Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Bryssel den 12 oktober 2010

Klimatförändringar: EU minskar utsläppen ännu mer än utlovat

EU ligger före tidsplanen i sitt löfte att minska utsläppen av växthusgaser fram till 2012. Kommissionens årliga rapport visar att de 25 medlemsländer som har minskningsmål enligt Kyotoprotokollet kommer att klara sina åtaganden.

”EU nöjer sig inte med att bara skriva under Kyotoprotokollet och avge tomma löften”, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard. ”Fakta visar att världen kan räkna med EU: vi omsätter också våra ord till handling. I det här fallet verkar vi klara ännu mer än vi lovat.”

Kyotoåtaganden

Enligt Kyotoprotokollet åtog sig de 15 dåvarande EU-medlemsländerna att minska sina kollektiva utsläpp av växthusgaser under perioden 2008–2012 med i genomsnitt 8 procent under nivåerna ett basår (1990 i de flesta fall). Detta kollektiva åtagande har översatts till differentierade nationella utsläppsmål för var och en av de 15 medlemsländerna. Dessa mål är bindande enligt EU-lagstiftningen.

Det finns inget kollektivt mål för utsläppen i EU-27. Tio av de tolv medlemsländer som gick med i EU 2004 och 2007 har egna åtaganden om att minska sina utsläpp till 6 eller 8 procent under basårsnivåerna fram till 2008–2012. Endast Cypern och Malta saknar utsläppsmål.

Utsläppen hittills

I juni 2010 meddelades (se IP/10/659) att utsläppen av växthusgaser i EU-15 2008 låg 6,9 procent under basårsnivåerna, och detta är det senaste året för vilket komplett statistik finns tillgänglig. Detta trots att EU-15-ekonomin växte med omkring 45 procent under samma tidsperiod. För EU-27 som helhet minskade utsläppen med 14,3 procent mellan basåret och 2008.

I en separat rapport uppskattar Europeiska miljöbyrån att utsläppen under 2009 minskade dramatiskt på grund av det ekonomiska läget. De beräknades i EU-15 ligga 12,9 procent under basårsnivåerna, medan de i EU-27 beräknades vara 17,3 procent lägre än 1990.

Prognoser för EU-15 och EU-27

Kommissionens lägesrapport1 visar att de totala utsläppen av växthusgaser i EU-15 i genomsnitt kommer att ligga 14,2 procent under basårsnivåerna under åtagandeperioden 2008–2012 om medlemsstaterna genomför sina planer på att köpa internationella utsläppskrediter och sina planerade skogsplanterings- och återbeskogningsprojekt.

De nuvarande strategierna och åtgärderna (dvs. de som redan har genomförts) väntas minska utsläppen till 10,4 procent under basårsnivåerna. Dessutom planerar tio av EU-15-länderna att köpa utsläppskrediter enligt Kyotos marknadsbaserade mekanismer, vilket skulle ge en ytterligare minskning på 2,7 procent. Den totala minskningen blir då omkring 13,2 procent2. Planerade skogsplanerings- och återbeskogningsåtgärder, som skapar biologiska sänkor som absorberar koldioxid från atmosfären, kommer att ge en ytterligare minskning på 1,0 procent.

Om man tittar på hela EU-27 kommer samtliga tio EU-12-länder som har ett Kyotomål sannolikt att kunna uppfylla eller överuppfylla sina Kyotoåtaganden på 6 eller 8 procents minskning jämfört med basårsnivåerna.

Rapportens prognoser visar att den ekonomiska nedgången har en kumulativ effekt på minskningen av växthusgasutsläpp.

Skillnader mellan kommissionens och Europeiska miljöbyråns rapport

Kommissionens rapport har delvis ett annat upplägg än den rapport som i dag läggs fram av Europeiska miljöbyrån. Kommissionens rapport beaktar de faktiska utsläppen och prognoserna fram till utgången av åtagandeperioden 2008–2012, medan Europeiska miljöbyråns analys på medlemslandsnivå endast baseras på de faktiska utsläppen under 2008. Man bör därmed läsa de båda rapporterna i ljuset av dessa olika utgångspunkter för att förstå skillnaderna i bedömning.

Mer information:

Kommissionens lägesrapport:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

GD Miljös webbplats för klimatförändringar:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Europeiska miljöbyråns pressmeddelande:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Utsläppsprognos för EU-27 för sektorer utan utsläppshandel, uttryckt som genomsnitt period för perioden 2008–2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Framsteg mot Kyotomålen. Rapport från kommissionen. KOM(2010) 569.

2 :

Avrundad siffra.


Side Bar