Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

V Bruseli 12. októbra 2010

Zmena klímy: Európska únia znižuje množstvo emisií viac, než sa zaviazala

Európska únia splní svoj záväzok týkajúci sa zníženia množstva emisií skleníkových plynov do roku 2012 v skoršom termíne. Z výročnej správy Komisie vyplýva, že 25 členských štátov, ktoré majú stanovené ciele v oblasti znižovania množstva emisií v rámci Kjótskeho protokolu, splní svoje záväzky.

Connie Hedegaardová, európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy, uviedla: „Európska únia Kjótsky protokol nielen podpísala, ale zaviazala sa aj k jeho plneniu. Fakty dokazujú, že na Európsku úniu sa svet môže spoľahnúť. Čo sme sľúbili, to sme splnili. V tomto prípade stanovené ciele v skutočnosti prekročíme.“

Kjótske záväzky

V rámci Kjótskeho protokolu sa 15 členských štátov v čase jeho schválenia zaviazalo k priemernému zníženiu množstva spoločných emisií skleníkových plynov v období rokov 2008 až 2012 o 8 % v porovnaní s východiskovým rokom (vo väčšine prípadov s rokom 1990). Tento spoločný záväzok sa premietol do rozdielnych cieľov znižovania emisií v jednotlivých členských štátoch EÚ-15, ktoré sú podľa práva EÚ záväzné.

Pre EÚ-27 nebol stanovený žiaden spoločný cieľ. Na desať z dvanástich členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007, sa v rámci Kjótskeho protokolu vzťahujú individuálne záväzky týkajúce sa zníženia množstva emisií o 6 alebo 8 % do rokov 2008 – 2012 v porovnaní s ich množstvom vo východiskovom roku. Ciele v oblasti znižovania množstva emisií nemá iba Cyprus a Malta.

Doterajšie množstvá emisií

Ako bolo oznámené v júni 2010 (pozri IP/10/659), množstvo emisií skleníkových plynov EÚ-15 bolo v roku 2008 – posledný rok, o ktorom sú k dispozícii úplné údaje – o 6,9 % nižšie ako vo východiskovom roku a to aj napriek tomu, že hospodárstvo EÚ-15 zaznamenalo v tom istom období približne 45 % nárast. V období medzi východiskovým rokom a rokom 2008 kleslo množstvo emisií v EÚ-27 ako celku o 14,3 %.

Európska environmentálna agentúra v osobitnej správe predbežne odhaduje, že v roku 2009 došlo k prudkému zníženiu množstva emisií v dôsledku hospodárskej situácie. V roku 2009 bolo množstvo emisií EÚ-15 podľa odhadov o 12,9 % nižšie ako vo východiskovom roku a množstvo emisií EÚ-27 o 17,3 % nižšie ako v roku 1990.

Prognózy pre EÚ-15 a EÚ-27

Zo správy Komisie o dosiahnutom pokroku1 vyplýva, že v období plnenia záväzkov v rokoch 2008 – 2012 sa celkové množstvo emisií skleníkových plynov v EÚ-15 zníži v priemere o približne 14,2 % v porovnaní s východiskovým rokom, ak budú členské štáty pokračovať v realizácii plánov, ktorých cieľom je nákup medzinárodných emisných kreditov, a v plánovaných činnostiach zalesňovania a opätovného zalesňovania.

Očakáva sa, že na základe existujúcich politík a opatrení – t. j. už vykonaných – dôjde k zníženiu množstva emisií o 10,4 % v porovnaní s východiskovým rokom. Plány 10 členských štátov EÚ-15 týkajúce sa nákupu emisných kreditov v rámci kjótskeho trhového mechanizmu by mali navyše priniesť ďalšie zníženie o 2,7 %, čím by sa množstvo emisií celkove znížilo o približne 13,2 %2. Plánované činnosti zalesňovania a opätovného zalesňovania, prostredníctvom ktorých sa vytvárajú biologické „zachytávače“, v dôsledku ktorých dochádza k absorpcii oxidu uhličitého z ovzdušia, by prispeli k dodatočnému zníženiu o 1,0 %.

Pokiaľ ide o EÚ-27, všetkých 10 členských štátov EÚ-12, na ktoré sa vzťahujú kjótske ciele, pravdepodobne splní alebo prekročí svoje kjótske záväzky týkajúce sa 6 alebo 8 % zníženia v porovnaní s východiskovým rokom.

Prognózy, ktoré sú uvedené v správe, svedčia o kumulatívnom vplyve hospodárskej recesie na znižovanie množstva emisií skleníkových plynov.

Rozdiely v porovnaní so správou EEA

Správa Komisie sa svojou koncepciou mierne odlišuje od dnes uverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry, v ktorej sa hodnotí pokrok EÚ pri plnení kjótskych záväzkov. Zatiaľ čo správa Komisie zohľadňuje skutočné množstvá emisií a prognózy do konca obdobia plnenia záväzkov na roky 2008 – 2012, analýza na úrovni členských štátov, ktorú vykonala EEA, vychádza iba zo skutočného množstva emisií v roku 2008. Obe správy treba vnímať vo svetle týchto rozdielnych predpokladov, aby sa dali pochopiť rozdiely v hodnotení uvedenom v každej z nich.

Ďalšie informácie:

Správa Komisie o dosiahnutom pokroku:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Webová stránka GR pre životné prostredie venovaná otázke zmeny klímy:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Tlačová správa Európskej environmentálnej agentúry:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Predpokladané množstvo emisií EÚ-27 zo sektorov, na ktoré sa nevzťahuje ETS, vyjadrené ako ročný priemer v období rokov 2008 – 2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Pokrok pri dosahovaní kjótskych cieľov. Správa Komisie. KOM(2010) 569.

2 :

Zaokrúhlené číslo.


Side Bar