щети след евентуална злополука в рамките на зона, обхващаща до 200 морски мили от брега. Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), която понастоящем се занимава със замърсяванията от кораби, следва също да насочи вниманието си и към замърсявания, причинени от нефтодобивни платформи.

  • Международни отношения: Европейската комисия ще работи за прилагането на съществуващите международни конвенции, както и на нови общи инициативи.

Обща информация:

След аварията в Мексиканския залив от 20 април 2010 г., Европейската комисия направи преглед на съществуващите нормативни правила за нефтодобивните платформи. При все че нормите за безопасност в европейския нефтодобивен сектор по принцип са строги, те често варират в различните компании, а съответната нормативна уредба се различава в отделните държави-членки. Разпоредби по някои аспекти във връзка с безопасността има също и в съществуващото европейско законодателство, например в Директивата за екологичната отговорност или в Рамковата директива за отпадъците. Направеният анализ показва, обаче, че за да се осигури възможно най-високо равнище на безопасност е необходим „основен ремонт“ на нормативната уредба, както и въвеждането на една по-съгласувана правна рамка.

Докладът на Европейската комисия от 2010 г. относно екологичната отговорност може да бъде намерен на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar