Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Brüssel, 12. oktoober 2010

Kliimamuutused: Euroopa Liit on vähendanud heitkoguseid kavandatust suuremas ulatuses

Euroopa Liit on vähendanud heitkoguseid suuremas ulatuses, kui 2012. aastaks püstitatud eesmärgis kavandati. Komisjoni iga-aastane aruanne näitab, et kõik 25 Kyoto protokolli raames kohustusi võtnud ELi liikmesriiki täidavad oma lubadused.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Euroopa Liit mitte ainult ei allkirjastanud Kyoto protokolli ega võtnud endale kohustusi. Meie teod näitavad, et maailm võib Euroopa Liidule kindel olla ja et me täidame oma lubadused. Kyoto protokolli puhul liigume me isegi eesmärgi ületamise suunas."

Kyoto protokolliga võetud kohustused

Need 15 riiki, kes olid Kyoto protokolli sõlmimise ajal ELi liikmesriigid, on võtnud protokolli raames kohustuse vähendada ajavahemikul 2008–2012 kasvuhoonegaaside ühiseid heitkoguseid keskmiselt 8% alla võrdlusaasta taset (enamikul juhtudel on võrdlusaasta 1990). Ühise kohustuse alusel on kõik EL 15 liikmesriigid seadnud endale heitkoguste vähendamise eesmärgi, mis on ELi õigusaktide kohaselt siduv.

EL 27 liikmesriikidele ühist eesmärki seatud ei ole. Kaheteistkümnest EL-iga 2004. ja 2007. aastal liitunud riigist kümme on võtnud protokolli raames individuaalse kohustuse vähendada ajavahemikul 2008–2012 heitkoguseid 6% või 8% alla võrdlusaasta taset. Vaid Küprosel ja Maltal sellised eesmärgid puuduvad.

Praegused heitkogused

Nagu teatati 2010. aasta juunis (vt IP/10/659), olid EL 15 liikmesriikides kasvuhoonegaaside heitkogused 2008. aastal (s.o viimasel aastal, mille kohta on olemas täielikud andmed) 6,9% väiksemad kui võrdlusaastal, ehkki EL 15 majandus kasvas samal ajavahemikul ligikaudu 45%. Kogu EL 27s vähenesid 2008. aastal heitkogused võrdlusaastaga võrreldes 14,3%.

Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt eraldi avaldatud aruandes prognoositakse, et 2009. aastal vähenesid heitkogused järsult majanduses valitseva olukorra tõttu. Prognoosi kohaselt vähenesid EL 15 heitkogused 2009. aastal 12,9% alla võrdlusaasta taset, EL 27 heitkogused aga vähenesid 1990. aastaga võrreldes 17,3%.

EL 15 ja EL 27 liikmesriike käsitlevad prognoosid

Komisjoni arenguaruande1 kohaselt peaksid EL 15 liikmesriikide kasvuhoonegaaside heitkogused ajavahemikus 2008–2012 vähenema võrdlusaastaga võrreldes ligikaudu 14,2%, kui liikmesriigid jätkavad rahvusvaheliste heite vähendamise ühikute ostmise kava rakendamist ning kavandatud metsastamist ja metsa uuendamist.

Praegused (st juba rakendatud) poliitikasuunad ja meetmed peaksid aitama heitkoguseid vähendada 10,4% alla võrdusaasta taset. Lisaks kavatseb EL 15 liikmesriikide hulgast kümme osta heitkoguste vähendamise ühikuid Kyoto turupõhiste mehhanismide alusel, mis peaks kärpima heitkoguseid veel 2,7% ning seega vähendatakse heitkoguseid kokku ligikaudu 13,2%2. Kavandatud metsastamise ja metsa uuendamisega, millega luuakse atmosfäärist süsinikdioksiidi absorbeerivad bioloogilised neeldajad, vähendataks heidet veel 1,0%.

EL 27 puhul on tõenäoline, et kõik need kümme EL 12 liikmesriiki, kes on Kyoto protokolli raames kohustusi võtnud, ületavad oma eesmärgi vähendada heitkoguseid 6%–8% alla võrdlusaasta taset.

Aruandes esitatud prognoosides kajastub majanduslanguse kumulatiivne mõju kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemisele.

Erinevused komisjoni ja Euroopa Keskkonnaameti aruande vahel

Komisjoni aruanne on oma käsitluselt veidi erinev Euroopa Keskkonnaameti täna avaldatavast aruandest ELi edusammude kohta Kyoto eesmärkide saavutamisel. Kui komisjoni aruandes võetakse arvesse nii tegelikke heitkoguseid kui ka kohustustega hõlmatud ajavahemiku (2008–2012) lõpuni prognoositavaid heitkoguseid, siis Euroopa Keskkonnaameti analüüs põhineb vaid 2008. aasta tegelikel heitkogustel. Selleks et mõista erinevusi kahes kõnealuses aruandes esitatud hinnangute vahel, tuleks arvestada nende koostamise aluseks olevaid eri lähtekohti.

Täiendav teave:

Komisjoni arenguaruanne on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Keskkonna peadirektoraadi kliimamuutuste veebisait::

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Euroopa Keskkonnaagentuuri pressiteade:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Projected EU-27 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Edusammud Kyoto eesmärkide saavutamisel. Komisjoni aruanne KOM(2010) 569

2 :

Ligikaudne näitaja


Side Bar