Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Brussel, 12 oktober 2010

Klimaatverandering: EU zet betere emissieresultaten neer dan beloofd

De Europese Unie lost haar belofte om haar uitstoot van broeikasgassen te beperken voortijdig in. Uit het jaarlijks verslag van de Commissie blijkt dat de 25 lidstaten met reductiedoelstellingen in het kader van het Kyotoprotocol hun verbintenissen nakomen.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie zei in dat verband: "De Europese Unie heeft het Kyotoprotocol niet alleen ondertekend; we hebben niet alleen beloften gedaan in het kader van Kyoto. Uit de feiten blijkt dat de wereld op de Europese Unie kan rekenen; wat we beloven, komen we ook na. In dit geval stevenen we zelfs af op betere resultaten."

Verbintenissen in het kader van Kyoto

De 15 EU‑lidstaten hebben er zich ten tijde van de goedkeuring van het Kyotoprotocol toe verbonden hun collectieve uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008‑2012 met gemiddeld 8% te verminderen ten opzichte van een bepaald basisjaar (in de meeste gevallen 1990). Deze collectieve verbintenis werd omgezet in gedifferentieerde nationale emissiedoelstellingen voor elk van de EU‑15 lidstaten die krachtens de EU‑wetgeving bindend zijn.

Voor de emissies van de EU‑27 is er geen collectieve doelstelling. Tien van de twaalf lidstaten die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden, zijn in het kader van het Protocol individuele verbintenissen aangegaan om hun emissies in de periode 2008‑2012 ten opzichte van het basisjaar met 6% of 8% te verlagen. Alleen Cyprus en Malta hebben geen emissiedoelstelling.

De uitstoot vandaag

Zoals in juni 2010 werd aangekondigd (zie IP/10/659), was de uitstoot van broeikasgassen in 2008 - het laatste jaar waarvoor volledige gegevens beschikbaar waren - 6,9% lager dan in het basisjaar, hoewel de EU‑15 economie in die periode een groei van 45% kende. De emissies van de EU‑27 als geheel daalden tussen het basisjaar en 2008 met 14,3%.

Volgens voorlopige ramingen die zijn opgetekend in een apart verslag van het Europees milieuagentschap daalden de emissies sterk in 2009 als gevolg van de eocnomische situatie. De ramingen voor 2009 laten voor de EU‑15 emissies zien die 12,9% lager waren dan in de respectieve basisjaren en voor de EU‑27 emissies die 17,3% lager waren dan in 1990.

Verwachtingen voor de EU‑15 en de EU‑27

Volgens het voortgangsverslag van de Commissie1 zullen de totale BKG‑emissies van de EU‑15 in de periode 2008‑2012, waarvoor de verbintenis werd aangegaan, gemiddeld 14,2% lager liggen dan in de respectieve basisjaren indien de lidstaten hun plannen doorzetten om van internationale emissiekredieten gebruik te maken, te bebossen en te herbebossen.

Verwacht wordt dat het huidige beleid en de huidige maatregelen - m.a.w. het beleid dat nu reeds wordt gevoerd en de maatregelen die nu reeds worden toegepast – tot emissiereducties van 10,4% ten opzichte van de respectieve basisjaren zullen leiden. Bovendien zouden de plannen van 10 van de EU‑15 lidstaten om emissiekredieten aan te kopen in het kader van de marktgebaseerde mechanismen van Kyoto, leiden tot een verdere vermindering van de uitstoot met 2,7%, waardoor de totale uitstootvermindering dus 13,2% zou bedragen2. De geplande bebossing en herbebossing waardoor biologische "putten" worden gecreëerd die kooldioxide uit de atmosfeer absorberen, moeten zorgen voor een extra reductie van 1,0%.

Wat de EU‑27 betreft, zullen de 10 lidstaten van de EU‑12 lidstaten met een Kyotodoelstelling hun verbintenis in het kader van Kyoto om hun uitstoot ten opzichte van het basisjaar met 6% of 8% te verminderen, waarschijnlijk nakomen of zelfs een beter resultaat neerzetten.

De ramingen in het rapport laten het cumulatieve effect zien dat de economische recessie op de daling van de BKG‑emissies heeft.

Verschillen met het verslag van het Europees milieuagentschap

De aanpak in het verslag van de Commissie verschilt enigszins van die welke wordt gehanteerd in het verslag van het Europees milieuagentschap dat vandaag wordt gepubliceerd en waarin de door de EU geboekte vooruitgang op het vlak van haar verbintenissen in het kader van Kyoto wordt beoordeeld. In het verslag van de Commissie wordt rekening gehouden met de werkelijke en de verwachte uitstoot aan het eind van de periode 2008‑2012, waarvoor de verbintenissen werden aangegaan, terwijl de analyse van het Europees milieuagentschap uitsluitend op de werkelijke uitstoot per lidstaat in 2008 is gebaseerd. Bij de interpretatie van beide verslagen moet dus met deze verschillende uitgangspunten rekening worden gehouden, wil men de verschillen in beoordeling begrijpen

Overige informatie:

Het voortgangsverslag van de Commissie is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Homepage DG Milieu/klimaatverandering:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Persbericht Europees milieuagentschap:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Projected EU-27 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Verwezenlijking van de Kyotodoelstellingen: een stand van zaken. Verslag van de Commissie. COM(2010) 569

2 :

Afgerond cijfer


Side Bar