Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Briselē, 2010. gada 12. oktobrī

Klimata pārmaiņas. ES samazina emisijas vairāk nekā solījusi.

Eiropas Savienība apsteidz līdz 2012. gadam paredzēto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas termiņus. Eiropas Komisijas gadskārtējā progresa ziņojumā teikts, ka 25 dalībvalstis, kurām saskaņā ar Kioto protokolu ir emisiju samazināšanas mērķi, šīs saistības izpildīs.

Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda (Connie Hedegaard) teica: "Eiropas Savienība ir parakstījusi ne tikai Kioto protokolu un mums ir ne tikai tajā paredzētās saistības. Fakti liecina, ka pasaule var paļauties uz Eiropas Savienību, un ko mēs apņemamies, to arī izpildām. Šajā gadījumā mēs savas saistības iespējams, pat pārsniegsim."

Kioto saistības

Kioto protokolā paredzēts, ka 15 valstīm, kas protokola noslēgšanas laikā bija ES dalībvalstis (ES-15), laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam jāsamazina kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz līmenim, kas ir par 8 % mazāks nekā izvēlētajā bāzes gadā (vairumā gadījumu 1990. gadā). Kopējās saistības ir sadalītas konkrētās un diferencētās saistībās katrai ES-15 dalībvalstij, un šis sadalījums ir noteikts saistošos ES tiesību aktos.

Nav izvirzīts kopīgs emisiju samazināšanas mērķis ES-27 valstīm. Desmit no divpadsmit dalībvalstīm, kas pievienojās ES 2004. un 2007. gadā, saskaņā ar protokolu apņēmušās atsevišķi līdz 2008.-2012. gadam samazināt emisijas par 6 % vai 8 % salīdzinājumā ar bāzes gadu. Emisiju samazināšanas mērķa nav tikai Kiprai un Maltai.

Līdzšinējās emisijas

Jūnijā tika ziņots (sk. IP/08/10), ka 2008. gadā (pēdējais gads, par ko pieejami pilnīgi dati) ES-15 siltumnīcefekta gāzu emisijas bija par 6,9 % zemākas, salīdzinot ar bāzes gada līmeni, lai gan šajā pašā laika posmā ekonomikas izaugsme bija apmēram 45 %. Visās 27 ES dalībvalstīs kopā laikposmā no bāzes gada līdz 2008. gadam emisijas ir samazinājušās par 14,3 %.

Eiropas Vides aģentūra atsevišķā ziņojumā publiskojusi aptuvenus aprēķinus, kas liecina par emisiju apjoma strauju samazinājumu 2009. gadā ekonomiskā stāvokļa dēļ. Lēš, ka 2009. gadā ES-15 valstīs emisijas būs par 12,9 % zemākas salīdzinājumā ar bāzes gada līmeni, bet ES-27 emisijas būs par 17,3 % zemākas nekā 1990. gadā.

ES-15 un ES-27 prognozes

Komisijas progresa ziņojumā1 teikts, ka 2008.-2012. g. saistību periodā ES-15 dalībvalstīs siltumnīcefekta gāzu emisijas vidēji būs par 14,2 % zemākas nekā bāzes gadā, ja dalībvalstis īstenos plānus pirkt starptautiskās emisiju kredītus un veikt un īstenot plānotos apmežošanas un mežu atjaunošanas pasākumus.

Paredzams, ka esošie, t.i., jau īstenotie politikas virzieni un pasākumi nodrošinās emisiju samazināšanos par 10,4 % zem bāzes gada līmeņiem. Tiem papildus 10 no EU-15 dalībvalstu plāniem pēc Kioto tirgus mehānismiem pirkt emisiju kredītus varētu dot papildu samazinājumu par 2,7 %, un tādējādi kopējais samazinājums būtu aptuveni 13,2 %2. Papildu samazinājumu 1,0 % apmērā nodrošinās plānotie apmežošanas un mežu atjaunošanas pasākumi oglekļa dioksīda bioloģiskai saistīšanai no atmosfēras.

ES-27 visas 10 no ES-12 dalībvalstīm, kurām ir Kioto mērķi, varētu sasniegt vai pat pārsniegt savas Kioto saistības samazināt emisijas par 6 % vai 8 % salīdzinājumā ar bāzes gadu.

Ziņojumā iekļautās prognozes liecina, ka ekonomikas lejupslīdei uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos ir kumulatīvs efekts.

Atšķirības no EVA ziņojuma

No pieejas viedokļa Komisijas ziņojums nedaudz atšķiras no šodien publicētā Eiropas Vides aģentūras ziņojuma, kurā izklāstīts ES sasniegtais Kioto saistību izpildē. Komisijas ziņojumā ņemtas vērā faktiskās emisijas un to prognozes 2008.-2012. g. saistību perioda beigās, dalībvalstu līmenī, savukārt EVA analīzes pamatā ir tikai dati par faktiskajām emisijām 2008. gadā. Lai pareizi saprastu šajos abos ziņojumos atrodamo novērtējumu atšķirības, jāņem vērā atšķirīgie pieņēmumi, kas ir to pamatā.

Papildu informācija

Komisijas progresa ziņojums ir pieejams

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Vides ģenerāldirektorāta klimata pārmaiņu mājaslapā

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Eiropas Vides aģentūras paziņojums presei:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

ES-27 emisiju prognoze ar emisiju tirdzniecību nesaistītajās nozarēs, 2008.-2012. gadā vidējās vērtības

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Progress Kioto mērķu sasniegšanā. Komisijas ziņojums. COM(2010) xxx.

2 :

Noapaļojot.


Side Bar