Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Bruksela, 12 października 2010 r.

Zmiana klimatu: Unia Europejska osiąga większą redukcję emisji niż obiecywana

Unia Europejska zrealizuje wcześniej zobowiązanie do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2012 r. Roczne sprawozdanie Komisji pokazuje, że 25 państw członkowskich, które podjęły indywidualne zobowiązania w ramach protokołu z Kioto, zrealizuje te zobowiązania.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard stwierdziła: „Unia Europejska nie tylko podpisała protokół z Kioto, nie tylko podjęliśmy zobowiązania w ramach protokołu z Kioto. Fakty wskazują, że świat może liczyć na Unię Europejską, gdyż realizujemy nasze zobowiązania. W tym przypadku zrealizujemy je nawet z nadwyżką.”

Zobowiązania w ramach protokołu z Kioto

Na mocy protokołu z Kioto 15 krajów, będących w momencie jego zawarcia państwami członkowskimi UE (UE-15), zobowiązało się do zmniejszenia w latach 2008-2012 łącznej ilości emitowanych gazów cieplarnianych o średnio 8 proc. poniżej poziomów w wybranym roku obliczeniowym (rok 1990 w większości przypadków). To podjęte wspólnie zobowiązanie przełożyło się na zróżnicowane cele w zakresie krajowych wielkości emisji dla każdego z 15 państw członkowskich, które są wiążące dla tych krajów na mocy prawa UE.

Nie ma natomiast określonego wspólnego celu dla UE-27. Na mocy protokołu z Kioto dziesięć z dwunastu państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. i w 2007 r., zobowiązało się do zmniejszenia emisji w latach 2008-2012 o 6 lub 8 proc. względem poziomów roku obliczeniowego. Jedynie Cypr i Malta nie wyznaczyły żadnych celów w zakresie obniżenia emisji.

Dotychczasowe poziomy emisji

Jak już informowano w czerwcu 2010 r. (zob. IP/10/659) poziom emisji gazów cieplarnianych dla UE-15 w 2008 r. – ostatnim roku, dla którego dostępne są pełne dane – był niższy o 6,9 proc. od poziomu w roku obliczeniowym, nawet pomimo tego że w tym samym okresie gospodarka UE-15 odnotowała 45 proc. wzrost. W UE-27 emisje zmniejszyły się o 14,3 proc. w okresie pomiędzy rokiem obliczeniowym a 2008 r.

W odrębnym sprawozdaniu Europejska Agencja Środowiska ocenia wstępnie, że w 2009 r. poziom emisji obniżył się znacznie ze względu na sytuację ekonomiczną. Oszacowano, że w 2009 r. emisje w UE-15 kształtowały się na poziomie niższym o 12,9 proc. w stosunku do poziomu w roku obliczeniowym, natomiast emisje w UE-27 były niższe o 17,3 proc w stosunku do poziomu z 1990 r.

Prognozy dla UE-15 i UE-27

Dla UE-15 sprawozdanie Komisji o postępach1 wskazuje, że średni poziom emisji gazów cieplarnianych ogółem będzie się kształtował w okresie rozliczeniowym 2008-2012 na poziomie 14,2 proc. poniżej poziomu w roku obliczeniowym, jeśli państwa członkowskie będą realizować swoje plany mające na celu zakup międzynarodowych kredytów emisyjnych i przy wykonaniu planowanych działań w zakresie zalesiania i ponownego zalesiania.

Obecna polityka i obecne środki (te, które zostały wdrożone) powinny spowodować zmniejszenie emisji o 10,4 proc. poniżej poziomów w roku obliczeniowym. Oprócz tego planowany zakup przez dziesięć państw członkowskich UE-15 kredytów emisyjnych w ramach mechanizmów rynkowych z Kioto przyniesie dodatkowe obniżenie o 2,7 proc, co daje całościową obniżkę wynoszącą 13,2 proc2. Planowane zalesianie i ponowne zalesianie prowadzące do powstania biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla w atmosferze przyniosłyby dodatkową redukcję rzędu 1,0 proc.

W przypadku UE-27 wszystkie 10 z 12 nowych państw członkowskich, które przyjęły cele w ramach protokołu z Kioto, mają duże szanse, by zrealizować swoje zobowiązania wynoszące 6 lub 8 proc. redukcję w stosunku do poziomów w roku obliczeniowym, lub nawet zrealizować je z nadwyżką.

Prognozy przedstawione w sprawozdaniu określają łączny wpływ recesji gospodarczej na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

Różnice w sprawozdaniu Europejskiej Agencji Środowiska

Sprawozdanie Komisji różni się nieznacznie pod względem podejścia od opublikowanego dziś sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska, w którym ocenia się postępy UE w realizacji zobowiązań w ramach protokołu z Kioto. Podczas gdy w sprawozdaniu Komisji bierze się pod uwagę rzeczywiste emisje i prognozy do końca okresu rozliczeniowego 2008-2012, analiza na poziomie państw członkowskich przedstawiona przez Europejską Agencję Środowiska opiera się wyłącznie na rzeczywistych poziomach emisji w 2008 r. By zrozumieć różnice w ocenie przedstawionej w każdym ze sprawozdań, sprawozdania te należy odczytywać w świetle tych różnych założeń.

Dalsze informacje:

Sprawozdanie Komisji o postępach znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Strona internetowa DG ds. Środowiska poświęcona zmianie klimatu:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Komunikat prasowy Europejskiej Agencji Środowiska:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Projected EU-27 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Postęp w realizacji celów z Kioto. Sprawozdanie Komisji. COM(2010) 569

2 :

W zaokrągleniu.


Side Bar