Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Briuselis, 2010 m. spalio 12 d.

Klimato kaita. Išmetamuosius teršalus Europos Sąjunga mažina labiau negu žadėta

Europos Sąjunga jau sumažino išmetamųjų teršalų kiekį tiek, kiek yra įsipareigojusi jį sumažinti iki 2012 m. Europos Komisijos ataskaitos duomenimis, 25 valstybės narės, kurioms Kioto protokole nustatyta išmetamųjų teršalų sumažinimo norma, įvykdys savo įsipareigojimus.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Europos Sąjunga ne tik pasirašė Kioto protokolą ir prisiėmė įsipareigojimus. Faktai rodo, kad pasaulis gali pasitikėti Europos Sąjunga, nes mes savo įsipareigojimus vykdome. Šį kartą atrodo, kad savo pažadus netgi pranoksime.“

Kioto protokole nustatyti įpareigojimai

Pasirašydamos Kioto protokolą 15 ES valstybių narių įsipareigojo 2008–2012 m. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį vidutiniškai sumažinti 8 %, palyginti su pasirinktų bazinių metų lygiu (daugeliu atveju baziniai metai – 1990 m.). Šis bendras įsipareigojimas buvo išskaidytas į atskirus kiekvienai iš 15 ES valstybių narių pagal ES teisę privalomus nacionalinius išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus.

Bendro ES-27 valstybių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslo nėra. Dešimčiai iš dvylikos valstybių narių, įstojusių į ES 2004 ir 2007 m., protokole nustatyti atskiri įpareigojimai 2008–2012 m. taršą sumažinti 6 % ar 8 %, palyginti su bazinių metų lygiu. Tik Kipras ir Malta neturi išmetamųjų teršalų mažinimo įpareigojimų.

Šiandieninė padėtis

Kaip paskelbta 2010 m. birželio mėn. (žr. IP/10/659), 15 ES valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų 2008 m. (paskutiniai metai, kurių išsamūs duomenys žinomi) išmesta 6,9 % mažiau nei baziniais metais, nors per tą patį laikotarpį ES-15 ekonomika augo maždaug 45 %. Visų ES-27 valstybių bendras išmetamųjų teršalų kiekis nuo bazinių metų iki 2008 m. sumažėjo 14,3 %.

Atskiroje ataskaitoje Europos aplinkos agentūros preliminariai apskaičiavo, kad 2009 m. išmetamųjų teršalų kiekis labai sumažėjo dėl ekonominės situacijos. Apskaičiuota, kad 2009 m. ES-15 valstybėse teršalų išmesta 12,9 % mažiau negu baziniais metais, o visose ES-27 valstybėse – 17,3 % mažiau negu 1990 m.

ES-15 ir ES-27 valstybių prognozės

Komisijos pažangos ataskaitoje1 teigiama, kad 2008–2012 m. įsipareigojimų laikotarpiu ES-15 bendras išmetamas ŠESD kiekis bus apytikriai 14,2 % mažesnis negu baziniais metais, jei valstybės narės įgyvendins savo planus pirkti tarptautinius išmetamųjų teršalų kreditus, taip pat įveisti ir atželdinti miškus.

Tikimasi, kad jau vykdoma politika ir priemonėmis išmetamųjų teršalų kiekį pavyks sumažinti 10,4 %, palyginti su baziniais metais. Jei 10 iš ES-15 valstybių narių įgyvendintų savo planus įsigyti išmetamųjų teršalų kreditų pasinaudodamos Kioto protokole numatytomis rinkos priemonėmis, teršalų būtų išmetama dar 2,7 % mažiau, taigi iš viso jų kiekis būtų sumažintas 13,2 %2. Įvykdžius miškų, iš atmosferos sugeriančių anglies dioksidą, įveisimo ir atželdinimo planus, minėtų teršalų kiekis sumažėtų dar 1,0 %.

Kalbant apie visą ES, tos 10 iš ES-12 valstybių narių, kurioms Kioto protokole nustatyti įpareigojimai, savo įpareigojimus sumažinti teršalų 6 % arba 8 %, palyginti su baziniais metais, įvykdys arba netgi viršys.

Ataskaitoje pateikiamos prognozės, kaip prie ŠESD kiekio mažinimo prisidėjo ekonomikos nuosmukis.

Šios ir EAA ataskaitų skirtumai

Komisijos ataskaitoje akcentuojami šiek tiek kiti dalykai negu šiandien paskelbtoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje, kurioje vertinama ES pažanga vykdant Kioto protokolo įsipareigojimus. Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama ne tik į faktinį išmetamųjų teršalų kiekį, bet ir į prognozes iki pat 2008–2012 m. įsipareigojimų laikotarpio pabaigos, o EAA ataskaitoje pateikiama valstybių narių analizė remiantis tik faktiniu 2008 m. išmestų teršalų kiekiu. Abi ataskaitas reikėtų skaityti atsižvelgiant į skirtingus jų akcentus, norint teisingai suprasti kiekvienoje iš jų pateikiamus vertinimus.

Daugiau informacijos

Komisijos pažangos ataskaita skelbiama

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Aplinkos GD interneto svetainė, skirta klimato kaitai

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Prognozuojamas ES-27 išmetamųjų teršalų kiekis sektoriuose, kuriems netaikoma prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema (2008–2012 m. laikotarpio metinis vidurkis)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Kioto protokole nustatytų normų įgyvendinimo pažanga. Komisijos ataskaita. COM (2010) 569.

2 :

Skaičius suapvalintas.


Side Bar