Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/131

Brussel, 5 februari 2010

Staatssteun: Commissie keurt wijzigingen in Nederlandse regeling voor kortlopende exportkredietverzekering goed

De Europese Commissie heeft overeenkomstig de EU-regels inzake staatssteun haar goedkeuring gehecht aan wijzigingen in een Nederlandse regeling voor kortlopende exportkredietverzekering, die initieel op 2 oktober 2009 werd goedgekeurd (zie IP/09/1405 ). De Commissie is tot de bevinding gekomen dat de gewijzigde regeling in overeenstemming is met haar mededeling inzake kortlopende exportkredietverzekering en met de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (zie IP/08/1993 ). Met name de omvang van de geboden dekking en de berekende premies zijn van dien aard dat ze de export stimuleren maar de verstoring van de mededinging tot een minimum beperken.

Commissaris voor mededinging Neelie Kroes: "De gewijzigde Nederlandse regeling is erop toegesneden de gevolgen van de huidige financiële crisis voor exportfirma's te beperken zonder de mededinging onnodig te verstoren."

De Nederlandse regeling voor kortlopende exportkredietverzekering beoogt de exportbedrijven te steunen door het aanvullen van de op de particuliere markt beschikbare verzekeringsdekking. Volgens Nederland was de in oktober jl. ingevoerde regeling voor tijdelijke niet-commerciële kortlopende exportkredietverzekering te beperkend om de Nederlandse exportbedrijven op adequate wijze te voorzien van de nodige dekking voor gezonde kortlopende exportkrediettransacties.

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op een verlaging van het niveau van de door de exportbedrijven te betalen premies en een uitbreiding van de risicocategorieën die voor de regeling in aanmerking komen. De vergoeding voor de particuliere verzekeraars die de regeling beheren, is eveneens gewijzigd om beter overeen te stemmen met de werkelijke kosten.

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de gewijzigde regeling voldoet aan de in haar richtsnoeren neergelegde voorwaarden (zie IP/08/1993 ). Met name beantwoordt de regeling aan de volgende criteria:

  • de gewijzigde maatregel beoogt uitsluitend verzekeringsdekking te verlenen aan exportbedrijven die te kampen hebben met de niet-beschikbaarheid van dekking op de particuliere markt ten gevolge van de financiële crisis;

  • de hoogte van de in het kader van de overheidsregeling berekende premies is zodanig dat het voor exportbedrijven weer aantrekkelijker wordt een beroep te doen op particuliere verzekeraars zodra er opnieuw voldoende dekking wordt verleend op de particuliere markt.

De Commissie heeft de maatregel, die in het kader van de tijdelijke kaderregeling werd aangemeld, goedgekeurd tot 31 december 2010.

Het besluit zal met kenmerk N 14/2010 in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie worden gepubliceerd. De meest recente besluiten die in het Publicatieblad en op de website zijn gepubliceerd, worden eveneens vermeld in de elektronische nieuwsbrief State aid Weekly e-News .


Side Bar